Viết chương trình xuất ra màn hình thông tin cá nhân

Đánh giá của bạn post
Viet chuong trinh xuat ra man hinh thong tin ca nhan

Giá trị của s là gì (Tin học – lớp 8)

Viet chuong trinh xuat ra man hinh thong tin ca nhan

một câu trả lời

Tính rồi tính (Tin học – lớp năm)

một câu trả lời

Viết các hình lục giác trong logo và hình tam giác (Tin học – lớp 4)

3 câu trả lời

Sơ đồ khối là gì? (Tin học – lớp sáu)

một câu trả lời

Giá trị của s là gì (Tin học – lớp 8)

một câu trả lời

Tính rồi tính (Tin học – lớp năm)

một câu trả lời

Viết các hình lục giác trong logo và hình tam giác (Tin học – lớp 4)

3 câu trả lời

Sơ đồ khối là gì? (Tin học – lớp sáu)

một câu trả lời

Viết chương trình Pascal để in kết quả về thông tin cá nhân của học sinh. Mỗi dòng một tin nhắn Gợi ý: Sử dụng writeln () để in trên màn hình

Câu hỏi tương tự

C © u 2: Lệnh Clrscr có công dụng gì? một. In thông tin trên màn hình. b- Tạm dừng chương trình. c. Xóa màn hình kết quả. D- Thông báo của thư viện. Câu 3: Trong Pascal, định nghĩa hằng với từ khóa: a. Const B. Var C. Type D. Applications Câu 4: Câu lệnh nào sau đây dùng để nhập một số từ bàn phím vào biến x? một. Writeln (‘Tap x =’); gõ (x); c. kể lại (x); D. Readln (x); C © u 5: Trong Pascal, khai báo nào sau đây ® © y lµo ® − îc ph © n biÖt? A. Var tb: real B. Var R = 30; c. Const x: real; D. Var y: integer; Câu 6: Biểu thức toán học (a + 1) 2 – viết dưới dạng biểu thức trong Pascal là: a (a + 1) * a + 1 – 7 * a / 2 b (a + 1) * (a + 1) – 7 * a / 2 c. a + 1 * a + 1 – 7 * a / 2 d (a + 1) (a + 1) – 7 a / 2 Câu 7: Cách đặt giá trị a + b trong biến tong là: a. Tông: a + b; B. tong (a + b); tong = a + b; tong: = a + b; Câu 8: Kết quả của phép chia lấy phần nguyên và lấy dư của hai số nguyên 47 và 5 là: A. 47/5 = 9; 47 số chia 5 = 9; 27 Sửa đổi 5 = 2b. 47/5 = 9; 47 số chia 5 = 9; 27 Sửa đổi 5 = 9 c. 47/5 = 9,4; 47 số chia 5 = 9; 27 Sửa đổi 5 = 2 d. 47/5 = 9,4; 47 số chia 5 = 2; 27 mod 5 = 9 Câu 9: Mệnh đề nào sau đây có kết quả là 3? một. 25 số chia 6 b. 25 div 7 C. 25 div 8 D. 25 div 9 Câu 10: Dạng của mệnh đề For… do là A. For = to do; b- for: = làm gì; c. for: = để làm dr. for: = làm gì; Câu 11: Sau khi thực hiện đoạn chương trình sau, giá trị của biến j là bao nhiêu? j: = 0; For i: = 0 to 5 do j: = j + 2; A 20 B 12 C 7 d. 5 Câu 12: Câu lệnh đệ quy for i: = 3 to 10 do Begin end; Tần suất thực thi vòng lặp a) none; b) 7 lần. c) 8 lần. D) 10 lần. Câu 13: Câu nào sau đây viết sai ngữ pháp? một. trong khi với tôi ; B. trong khi <البيان> Làm <الشرط> ; C. trong khi làm ; D. trong khi đang làm ; Câu 14: Xác định số lần lặp trong đoạn chương trình sau: a: = 5; trong khi một <20 بسبب A: = A + 5 ؛ A. 1 B. 4 C. 5 D. مرات غير محدودة السؤال 15: معطى مقطع البرنامج: X: = 10؛ كرر X: = X * 2 ؛ حتى X> 25; Giá trị của X là: A. 10 B. 20 C. 26 D. 40 Câu 16: Chương trình Pascal sau: x: = 3; while x> 10 does x: = x + 3; Giá trị của x là: a. 3b. 6 c. 12 d. 13 Câu 17: Cho đầu ra của đoạn chương trình a: = 10; while a> = 10 write (a); Trên màn hình xuất hiện chữ A. C. Số 10 xuất hiện trên màn hình B. Màn hình hiển thị 10 chữ A. D. Chương trình lặp vô hạn nhiều lần. Câu 18: Khai báo nào sau đây cho biến mảng là hợp lệ: A. Var A: array[1,100] Từ số nguyên B. Var A: mảng[1..100] from integer C. Var A: matrix (1..100) of integer; D. Var A: nhóm[1,,100] Từ số nguyên Câu 19: Trong câu lệnh khai báo biến mảng, câu lệnh nào sau đây sai: a. Chỉ số cuối cùng phải nhỏ hơn hoặc bằng 100 C. Kiểu dữ liệu có thể là số nguyên hoặc thực B. Chỉ số đầu tiên và chỉ số cuối cùng là hai số nguyên D. Chỉ số đầu  Chỉ số cuối Câu 20: Xuất dữ liệu từ mảng A có 30 phần tử từ 5 đến 15, rồi viết lệnh sau: A. For i: = 5 to 15 do Writeln (A); C Retlin (A[5..15]); B. For i: = 5 to 15 do Writeln (A[i]); Tiến sĩ .. Kể lại (A[i]); Câu 21: Biểu tượng chương trình giải phẫu: A. B. C. D. Câu 22: Trong chương trình giải phẫu, kí hiệu nào dành cho hệ thần kinh A. B. C. D. Câu 23: Chức năng của hệ cơ là: a. Nó giúp phân phối máu đi khắp cơ thể để nuôi dưỡng từng tế bào. B. Co, duỗi để di chuyển xương. c. Đào thải chất độc ra khỏi cơ thể. Tiến sĩ .. Lấy thức ăn ở miệng, tiêu hóa, hấp thụ và chuyển hóa thành năng lượng cho cơ thể Câu 24: Trong chương trình giải phẫu, kí hiệu của hệ tuần hoàn là gì A. B. C. D. Câu 25: Hệ tiêu hóa có chức năng: a. Nó giúp lưu thông máu khắp cơ thể để nuôi dưỡng từng tế bào. B. Co, duỗi để di chuyển xương. c. Đào thải chất độc ra khỏi cơ thể. D- Ăn thức ăn từ miệng, tiêu hóa, hấp thụ và chuyển hóa thành năng lượng cho cơ thể.

Xem thêm  Cách tháo lắp ổ đĩa CD

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>