Tất cả các halogen đều phản ứng trực tiếp với

Đánh giá của bạn post

Trắc nghiệm Hóa 10 Bài 21: Khái quát về nhóm halogen

Bài giảng Hóa 10 Bài 21: Khái quát về nhóm halogen

Câu 1: Cho các phát biểu sau:

(a) Các nguyên tử halogen đều có 7 electron ở lớp ngoài cùng.

(b) Các halogen chỉ có tính oxi hóa.

(c) Các halogen vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử.

(d) Trong hợp chất các halogen chỉ có số oxi hóa -1.

(e) Trong hợp chất các halogen ngoài số oxi hóa -1 còn có số oxi hóa +1, +3, +5, +7.

(f) Đi từ flo đến iot độ âm điện giảm dần, tính oxi hóa giảm dần.

Số phát biểu đúng là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hiển thị đáp án  

Đáp án: B

Giải thích:

(a) đúng vì các halogen đều có 7 electron ở lớp ngoài cùng.

(c), (e) sai vì flo có độ âm điện lớn nhất nên chỉ có tính oxi hóa và chỉ có số oxi hóa -1 trong hợp chất.

(b), (d) sai vì clo, brom, iot ngoài tính oxi hóa còn có tính khử. Ngoài số oxi hóa -1 còn có số oxi hóa +1, +3, +5, +7.

(f) đúng vì từ flo đến iot độ âm điện giảm dần, tính oxi hóa giảm dần.

Câu 2:Nguyên tử nguyên tố X có cấu hình electron như sau: 1s22s22p5. Nguyên tố X là

A. flo

B. clo                   

C. iot                   

D. brom

Hiển thị đáp án  

Đáp án: A

Giải thích:

Từ cấu hình electron xác định được X có 9 electron, 9 proton.

X là flo (F)

Câu 3: Cho m gam đơn chất halogen X2 tác dụng với Mg dư thu được 19,0 gam muối. Cũng m gam X2 cho tác dụng với Al dư thu được 17,8 gam muối. X là

A. flo

B. clo         

C. iot.         

D. brom.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: B

Giải thích:

Gọi số mol của halogen X2 là a mol

X2+Mg→MgX2 a                                              a                        mol

Ta có:

mMgX2=a(24+2MX)=19→a=1924+2MX(1)

3X2+2Al→2AlX3  a                                              2a3                       mol

Ta có:

mAlX3=2a3(27+3MX)=17,8→a=17,8.32(27+3MX)(2)

→1924+2MX=17,8.32(27+3MX)→MX=35,5(Cl)

Câu 4: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố nhóm VIIA (halogen) là

A. ns2np4

B. ns2np5                                 

C. ns2np3.                               

D. ns2np2

Hiển thị đáp án  

Đáp án: B

Giải thích:

Cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố nhóm VIIA (halogen) là ns2np5

Câu 5: Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử các halogen có số electron độc thân là

A. 1

B. 3

C. 5                                                            

D. 7

Hiển thị đáp án  

Đáp án: A

Giải thích:

Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử các halogen có số electron độc thân là 1

Câu 6: Số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử nhóm halogen là

A. 7

B. 6                                                             

C. 4                                                             

D. 8

Hiển thị đáp án  

Đáp án: A

Giải thích:

Số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử nhóm halogen là 7

Câu 7: Liên kết trong phân tử X2 (X: F, Cl, Br, I) là

A. Liên kết cộng hóa trị có cực

B. liên kết cộng hóa trị không cực

C. Liên kết cho nhận

D. liên kết ion

Hiển thị đáp án  

Đáp án: B

Giải thích:

Liên kết trong phân tử của các đơn chất halogen là liên kết cộng hóa trị không cực

Câu 8: Trong nhóm halogen, sự biến đổi tính chất nào sau đây của đơn chất đi từ flo đến iot là đúng?

A. điều kiện thường, trạng thái tập hợp chuyển từ thể khí sang thể lỏng và rắn.

B. Màu sắc nhạt dần.

C. Nhiệt độ nóng chảy giảm dần.                 

D. Tính oxi hóa tăng dần.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: A

Giải thích:

Đơn chất đi từ flo đến iot: trạng thái tập hợp chuyển từ thể khí sang thể lỏng và rắn

Câu 9: Chất nào sau đây là chất rắn ở điều kiện thường?

A. F2

B. Cl2.                           

C. I2.                    

D. Br2.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: C

Giải thích:

Chất ở thể rắn ở điều kiện thường là I2

Câu 10: Chất nào sau đây là chất lỏng ở điều kiện thường?

A. F2

B. Cl2         

C. I2                              

D. Br2

Hiển thị đáp án  

Đáp án: D

Giải thích:

Brom trong điều kiện thường ở thể lỏng

Câu 11: Theo chiều từ F, Cl, Br, I, giá trị độ âm điện của các đơn chất

A. không đổi

B. tăng dần

C. giảm dần                   

D. không có quy luật

Hiển thị đáp án  

Đáp án: C

Giải thích:

Theo chiều F, Cl, Br, I, giá trị độ âm điện của các đơn chất giảm dần

Câu 12: Nguyên tố có độ âm điện lớn nhất là

A. clo

B. brom                         

C. flo                   

D. iot

Hiển thị đáp án  

Đáp án: C

Giải thích:

Theo chiều từ F, Cl, Br, I, giá trị độ âm điện của các đơn chất giảm dần

Xem thêm  Theo quy luật biến đổi đơn chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn thì

→ nguyên tố có độ âm điện lớn nhất là flo

Câu 13: Bán kính nguyên tử của các nguyên tố nhóm halogen tăng dần theo thứ tự sau

A. F < Br < Cl < I.                   

B. F < Cl < Br < I 

C. I < Br < Cl < F          

D. I < Cl < F < Br

Hiển thị đáp án  

Đáp án: B

Giải thích:

Bán kính nguyên tử của các nguyên tố nhóm halogen tăng dần theo thứ tự: F < Cl < Br < I

Câu 14:  Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm chung cho các nguyên tố halogen?

A. Lớp electron ngoài cùng đều có 7 electron.       

B. Nguyên tử đều có khả năng nhận thêm 1 electron.

C. Chỉ có số oxi hóa -1 trong các hợp chất.

D. Các hợp chất với hidro đều là hợp chất cộng hóa trị.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: C

Giải thích:

Đặc điểm không phải là đặc điểm chung của các nguyên tố halogen (F, Cl, Br, I) là chỉ có số oxi hóa -1 trong các hợp chất

Câu 15: Đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm chung của các đơn chất halogen (F2, Cl2, Br2, I2)?

A. ở điều kiện thường là chất khí                           

B. có tính oxi hóa mạnh

C. tác dụng mạnh với nước      

D. vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử

Hiển thị đáp án  

Đáp án: B

Giải thích:

A sai vì I2 ở điều kiện thường là chất rắn, Br2 điều kiện thường là chất lỏng.

B đúng

C sai vì I2 hầu như không tác dụng với nước.

D sai vì F2 chỉ có tính oxi hóa, không có tính khử.

Câu 16: Từ flo đến iot, nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi biến đổi theo quy luật

A. tăng

B. không thay đổi                               

C. giảm                

D. vừa tăng vừa giảm

Hiển thị đáp án  

Đáp án: A

Giải thích:

Từ flo đến iot, nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi tăng dần

Câu 17: Cho 4 đơn chất F2, Cl2, Br2, I2. Chất có nhiệt độ sôi cao nhất là

A. F2

B. Br2                             

C. Cl2                   

D. I2

Hiển thị đáp án  

Đáp án: D

Giải thích:

Từ flo đến iot, nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi tăng dần

→ iot có nhiệt độ sôi cao nhất

Câu 18: Nguyên tử nguyên tố X có tổng số electron ở các phân lớp p là 11. Nguyên tố X là

A. I.                                

B. Br.                             

C. Cl                              

D. F.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: C

Giải thích:

X có tổng số electron ở phân lớp p là 11

→ Cấu hình electron của X là 1s22s22p63s23p5

→ X là Cl.

Câu 19: Nguyên tử nguyên tố X tạo ion X-. Tổng số hạt trong X- là 116. X là nguyên tử nguyên tố nào sau đây?

A. Se

B. Ge                   

C. As                    

D. Br

Hiển thị đáp án  

Đáp án: D

Giải thích:

Lập hệ phương trình 2p+n=116−1           (1)1≤np≤1,5                      (2)

Từ (1) → n = 115 – 2p thay vào (2)

→ 32,86 ≤ p ≤ 38,3

Biện luận p để xác định X

P

33

34

35

36

37

38

n

49

47

45

43

41

39

MX

82 (loại)

81 (loại)

80 (brom)

79 (loại)

78 (loại)

77 (loại)

Vậy X là brom

Câu 20Cho dung dịch chứa 6,09 gam hỗn hợp gồm 2 muối NaX và NaY (X, Y là hai nguyên tố có trong tự nhiên, ở hai chu kì liên tiếp thuộc nhóm VIIA, số hiệu nguyên tử ZX < ZY) vào dung dịch AgNO3 dư, thu được 10,34 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng của NaX trong hỗn hợp ban đầu là

A. 49,3%   

B. 50,74%

C. 41,8%.                                                     

D. 47,2%.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: B

Giải thích:

TH1: Nếu hỗn hợp đầu là NaF và NaCl

→ Kết tủa chỉ có AgCl →nAgCl=nNaCl=5177175mol

→ mNaF = 1,875 gam

→ %mNaF = 30,79% (không có đáp án)

TH2: Đặt số mol của AgNO3là a mol

→ Số mol của NaNO3 là a mol

Bảo toàn khối lượng: 

mNaZ+mAgNO3=mAgZ+mNaNO3

→ 6,09 + 170a = 10,34 + 85a → a = 0,05

→ MNaZ = 121,8 → MZ = 98,8

→ X là Br (80) và Y là I (127)

Ta có hệ

 nNaI+nNaBr=0,05150nNaI+103nNaBr=6,09→nNaI=0,02nNaBr=0,03

→ mNaBr = 3,09 gam

→ %mNaBr = 50,74%

Câu 21: Mệnh đề không chính xác là

A. Tất cả các muối AgX (X là halogen) đều không tan.

B. Tất cả hiđro halogenua đều tồn tại ở thể khí ở điều kiện thường.

C. Tất cả hiđro halogenua khi tan vào nước tạo thành dung dịch axit.

D. Các halogen tác dụng trực tiếp với hầu hết các kim loại.

Hiển thị đáp án  

Xem thêm  Sau sinh có được an đậu phụ không

Đáp án: A

Giải thích:

Mệnh đề không chính xác là: tất cả các muối AgX (X là halogen) đều không tan vì AgF là muối tan

Câu 22: Khí nào sau đây có màu vàng lục

A. Cl2

B. H2S                            

C. SO2                            

D. NO2

Hiển thị đáp án  

Đáp án: A

Giải thích:

Cl2 có màu vàng lục

H2S không màu, có mùi trứng thối

SO2 không màu, có mùi hắc

NO2 là khí có màu nâu đỏ.

Câu 23: Đổ dung dịch AgNO3 lần lượt vào 4 dung dịch: NaF, NaCl, NaBr và NaI thì thấy

A. cả 4 dung dịch đều tạo kết tủa                          

B. có 3 dung dịch tạo ra kết tủa và 1 dung dịch không tạo kết tủa

C. có 2 dung dịch tạo ra kết tủa và 2 dung dịch không tạo kết tủa

D. có 1 dung dịch tạo ra kết tủa và 3 dung dịch không tạo ra kết tủa

Hiển thị đáp án  

Đáp án: B

Giải thích:

AgCl, AgBr, AgI đều tạo kết tủa

Chỉ có AgF tan

Câu 24: Nhận xét nào sau đây không chính xác khi nói về liên kết trong phân tử đơn chất halogen

A. Liên kết cộng hóa trị                                        

B. Liên kết phân cực

C. Liên kết bằng cách dùng chung 1 đôi electron            

D. Liên kết đơn

Hiển thị đáp án  

Đáp án: B

Giải thích:

Do liên kết giữa chính những chất có cùng độ âm điện  X – X  nên là liên kết cộng hóa trị không phân cực.

Câu 25. Sục khí clo dư vào dung dịch chứa muối NaBr và KBr thu được muối NaCl và KCl, đồng thời thấy khối lượng muối giảm 4,45 gam. Thể tích khí clo đã tham gia phản ứng với 2 muối trên (đo ở đktc) là

A. 4,48 lít.         

B. 3,36 lít.         

C. 2,24 lít.         

D. 1,12 lít.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: D

Giải thích:

Đặt hai muối NaBr và KBr tương đương với 1 muối là MBr (x mol)

2MBr + Cl2  → 2MCl + Br2

x            0,5x      x          mol

Khối lượng muối giảm 4,45 gam

→ (MM + 80).x – (MM + 35,5).x = 4,45 → x = 0,1 mol

→ nCl2 phản ứng = 0,5.x = 0,05 mol → VCl2 = 0,05.22,4 = 1,12 lít.

Câu 26. Cho các phản ứng hóa học sau, phản ứng nào chứng minh Cl2 có tính oxi hoá mạnh hơn Br2 ?

A. Br2 + 2NaCl 2NaBr + Cl2

B. Cl2 + 2NaOH NaCl + NaClO + H2O

C. Br2 + 2NaOH NaBr + NaBrO + H2O

D. Cl2 + 2NaBr 2NaCl + Br2

Hiển thị đáp án  

Đáp án: D

Giải thích:

Cl2 + 2NaBr 2NaCl + Br2

Cl2 có thể oxi hóa được Br- thành Br2 → tính oxi hóa của Cl2 mạnh hơn Br2.

Câu 27: Đốt cháy 11,9 gam hỗn hợp gồm Zn, Al trong khí Cl2 dư. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 40,3 gam hỗn hợp muối. Thể tích khí Cl2 (đktc) đã phản ứng là

A. 8,96 lít.         

B. 6,72 lít.         

C. 17,92 lít.       

D. 11,2 lít.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: A

Giải thích:

Bảo toàn khối lượng: mClo = mmuối – mkim loại = 28,4g
VClo = (28,4:71).22,4 = 8,96l

Câu 28. Trong các phản ứng hoá học, để chuyển thành anion, nguyên tử của các nguyên tố halogen đã nhận hay nhường bao nhiêu electron ?

A. Nhận thêm 1 electron.                              

B. Nhận thêm 2 electron.

C. Nhường đi 1 electron.                              

D. Nhường đi 7 electron.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: A

Giải thích:

Các nguyên tử nguyên tố halogen có 7 electron ở lớp ngoài cùng. Để đạt cấu hình electron bền vững của khí hiếm, chúng dễ nhận thêm 1e để tạo thành anion.

Câu 29: Kim loại nào sau đây tác dụng với HCl loãng và với khí Cl2 cho cùng một muối clorua kim loại?

A. Fe.                  

B. Zn.                  

C. Cu.                  

D. Ag.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: B

Giải thích:

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Zn + Cl2 → ZnCl2

Câu 30. Số oxi hóa của F trong hợp chất là

A. 0.                                                 

B. -1.                   

C. +1; +3; +5; +7.                             

D. –1; +1; +3; +5; +7.     

Hiển thị đáp án  

Đáp án: B

Giải thích:

Trong hợp chất flo chỉ có số oxi hóa là – 1.

Các câu hỏi trắc nghiệm Hóa lớp 10 có đáp án, chọn lọc khác:

Trắc nghiệm Clo có đáp án

Trắc nghiệm Hiđro clorua – axit clohiđric và muối clorua có đáp án

Trắc nghiệm Sơ lược về hợp chất có oxi của clo có đáp án

Trắc nghiệm Flo – brom – iot có đáp án

Trắc nghiệm Oxi – ozon có đáp án

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>