Tình hình, kết quả thực hiện quản lý biên chế gắn với vtvl

Đánh giá của bạn post

Xác định những thiếu sót

Báo cáo giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế HĐND tỉnh trình tại kỳ họp thứ mười đã nêu chi tiết những tồn tại trong công tác quản lý, sử dụng biên chế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2018 của giai đoạn xây dựng. Lập kế hoạch, xác lập mục tiêu, tổ chức thực hiện, quản lý và tuyển dụng công chức, viên chức.

Bất cập phổ biến nhất là việc phân bổ tiền lương của công chức chưa được thực hiện theo các tiêu chí cụ thể dẫn đến việc phân bổ tiền lương bình quân, chưa sát thực tế. Đối với nhân sự ngành giáo dục, ngoài sự bất hợp lý khi giảm 10% số lượng như hiện nay, việc thiếu đúng giờ dẫn đến cắt giảm giáo viên, phân bổ tổng số người làm việc trong ngành giáo dục theo huyện mặc dù có lợi thế là huyện. đang tích cực thích ứng nội tại giữa các cấp học, họ không tuân thủ các quy định và dẫn đến tình trạng khó kiểm soát hoặc xác định chính xác nhu cầu ở từng cấp học.

Trong quá trình sử dụng, tình trạng chung là chưa sử dụng đúng chỉ tiêu được giao, số lao động chưa được giao còn nhiều nhưng vẫn còn số lượng lớn làm việc theo phương thức hợp đồng. Chưa thực hiện đúng chủ trương bổ nhiệm mới hợp đồng chuyên môn từ ngày 1-1-2016. Bên cạnh những đơn vị hoàn toàn “thoải mái” về tiêu chuẩn biên chế, chỉ sử dụng khoảng 70 – 80% lao động lâu năm, có những đơn vị khá chật vật dù được giao tăng thêm công việc, nhiệm vụ. Dịch vụ hay tính chất, nội dung công việc phức tạp hơn mà việc bổ sung nhân sự không kịp thời.

Công tác tuyển dụng công chức, viên chức tuy được thực hiện dưới nhiều hình thức nhưng việc tổ chức thi tuyển còn chậm, số lượng hợp đồng trong chỉ tiêu rất lớn nhưng đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng còn ít; Bổ nhiệm công chức bằng phương thức thi tuyển ở một số nơi chưa phù hợp ngạch lương, yêu cầu công việc, vị trí việc làm; Nó có trạng thái ghi các tiêu chuẩn, tiêu chí và điều kiện theo vị trí của hợp đồng nghề nghiệp hiện có. Nhiều trường hợp quy trình chuyển đổi công chức thành công chức còn chậm, hệ thống, thủ tục, hồ sơ xét chuyển công chức chưa được chỉ đạo thống nhất hoặc đơn giản hóa.

Trong công tác tuyển dụng viên chức, toàn bộ giai đoạn 2016-2018 không quy định tuyển dụng đối với ngành văn hóa-thông tin-thể thao và các chức năng khác, dẫn đến nhiều trường hợp hợp đồng dài hạn trong chỉ tiêu nhưng chưa được bổ nhiệm. Tuyển dụng. Bên cạnh đó, việc tổ chức kỳ thi còn chú trọng nhiều đến kiến ​​thức quản lý hành chính nhà nước, chưa có bài kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm.

Xem thêm  Đặc điểm di truyền của gen trên nhiễm sắc thể X không có alen trên Y là

xây dựng và đánh giá các dự án việc làm chưa khách quan; Việc xây dựng đề án vị trí việc làm để duy trì biên chế hiện nay là tình trạng chung ở nhiều cơ quan. Việc thực hiện mô hình quản lý mới chuyển từ ngạch lương sang biên chế chưa được thực hiện đồng bộ và hiệu quả. Chức năng nhân sự chưa trở thành cơ sở quan trọng để tuyển dụng, thuê mướn, đào tạo và tuyển dụng.

lý do

Những khiếm khuyết trên không chỉ phát sinh từ việc tổ chức và thực hiện các quy định hoặc phương pháp quản lý. Về khách quan, là sự thiếu đồng bộ và ổn định của các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng biên chế. Một thực tế là các quy định về phân cấp quản lý biên chế của chính quyền địa phương chưa đồng bộ, phụ thuộc vào cơ quan quản lý chuyên ngành ở Trung ương; Mặc dù tiêu chuẩn và số lượng người được sử dụng lao động đã được các cơ quan Trung ương quy định rõ ràng, nhưng việc quyết định tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập vẫn phải có một bước thẩm định của Bộ Nội vụ, điều này gây khó khăn cho quá trình thực hiện. . Kế hoạch dài hạn, không thực hiện được ngay những trường hợp còn thiếu, nhất là tiền lương của ngành giáo dục và y tế. Việc tổ chức, sắp xếp bộ máy được thực hiện trong bối cảnh các cơ quan Trung ương chưa khẩn trương ban hành quy chế mới đối với tổ chức các cơ quan chuyên môn trong khuôn khổ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, trực thuộc Trung ương, đó cũng là lý do công việc của bộ máy trung tâm. Chưa kịp thời, chưa đạt được hiệu quả như mong muốn, nhiều đơn vị được bố trí nhưng không đồng thời với số lượng biên chế giảm.

Về tính khách quan của các đơn vị, cá nhân tham gia quản lý, sử dụng biên chế, thiếu chính xác trong việc phối hợp, chỉ đạo xây dựng đề án biên chế, quy chế tuyển dụng công chức, viên chức. Nhiều nơi chưa quy rõ trách nhiệm của chủ tịch, thiếu quyết liệt, tư duy giữ lương cổ phần. Bên cạnh đó, cơ quan tham mưu quản lý nhà nước về quy định, bộ máy, nhân sự đồng thời thực hiện nhiều nhiệm vụ liên quan đến sắp xếp, tinh giản tổ chức bộ máy nên công tác tham mưu, đánh giá chưa tốt. Đánh giá vị trí việc làm để xác định nhu cầu sử dụng cán bộ phù hợp cần có kiến ​​thức chuyên sâu về từng ngành, lĩnh vực nhưng việc xây dựng đề án việc làm chưa thực chất, chưa đáp ứng được năng lực của các đối tượng tham gia đánh giá. Chưa xác định đúng nhu cầu về nhân sự của từng đơn vị và địa điểm. Công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng cán bộ, nhất là thanh tra việc quản lý, sử dụng biên chế giáo dục công dân cấp huyện sau khi phân cấp chưa được thực hiện thường xuyên.

Xem thêm  Người cán bộ cách mạng phải mạnh dạn có quyết tâm phải

Để việc giao biên chế được thuận lợi, hàng năm, Chính phủ cần ban hành quyết định tuyển dụng trước tháng 12 để tạo điều kiện cho các địa phương giao biên chế theo đúng quy định. Tiếp tục thực hiện phân cấp đầy đủ cho đến khi chính quyền địa phương cấp quận quyết định số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo chỉ tiêu của các bộ, ngành Trung ương. quy định mới về số lượng, cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; Cần sớm ban hành quy định về số lượng cấp phó để các địa phương có cơ sở xây dựng, định mức, sử dụng biên chế đảm bảo quy định.

Ở cấp quận, Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân quận trình đại hội đại biểu nhân dân cấp tỉnh sửa đổi chế độ trả lương sự nghiệp, bổ sung biên chế công chức cho các cơ quan có nhu cầu cấp thiết; Phê duyệt số lượng người làm việc của cơ sở giáo dục theo cấp học; Xác định biên chế sự nghiệp y tế theo vị trí việc làm; Sửa đổi quy định về nội quy hợp đồng lao động cho phù hợp với Nghị định 68/2000 / NĐ-CP. Nghiên cứu, xây dựng bộ tiêu chí làm cơ sở phân bổ biên chế công chức cho các đơn vị địa phương theo quy định. Chỉ đạo các địa phương, đơn vị rà soát nhu cầu đăng ký dự thi tuyển viên chức, nhất là đối với các trường hợp hợp đồng chuyên môn. Sau khi có kết quả thi tuyển, chấm dứt hợp đồng sử dụng viên chức theo quy định tại Nghị định 161/2018 / NĐ-CP; Đối với các cơ quan, đơn vị chưa có kế hoạch sử dụng hết số biên chế được giao thì thực hiện cắt giảm phù hợp; Đến năm 2020 không cấp kinh phí để trả lương cho các hợp đồng chuyên môn không đúng quy định.

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>