Tính tổng của tất cả các nghiệm thực của phương trình 3 3 3 3 9 9 3 9 3 12

Đánh giá của bạn post

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản Sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản Sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Tổng các nghiệm của phương trình \ ({3.4 ^ {x + 1}} – {35.6 ^ x} + {2.9 ^ {x + 1}} = 0 \).

một.

B.

c.

Tiến sĩ ..

Giải pháp chi tiết:

Thời hạn: \ (x> 2; x \ ne 4 \)

\ (\ start {array} {l} {\ log _ {\ sqrt 3}} \ left ({x – 2} \ right) + {\ log _3} {\ left ({x – 4} \ right) ^ 2} = 0 \ Leftrightarrow {\ log _3} {\ left ({x – 2} \ right) ^ 2} + {\ log _3} {\ left ({x – 4} \ right) ^ 2} = 0 \ \\ Leftrightarrow {\ log _3} {\ left ({x – 2} \ right) ^ 2} {\ left ({x – 4} \ right) ^ 2} = 0 \ leftrightarrow {\ left ({x – 2 } \ right) ^ 2} {\ left ({x – 4} \ right) ^ 2} = 1 \\ \ Leftrightarrow \ left[\begin{array}{l}\left({x-2}\right)\left({x-4}\right)=1\\\\\left({x-2}\right)\left({x-4}\right)=-1\\\\end{array}\right\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}{x^2}-6x+7=0\\{x^2}-6x+9=0\end{array}\right\Leftrightarrow\left[\start{array}{l}x=3+\sqrt2\\\\left({tm}\right)\\x=3-\sqrt2\\\\left({ktm}\right)\\x=3\\\\\\\\\\\\\\\left({tm}\right)\end{array}\right\end{array}\)[\begin{array}{l}\left({x-2}\right)\left({x-4}\right)=1\\\\\\\left({x-2}\right)\left({x-4}\right)=-1\\\\end{array}\right\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}{x^2}-6x+7=0\\{x^2}-6x+9=0\end{array}\right\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=3+\sqrt2\\\\left({tm}\right)\\x=3-\sqrt2\\\\left({ktm}\right)\\x=3\\\\\\\trái({tm}\right)\end{array}\right\end{array}\)[\begin{array}{l}\left({x-2}\right)\يسار({س-4}\يمين)=1\،\،\،\،\يسار({س-2}\يمين)\يسار({س-4}\يمين)=-1\،\،\،\end{array}\right\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}{x^2}-6x+7=0\\{x^2}-6x+9=0\end{array}\right\Leftrightarrow\left[\start{array}{l}x=3+\sqrt2\،\،\،\left({tm}\right)\\x=3-\sqrt2\،\،\،\يسار({ktm}\right)\\x=3\،\،\،\،\،\،\،\،\،\،\،\،\،\،\،\يسار({tm}\right)\end{array}\right\end{array}\)[\begin{array}{l}\left({x-2}\right)\left({x-4}\right)=1\\\\\\\left({x-2}\right)\left({x-4}\right)= -1\\\\end{array}\right\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}{x^2}-6x+7=0\\{x^2}-6x+9=0\end{array}\right\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=3+\sqrt2\\\\left({tm}\right)\\x=3-\sqrt2\\\\left({ktm}\right)\\x=3\\\\\\\\\\\\\\\\left({tm}\right)\end{array}\right\end{array}\)

Vậy tổng các nghiệm là \ (3 + 3 + \ sqrt 2 = 6 + \ sqrt 2. \)

Chọn một.

Trang chủ

id sách

Khóa học miễn phí

Chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2023

Phương trình {4 ^ {2x + 5}} = {2 ^ {2 – x}} có nghiệm là:

Tổng các nghiệm của phương trình \ ({3 ^ {{x ^ 4} – 3 {x ^ 2}}} = 81 \)

Tìm nghiệm của phương trình \ ({9 ^ {\ sqrt {x – 1}}} = {e ^ {\ ln 81}} \)

Giải phương trình \ ({4 ^ x} = {8 ^ {x – 1}} \)

Tìm tập nghiệm S của phương trình: {4x + 1} + {4x − 1} = 272

Xem thêm  Các cuộc khởi nghĩa Thời Bắc thuộc lớp 10

Giải phương trình \ (\ sqrt {{3 ^ x} + 6} = {3 ^ x} \) với tập nghiệm bằng:

Phương trình nào sau đây có nghiệm?

Giá trị bệnh lý của x {\ log _ {\ frac {1} {2}}} (3 – x) = 2 là

Giải phương trình log_ {3} left ({2x-1} \ right) = 2, ta có nghiệm như sau:

Giải phương trình $ \ log_ {4} \ left ({x-1} \ right) = 3 $

Giải phương trình {\ log _4} (x + 1) + {\ log _4} (x – 3) = 3 \)

Chúng ta biết rằng \ (a, \, \, b \) là các số thực như \ ({x ^ 3} + {y ^ 3} = a {.10 ^ {3z}} + b {.10 ^ {2z} } \) và \ (x, \, \, y, \, \, z \) là các số thực dương như \ (\ log \ left ({x + y} \ right) = z \) và \ (\ log \ left ({{x ^ 2} + {y ^ 2}} \ right) = z + 1 \). Giá trị của \ (\ dfrac {1} {{{a ^ 2}}} + \ dfrac {1} {{{b ^ 2}}} \) nằm trong khoảng:

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>