Vật thể nào không phải là hình đa diện

Đánh giá của bạn post

Điều nào sau đây không phải là một khối đa diện?

Vat the nao khong phai la hinh da dien ahr0cdovl2nkbi5ob2mync52bi9iay9mbkdszvrjrglynu4ucg5n
Vat the nao khong phai la hinh da dien ahr0cdovl2nkbi5ob2mync52bi9iay9ure5wc3pszlnwym8ucg5n
Vat the nao khong phai la hinh da dien ahr0cdovl2nkbi5ob2mync52bi9iay9nn3jvwgh4v2jrz2sucg5n
Vat the nao khong phai la hinh da dien ahr0cdovl2nkbi5ob2mync52bi9iay92v2frdtftdzbpvvqucg5n

Câu hỏi tương tự

Điều nào sau đây không phải là một khối đa diện?

Vat the nao khong phai la hinh da dien ahr0cdovl2nkbi5ob2mync52bi9iay9knvbfrg53qk1pdfqucg5n
Vat the nao khong phai la hinh da dien ahr0cdovl2nkbi5ob2mync52bi9iay9wbue1rxczt2h6d0iucg5n
Vat the nao khong phai la hinh da dien ahr0cdovl2nkbi5ob2mync52bi9iay84refinfa2v2ncvdeucg5n
Vat the nao khong phai la hinh da dien

Điều nào sau đây không phải là một khối đa diện?

Vat the nao khong phai la hinh da dien ahr0cdovl2nkbi5ob2mync52bi9iay90zhftttlqcgdktkwucg5n
Vat the nao khong phai la hinh da dien ahr0cdovl2nkbi5ob2mync52bi9iay9jwm5kdnjhdvrcbkwucg5n
Vat the nao khong phai la hinh da dien
Vat the nao khong phai la hinh da dien ahr0cdovl2nkbi5ob2mync52bi9iay9zngdtmmtps0nynkqucg5n

Điều nào sau đây không phải là một khối đa diện?

một.

Vat the nao khong phai la hinh da dien ahr0cdovl2nkbi5ob2mync52bi9iay80tklgv1eybnbvvguucg5n

B.

Vat the nao khong phai la hinh da dien ahr0cdovl2nkbi5ob2mync52bi9iay82uw1vswv0qu02dloucg5n

c.

Vat the nao khong phai la hinh da dien ahr0cdovl2nkbi5ob2mync52bi9iay9fznfpvnd2vuj1etuucg5n

Tiến sĩ ..

Vat the nao khong phai la hinh da dien ahr0cdovl2nkbi5ob2mync52bi9iay9vqzdkenzndwjtemeucg5n

Điều nào sau đây không phải là một khối đa diện?

Vat the nao khong phai la hinh da dien
Vat the nao khong phai la hinh da dien ahr0cdovl2nkbi5ob2mync52bi9iay82nzzwmzfwnhvsbtkucg5n
Vat the nao khong phai la hinh da dien
Vat the nao khong phai la hinh da dien ahr0cdovl2nkbi5ob2mync52bi9iay9lmthrzuo4ufqzt3uucg5n

Số nào sau đây? không đúng Phải là số mặt của một số chất rắn thông thường.

một. thứ mười hai

B. 20

c. 6

Tiến sĩ .. 30

Hình đa diện nào sau đây có các mặt không phải là tam giác đều?

A. Lên đến hình bát diện

B. Decubitus hai bên

C. tứ diện đều

D. Khối tứ diện

Hình đa diện nào sau đây có các mặt không phải là tam giác đều?

một. lên đến bát diện

B. Decubitus hai bên

c. Tứ diện đều

Tiến sĩ .. Nhị diện đều

Hình đa diện nào sau đây có số cạnh là số lẻ?

A. khối lượng đỉnh

B. tứ diện

khối hộp

D. Khối lăng trụ.

Điều nào sau đây không phải là một khối đa diện?

một.

Vat the nao khong phai la hinh da dien ahr0cdovl2nkbi5ob2mync52bi9iay9urmvnwenzrxndt0uucg5n

B.

Vat the nao khong phai la hinh da dien

c.

Vat the nao khong phai la hinh da dien ahr0cdovl2nkbi5ob2mync52bi9iay9jqutttwrdcegwa1qucg5n

Tiến sĩ ..

Vat the nao khong phai la hinh da dien ahr0cdovl2nkbi5ob2mync52bi9iay9mbutoqvpkbdrbz2gucg5n

Điều nào sau đây không phải là một khối đa diện?

Vat the nao khong phai la hinh da dien
Vat the nao khong phai la hinh da dien
Vat the nao khong phai la hinh da dien
Vat the nao khong phai la hinh da dien

Ngày 19 tháng 6 năm 2021 603

C Hình 3

Câu trả lời chính xác

Để ý bốn hình, có một hình chữ C và cạnh của nó là cạnh chung của bốn hình đa giác nên hình này không phải là hình đa diện. Câu trả lời bạn chọn là: C

Các câu hỏi nóng cùng chủ đề

Hình chóp có đáy là một đa giác đều có n mặt. Khẳng định nào sau đây là đúng?

  1. Số lượng mặt và đầu bằng nhau
  2. Số đỉnh của hình chóp là n.
  3. Số cạnh của hình chóp là n + 1.
  4. Số mặt của hình chóp là 2n.
Xem thêm  Ở người số nhóm gen liên kết bằng bao nhiêu

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 196

Nếu một tứ diện có các cạnh đối diện bằng nhau thì chúng là:

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 163

Chọn cụm từ hoặc từ cho bên dưới để câu sau trở thành đúng sau khi điền vào chỗ trống:

“Số cạnh của hình đa diện luôn là …………… số đỉnh của hình đa diện đó”

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 156

Chọn kết luận sai:

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 140

Hình nào sau đây có mặt phẳng là phép đối xứng?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 138

Chọn phát biểu đúng về phần bù:

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 138

Cho kết quả A∉P. Phép đối xứng từ A đến (P) được ảnh là điểm A ‘. Chọn kết luận đúng:

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 116

Offset biến đổi đoạn thẳng thành:

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 114

Gọi điểm M ‘là ảnh của điểm M ∉P bằng phép đối xứng trong mặt phẳng (P). sau đó:

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 113

Phép đối xứng về một mặt phẳng biến một điểm trên mặt phẳng đó thành:

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 102

Chọn cụm từ hoặc từ cho bên dưới để câu sau trở thành đúng sau khi điền vào chỗ trống:

Xem thêm  8 Đô la bao nhiêu tiền Việt

“Số mặt của một hình đa diện luôn là …………… số mặt của hình đa diện này”

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 101

Sự phân ly chuyển đổi dòng thành:

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 100

Cho đoạn thẳng AB. Mặt phẳng (P) là tia phân giác thẳng đứng của AB thì:

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 81

Cho các hình: tứ diện đều, tứ diện đều, đỉnh của tam giác đều. Số hình có mức độ đối xứng là:

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 81

Mỗi đỉnh của hình đa diện đều có ít nhất một đỉnh chung:

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 80

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>