Thực hiện kế hoạch 5 năm 1986-1990

Đánh giá của bạn post

Giải pháp chi tiết:

Bắt đầu từ hoàn cảnh đặc biệt của Việt Nam từ năm 1976 đến năm 1985, rơi vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng về mọi mặt, trước hết là khủng hoảng kinh tế – xã hội.

– Sau 5 năm thực hiện quyết định của Đại hội Đảng lần thứ V, Đảng bộ và nhân dân ta đã đạt được những thành tựu nhất định. Nhưng nhìn chung, đất nước chúng ta đang trải qua một cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội nghiêm trọng mà chúng ta không thể đoán trước hoặc thậm chí không thể nhận thức được.

Tình hình kinh tế xã hội ngày càng trở nên cấp bách và căng thẳng, lạm phát tăng nhanh, đồng tiền ngày càng giảm giá, đời sống người lao động ngày càng khó khăn.

Công nghiệp – nông nghiệp – thương mại – sản xuất dịch vụ đều đình trệ. Năng suất lao động rất thấp. Mức sống của người dân ngày một giảm: đói, thiếu ăn, thiếu hàng tiêu dùng.

Đất nước ta bị Đế quốc Mỹ bao vây, bao vây. Chúng ta nhận viện trợ từ các nước xã hội chủ nghĩa nhưng ngày càng giảm, ngày càng ít, thậm chí có nước đã cắt viện trợ cho nước ta. Tiêu cực trong xã hội ngày một gia tăng.

– Lòng tin của nhân dân đối với đảng giảm sút.

=> Tình hình trên đòi hỏi đảng ta, hiện nay là Đảng cộng sản Trung Quốc lãnh đạo duy nhất bằng cách nào đó phải lãnh đạo nhân dân tổ chức sản xuất, cải thiện đời sống, đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng.

=> Xuất phát từ thực tế trên, việc thực hiện ba chương trình kinh tế lớn cần được đặt lên hàng đầu.

Lựa chọn câu trả lời:

định tuyến

Thủ tướng Chính phủ số 20 / QT ngày 26/1/1987 sau Công nguyên

Về xây dựng và tóm tắt Kế hoạch 5 năm 1986-1990

Căn cứ Chỉ thị số 202-CT ngày 15/8/1986, nay là căn cứ vào Nghị quyết Đại hội VI của Đảng và Chương trình công tác của các cơ quan lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Nội các sẽ quyết định Chủ tịch nước. về việc xây dựng và tổng hợp Kế hoạch 5 năm 1986-1990 như sau:

Thứ nhất – Nội dung của Kế hoạch 5 năm 1986-1990

1. Ba chương trình kinh tế lớn là lương thực và thực phẩm. hàng tiêu dùng; hàng xuất khẩu.

2. Quy hoạch công nghiệp nặng, giao thông vận tải và thông tin bưu chính.

Xem thêm  Tài liệu ôn thi học sinh giỏi Vật lý 7

3. Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản.

4. Phương án lưu thông hàng hoá và bán lẻ các hàng hoá, dịch vụ chủ yếu với các chỉ tiêu chủ yếu bảo đảm mức sống của dân cư.

5. Kế hoạch tài chính, tiền tệ, giá cả, tiền lương.

6. Quy hoạch văn hóa, khoa học, giáo dục, đào tạo, y tế và xã hội.

Ba chương trình kinh tế lớn cũng như các quy hoạch khác của các ngành, các địa phương đã tiếp thu đầy đủ quan điểm, chủ trương của Đại hội VI và đã thể hiện đầy đủ, sâu sắc, giải trình sâu sắc những vấn đề chính sau:

Mục tiêu và mục tiêu sản xuất.

Cân đối vật tư chính.

– Tổ chức sản xuất (bao gồm sắp xếp lại sản xuất, điều chỉnh đáng kể cơ cấu đầu tư, tư nhân hóa và phân cấp, tận dụng khả năng của các thành phần kinh tế, phát triển lực lượng sản xuất đi đôi với đẩy mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa …).

– Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật. Thực hành tiết kiệm một cách chính xác.

Cơ chế, chính sách kinh tế bảo đảm thực hiện các mục tiêu, mục tiêu đã đề ra.

– Vì là kế hoạch 5 năm nên mỗi mục tiêu có 2 mức tối thiểu và tối đa. Khi tính toán cân đối vật chất, phải tính toán phù hợp với các thông số kinh tế – kỹ thuật của nhà nước, phù hợp với khả năng thực tế của nhà nước (bao gồm một phần của chính quyền trung ương, một phần của địa phương) phù hợp với mục tiêu tối thiểu. Mức mục tiêu tối đa sẽ được thêm vào kế hoạch hàng năm.

Về nguyên tắc, kế hoạch hiện vật cần được phát triển đồng thời với kế hoạch giá trị. Nhưng trong tình hình giá cả biến động lớn như hiện nay, trước hết phải xây dựng phương án tốt về hiện vật. Còn phương án giá trị khu vực sản xuất thì lấy giá cố định năm 1982 cho vốn đầu tư, lưu thông hàng hóa, thu chi ngân sách, giá do nhà nước quy định năm 1986 để tính.

thứ hai. Tổ chức và tổng kết kế hoạch

1. Kế hoạch 5 năm 1986-1990 được xây dựng từng bước, nay cần sửa đổi cho phù hợp với tinh thần và nội dung các văn kiện, nghị quyết Đại hội VI của Đảng; Tập trung xử lý những vấn đề còn tồn tại, trong đó đặc biệt tập trung vào 3 chương trình kinh tế lớn.

Xem thêm  Đại học Sài Gòn có nhân hệ số không

2. Cơ quan kế hoạch các cấp có trách nhiệm lập và tổng hợp kế hoạch kinh tế quốc dân. Các bộ, cơ quan quản lý nhà nước, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm xây dựng, tổng hợp các quy hoạch của ngành và địa phương. Chỉ các bộ, cơ quan hành chính nhà nước, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lập kế hoạch 5 năm; Thành phố, tỉnh, cơ quan … Không nhất thiết phải xây dựng kế hoạch 5 năm, nhưng các bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần trao đổi với các cấp, đơn vị liên quan để có đầy đủ cơ sở. Điều chỉnh kế hoạch của bạn. Đối với một số công ty lớn, các bộ và cơ quan hành chính nhà nước có thể chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch 5 năm.

3 Để đạt được sự thống nhất với chương trình công tác của Đảng và Nhà nước, nay đề ra thời gian soạn thảo và tổng hợp kế hoạch như sau:

– Cuối tháng 2-1987, các ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc ngành, địa phương trực thuộc trình Thủ tướng Chính phủ và Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước.

– Tháng 3 năm 1987, Ủy ban Kế hoạch Nhà nước đã biên soạn kế hoạch và dự thảo các văn bản.

– Trong tháng 4 và tháng 5 năm 1987, các cơ quan lãnh đạo của Đảng và Nhà nước đã thảo luận về kế hoạch trên và đưa ra quyết định của mình.

Khối lượng công việc còn lớn, không để thời gian kéo dài, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các ngành, địa phương sắp xếp thời gian, cải tiến tổ chức, phương pháp làm việc để đảm bảo thực hiện đúng quy trình. Nhiệm vụ trước mắt của kế hoạch năm 1987, đồng thời là việc xây dựng kế hoạch 5 năm 1986 – 1990 đúng thời gian, chất lượng.

Giải câu hỏi thảo luận số 1 trang 216 SGK Lịch sử 12

Nêu nhiệm vụ và mục tiêu của từng kế hoạch nhà nước 5 năm: 1986-1990, 1991-1995, 1996-2000.

Phương pháp giải – xem chi tiết

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 209 – 215 đáp án.

Giải câu hỏi thảo luận số 2 trang 216 SGK Lịch sử 12

Trình bày những thành tựu kinh tế – xã hội và những yếu kém của nước ta trong từng kế hoạch 5 năm của nhà nước: 1986-1900, 1991-1995, 1996-2000.

Phương pháp giải – xem chi tiết

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 209 – 215 đáp án.

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>