Xây dựng con người mọi trong lực lượng Công an nhân dân

Đánh giá của bạn post

STrong nhiệm kỳ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người luôn đặc biệt quan tâm, chăm lo xây dựng, rèn luyện lực lượng Công an nhân dân trung thành với Đảng, với quê hương, nhân dân, vì nhân dân. Lực lượng chủ yếu trong vụ án là bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Giữa lúc Đảng và Chính phủ đang hết sức khẩn trương khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp nổ ra vô cùng ác liệt, ác liệt, trong một bức thư gửi đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an Quận 12, trong bức thư gửi đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an Quận 12 về việc “Chất lượng của Số phận của người Công an nhân dân ”và ngày 11/3/1948 chỉ rõ những phẩm chất, phẩm chất đạo đức cần có của Người Công an cách mạng:

“Đối với bản thân cần phải thanh đạm, trung thực, hướng thiện.

Đối với đồng nghiệp, nhận được sự giúp đỡ thân thiện.

Đối với chính phủ, bạn phải hoàn toàn trung thành.

Đối với con người, văn học cần được tôn trọng.

Để làm việc, họ gắn bó.

Đối với kẻ thù, ta phải cương quyết và khôn khéo.“.

NỘI DUNG Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân có ý nghĩa sâu sắc, toàn diện đối với quá trình hoạt động, chiến đấu, giáo dục, rèn luyện của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân. Đó là những phẩm chất không thể thiếu, là nhân tố quyết định để lực lượng CAND hoàn thành tốt yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể: có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyệt đối trung thành với đảng, với tổ quốc, với nhân dân và hệ thống xã hội chủ nghĩa; Họ có phẩm chất đạo đức trong sáng; Đồng chí có ý chí cách mạng tấn công, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ Đảng, hệ thống xã hội chủ nghĩa và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Trong Sáu điều Bác Hồ dạy vì an ninh nhân dân, Người đã dành điều đầu tiên để căn dặn cán bộ, chiến sĩ Công an: “Đối với mình thì phải kiệm, liêm, chính”, đây là tính từ đạo đức đầu tiên. Điều đầu tiên, quan trọng nhất mà mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân phải có, phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện thì mới có cơ sở để phấn đấu thực hiện tốt lời Bác dạy, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thực hiện lời dạy của Bác là nâng cao đạo đức cách mạng, bài trừ chủ nghĩa cá nhân, nâng cao bản lĩnh chính trị, tư tưởng và năng lực thực hiện nhiệm vụ của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và anh hùng chiến sĩ. Cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang nói chung và cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân nói riêng tích cực học tập, rèn luyện để trở thành sỹ quan “vừa hồng, vừa chuyên”.

Việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy trong Công an nhân dân đã trở thành phong trào rộng lớn, liên tục trong Công an nhân dân 73 năm qua, luôn là nội dung trọng tâm của công tác xây dựng đảng và công việc. Chính trị, tư tưởng của Công an nhân dân trong các giai đoạn cách mạng trước đây, cũng như trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập chủ động, hiệu quả vào thế giới ngày nay.

Sau 73 năm cống hiến và trưởng thành, lực lượng cảnh sát nói chung và cảnh sát Pak Liu nói riêng Trong hoàn cảnh, điều kiện nào, cán bộ, chiến sĩ Công an Pắk Liu TP. Chúng tôi luôn tin tưởng vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác và nhân dân ta đã lựa chọn. tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân; Sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

Luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, nhất là trước những âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, phá hoại và chiến tranh tâm lý phá hoại nền tảng tư tưởng, văn hóa xã hội chủ nghĩa sâu sắc. và đầu độc các thế lực thù địch, và các loại tội phạm với khẩu hiệu “tích cực bảo vệ mình, chủ động đánh địch”.

Có đạo đức, sống trong sáng, giản dị; Thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tinh thần thân thiện, giúp đỡ và ý thức giữ gìn đoàn kết nội bộ; biết tự phê bình nghiêm túc, trung thực trong phê bình đồng chí, đồng nghiệp; Nghiêm khắc với bản thân, tự rèn luyện tu dưỡng đạo đức, sống cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư.

Xem thêm  Giải phiếu bài tập cuối tuần lớp 5 tuần 34

Đó là các yêu cầu trên Góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh; Xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sỹ công an trong lòng nhân dân, tô thắm thêm những trang sử vàng truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân.

Tuy nhiên, nhìn nhận một cách khách quan về xây dựng lực lượng Công an nhân dân nói chung, xây dựng bản lĩnh chính trị, lòng dũng cảm trong công tác, chiến đấu, trong sinh hoạt, rèn luyện đạo đức, lối sống văn hóa … cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng An ninh nhân dân trong thời gian qua, vẫn còn những tồn tại, hạn chế.

Ở tiểu đoàn cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân nơi này, hết nơi này đến nơi khác có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống tự chuyển biến trong nội bộ, thậm chí sa vào cám dỗ. của những người phù phiếm nhỏ nhen. lợi ích vật chất, vi phạm pháp luật; Trái ngược với quy trình làm việc, khi giao tiếp, làm việc với người dân còn có biểu hiện cửa quyền, hách dịch, xa rời nhân dân … Vì vậy, bằng cách này hay cách khác cũng ảnh hưởng đến hình ảnh của người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân. trong lòng mọi người. Điều đó đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ cần thiết là tăng cường lãnh đạo, giáo dục tư tưởng chính trị, xây dựng bản lĩnh chính trị, dũng khí trong hành động và chiến đấu, trong sinh hoạt, xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, phục vụ nhân dân. …, góp phần xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh, thực sự làm nòng cốt đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Mặt khác, hiện nay, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn, can thiệp lật đổ ở nước ta không ngừng diễn ra với quy mô lớn, cường độ ngày càng cao. Và bản chất cứng rắn càng trở nên nguy hiểm, thâm độc, phức tạp và xảo quyệt. Tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân. Để nâng cao vai trò, trách nhiệm trong thi hành công vụ, xây dựng phong cách dũng cảm, nhân văn, phục vụ của người Công an nhân dân, cần chú trọng thực hiện các giải pháp sau:

Một là, Tăng cường quy định các hình thức thông tin, tuyên truyền, phổ biến nội dung Thông tư số 27/2017 / TT-BCA ngày 22 tháng 8 năm 2017 của Bộ Công an quy định về Quy tắc ứng xử Công an nhân dân và Nghị quyết số . Nghị quyết số 3104 / QĐ-BCA ngày 29/8/2017 của Bộ Công an ban hành “Quy chế lấy ý kiến ​​đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc Công an nhân dân” để các cơ quan, tổ chức và nhân dân biết, giám sát. thực hiện và tích cực tham gia xây dựng lực lượng Công an nhân dân, cụ thể là Về phong cách, đạo đức, lối sống, văn hóa, tác phong, thái độ, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân. Ngoài các thủ tục tham vấn thông thường như: tổ chức công việc tại nhà vụ, tiếp dân. Tạo một hộp bình luận trong văn phòng chính; Thông báo số điện thoại “đường dây nóng”, số điện thoại của người chỉ huy, chỉ huy; Phân phối khảo sát sự hài lòng của người dân; Mô hình phải được quảng bá tổ chức hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến ​​nhân dân”; có văn bản gửi các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, cơ sở cho ý kiến; Tổ chức đối thoại trực tiếp … để nhân dân góp ý về đạo đức, lối sống, thái độ, đạo đức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an, nghiệp vụ Công an nhân dân. Đặc biệt quan tâm giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến ​​nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo thẩm quyền và thời gian quy định.

hai là, đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức, phương pháp công tác tư tưởng theo hướng gắn với thực tiễn, trên cơ sở nâng cao bản lĩnh chính trị, lòng trung thành tuyệt đối của cán bộ, chiến sĩ Công an đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân; Người lấy chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm cơ sở tư tưởng; Xem xét Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, quan điểm, chỉ đạo, đường lối của Đảng, hiến pháp và pháp luật của Nhà nước làm phương châm, nguyên tắc làm cơ sở cho việc thực hiện các hoạt động của Đảng. .

Xem thêm  Sử dụng phím f nào để lưu tập tin với tên khác

Thứ ba, đổi mới, nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và “Sáu điều Bác Hồ dạy CAND”; Bảo đảm hiệu quả thực chất của việc dạy đạo đức, lối sống, cùng với việc dạy tác phong công tác khoa học, cụ thể, phổ biến; RThường xuyên chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Đây là vấn đề thiết thực và quan trọng nhất để xây dựng “thế trận lòng dân”. Muốn nó , RTrong quá trình đó, phải sát dân, bám dân, thấu hiểu tâm tư, tình cảm của nhân dân, tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền giải quyết những vấn đề bức xúc của xã hội, của nhân dân; Mặt khác, chúng ta kiên quyết đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là các thế lực thù địch chống phá cách mạng, mục tiêu vô chính phủ, … nhằm bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân. để người dân yên tâm tập trung phát triển sản xuất, việc làm, học tập, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống ở mọi vùng, miền, nhất là vùng sâu, vùng xa; Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh trong khu vực ngày càng vững mạnh, rộng khắp.

bốN Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm, kiên quyết xử lý những trường hợp cán bộ, chiến sĩ vi phạm pháp luật, vi phạm ngành, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị. xét đoán, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “chuyển hóa”, quan liêu, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của nhân dân hoặc tiếp xúc mua chuộc, lôi kéo của phần tử xấu, “chuyện nhóm”; Gắn với việc thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 12 của Thường trực Tỉnh ủy về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; sửa đổi đạo đức, lề lối làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thi hành công vụ đối với cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động. và các chiến sĩ lực lượng vũ trang của tỉnh. ”

Năm là, Công an các đơn vị cần tiếp tục tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; Sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình để bảo vệ Đảng, nhà nước, quê hương và nhân dân. Tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và quản lý cán bộ, chiến sĩ. Làm tốt công tác ngăn chặn, ngăn chặn ngay những cán bộ, chiến sĩ có dấu hiệu vi phạm pháp luật, đạo đức nghề nghiệp, điều lệnh Công an nhân dân. quan tâm đến các hành vi bắt chước và biểu dương, cùng với việc đề cao tự phê bình và phê bình; Nâng cao kỷ luật, kỷ cương và tinh thần trách nhiệm trước khi giao việc.

Thứ sáu, mỗi cán bộ, chiến sĩ phải quyết tâm không ngừng rèn luyện, không ngừng phát triển bản lĩnh chính trị, bản lĩnh tư tưởng, bản lĩnh cách mạng vững vàng. Tuân thủ tự phê bình và phê bình trên tinh thần tập thể và cá nhân tiến bộ, có ý thức tổ chức kỷ luật, giữ gìn đoàn kết nội bộ, kiên quyết bảo vệ chân lý, công lý nhưng cũng kiên trì đấu tranh, ngăn chặn oan sai, vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền lợi chính đáng, lợi ích của tổ chức và công dân.

Tin tưởng rằng, thời gian tới, lực lượng Công an nhân dân quận sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang; Nêu cao tinh thần đoàn kết, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách; tuyệt đối trung thành với đảng, với tổ quốc và nhân dân, chấp hành nghiêm kỷ luật, tận tụy với công việc, tinh thần phục vụ nhân dân; Phối hợp chặt chẽ với quân đội nhân dân, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân, xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, dũng cảm, nhân văn, phục vụ nhân dân, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi CNXH. và nhiệm vụ kinh tế. Sự phát triển của tỉnh mãi mãi xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Trung Ngia – Mặt Trận Tổ Quốc

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>