Tổng số hạt p n e trong 2 nguyên tử của nguyên tố x và y là 142

Đánh giá của bạn post

Nguyên tử được cấu tạo từ các hạt

Đường kính của bắp là

Tại sao các nguyên tử có thể liên kết với nhau?

Tại sao khối lượng nguyên tử bằng khối lượng hạt nhân?

Kernel được tạo thành từ:

Để biểu thị khối lượng của một nguyên tử, đơn vị. Được sử dụng

Nguyên tử trung hoà về điện do

Trong nguyên tử, hạt tải điện là.

Hạt nhân của nguyên tử được tạo thành từ các hạt sau:

Số proton trong hạt nhân nguyên tử sắt là:

Điều khẳng định nào sau đây là đúng?

Số ………… là số phân biệt của một nguyên tố hóa học

Một nguyên tử oxi có 8 electron. Một nguyên tử oxy chứa:

Kiến thức cần thiết để giải bài toán này:

  • Số hạt mang điện là p và e, số hạt không mang điện là n
  • Số khối A = p + n
  • Tổng số hạt nguyên tử: X = p + n + e, trong đó p = e
  • Vậy X = 2p + n
  • Khi a là một số hạt (p, n, e), phần trăm của một loại hạt sẽ là:

Tong so hat p n e trong 2 nguyen tu cua nguyen to x va y la 142


Ví dụ 1:

Nguyên tử nhôm có điện tích hạt nhân. 13+. Trong nguyên tử của nhôm, số hạt mang điện nhiều gấp 12 lần số hạt không mang điện. Viết số khối của nhôm.
Số hạt mang điện p + e Nhiều hơn số lượng các hạt không tích điện N là 12. tức là (p + e) ​​- n = 12.

Tong so hat p n e trong 2 nguyen tu cua nguyen to x va y la 142

Chúng tôi có một điện tích hạt nhân 13+, tức là p = 13 (1)
Một lần nữa chúng ta có (p + e) ​​- n = 12
rằng p = e Vậy 2 p – n = 12 (2)
Thay (1) vào (2) ta được: 2. 13 – n = 12
Vì vậy, n = 26-12 = 14
Số khối A = p + n = 13 + 14 = 27. Vậy số khối của nhôm là 27.

Ví dụ 2: Biết tổng số hạt trong nguyên tử B là 21. Số hạt chưa tích điện chiếm 33,33%. Xác định cấu tạo của nguyên tử b.

Hãy tưởng tượng đồ thị sau:

Tong so hat p n e trong 2 nguyen tu cua nguyen to x va y la 142

Số hạt chưa tích điện là 33,33% tức là% n = 33,33; Tổng số hạt là 21, tức là X = 21. Tìm p, e.

% n = 33,33% n = 3333.21100 = 7 (1)

X = p + n + e trong đó p = e 2p + n = 21 (2)

thay thế (1) trong (2) p = e = 2172 = 7

Vậy nguyên tử B có điện tích hạt nhân 7+ có 7 e

Những kiến ​​thức cơ bản trên sẽ trở nên dễ nhớ hơn khi áp dụng thường xuyên để giải các bài tập tương tự:

Bài 1
Nguyên tử A chứa tổng số hạt là 52, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt chưa mang điện là 16 hạt. Đếm số lượng hạt cho mỗi loại.

Bài 2

Nguyên tử B chứa tổng số hạt là 28, số hạt chưa tích điện là 35,7%. Tính số p, n, e.

Bài 3

Một nguyên tử sắt có điện tích hạt nhân hơn 26. Trong nguyên tử, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt chưa mang điện là 22 hạt. Xác định số khối của nguyên tử sắt.

Bài 4

Nguyên tử M chứa nhiều hơn số proton 1 nơtron và số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 10 hạt. Xác định cấu tạo nguyên tử. So sánh bảng các nguyên tố trong SGK để tìm ra nguyên tố M?

Xem thêm  376ha bằng bao nhiêu kilômét vuông

Bài học thứ năm

Tổng số hạt trong nguyên tử là 28 hạt, trong đó số hạt chưa tích điện chiếm khoảng 35%. Đếm số lượng hạt của mỗi loài. Vẽ sơ đồ cấu tạo nguyên tử.

Bài 6

Một nguyên tử của nguyên tố A chứa tổng số hạt proton, nơtron và electron là 48, số hạt mang điện gấp đôi số hạt chưa mang điện. Đếm số lượng hạt của mỗi loài.

bài học thứ bảy

Nguyên tử X có tổng số hạt proton, nơtron và electron là 116, số hạt mang điện nhiều gấp 24 lần số hạt chưa mang điện. Xác định số hạt mỗi loại.

bài tám

Tổng số hạt proton, nơtron và electron trong hai nguyên tử kim loại A và B là 142, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt chưa mang điện là 42 hạt, số hạt mang điện B nhiều hơn A là 12. Tính số proton cho mỗi loại.


Bài 9

Tổng số hạt p, n và e trong hai nguyên tử kim loại A và B là 177. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt chưa mang điện là 47 hạt. Số hạt mang điện của nguyên tử B nhiều hơn số hạt chưa mang điện. Nguyên tử A. là 8. Tính số proton mỗi loại.

Tổng số hạt proton, nơtron và electron trong hai nguyên tử kim loại X và Y là 142, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt chưa mang điện là 42 hạt, số hạt mang điện của nguyên tử Y nhiều hơn số hạt mang điện là của X. Đó là 12. Xác định hai kim loại X và Y .. Bài 1.37 Trang 9 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 – Bài tập 3. Thực hành: Cấu tạo Điện

Tổng số hạt proton, nơtron và electron trong hai nguyên tử kim loại X và Y là 142, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt chưa mang điện là 42 hạt, số hạt mang điện của nguyên tử Y nhiều hơn số hạt mang điện là của X. Đó là 12. Xác định hai kim loại X và Y.

Tong so hat p n e trong 2 nguyen tu cua nguyen to x va y la 142

Các ký hiệu: \ (P_X, P_Y \) và \ (N_X, N_Y \) lần lượt là số proton và neutron của nguyên tử X và Y.

Theo đề bài, ta có thể lập hệ phương trình đại số: \ (- \ left \ {\ matrix {2 {P _ {\ rm {X}}} + 2 {P_Y} + \ left ({{N_X} + {N_Y}} \) phải) = 142 \ hfill \ cr 2 {P _ {\ rm {X}}} + 2 {P_Y} – \ left ({{N_X} + {N_Y}} \ right) = 142 \ hfill \ cr 2 {P_Y} – 2 {P_X} = 12 \ hfill \ cr} \ right \ leftrightarrow \ left \ {\ matrix {{P_X} = 20 \, (Ca) \ hfill \ cr

{P_Y} = 26 \, (Fe) \ hfill \ cr} \ đúng. \)

18/06/2021 3160

Tiến sĩ .. Quán cà phê.

Câu trả lời chính xác

Đáp án D Vậy kim loại X là Ca, Y là Fe.

Các câu hỏi nóng cùng chủ đề

Các hạt tạo nên hạt nhân của hầu hết các nguyên tử là

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 19706

Tổng số hạt proton, nơtron và electron trong nguyên tố X là 155, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt chưa mang điện là 33 hạt. Chất nào sau đây là X?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 10.615

Xem thêm  Dung dịch a chứa 0,2 mol và 0,3 mol cùng với x mol . giá trị của x:

Trong những tuyên bố sau đây? không đúng Đúng?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 6.906

trong 20mộtKhối lượng riêng C của Au là 19,32 g / cm3. Trong một tinh thể Au, các nguyên tử Au là những hình cầu chiếm 75% tổng thể tích tinh thể, phần còn lại là khoảng trống giữa các hình cầu. Khối lượng mol của Au là 196,97. Bán kính nguyên tử gần đúng của Au ở 20mộtC là:

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 3.711

Tổng số hạt proton, nơtron và electron trong nguyên tử của hai nguyên tố X và M lần lượt là 52 và 82. M và X tạo thành hợp chất MXa, trong phân tử của hợp chất này có tổng số hạt proton của các nguyên tử là 77. Xác định công thức của MXa.

Ta biết rằng trong X có tỉ lệ nơtron: proton ≤ 1,22.

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 2623

trong 20mộtMật độ C của sắt 7,85 g / cm3. Giả sử các nguyên tử sắt trong tinh thể là những khối cầu chiếm 75% thể tích tinh thể, phần còn lại là khoảng trống giữa các khối cầu và nguyên tử khối của sắt là 55,85 đvC thì bán kính gần đúng của nguyên tử sắt ở nhiệt độ này là

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 2,575

Cung cấp các tuyên bố sau:

(Đầu tiên). Tất cả các hạt nhân nguyên tử đều được tạo thành từ proton và neutron.

(2). Phần lớn khối lượng nguyên tử tập trung ở lớp vỏ.

(3). Trong nguyên tử, số electron bằng số proton.

(4). Trong hạt nhân của nguyên tử, các hạt mang điện là proton và electron.

(5). Trong nguyên tử, êlectron có khối lượng không đáng kể so với các hạt khác.

Số câu đúng là

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 2.059

Nhận xét nào sau đây? không đúng Đúng?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 1.999

Tổng điện tích của vỏ nguyên tử R là điện tích -32,10-19C. Nguyên tố R là

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 1.751

Một nguyên tử có tổng số hạt là 46, với tỉ số giữa số hạt mang điện và số hạt chưa mang điện là 1,875. Khối lượng tuyệt đối của nguyên tử đó là:

(Nhắc lại em = 9109.10-31 kg; mp = 1,6726.10-27 kg; 1 trieu = 1,6748.10-27 kg).

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 1.574

Công thức Oxit X2O. Tổng số hạt cơ bản (p, n, e) trong X là 92, trong đó hạt mang điện nhiều hơn hạt không mang điện là 28 hạt. Chất nào sau đây là X? Nó có 8 proton và 8 neutron)?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 1.519

Tính chất của electron là gì?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 1.307

Ở điều kiện thường, crom có ​​cấu trúc mạng tinh thể lập phương tâm khối trong đó thể tích nguyên tử chiếm 68% thể tích tinh thể. Khối lượng riêng của crom là 7,2 g / cm3. Nếu số nguyên Cr được coi là hình cầu thì bán kính gần đúng của nó là:

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 1.126

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>