So sánh luận cương chính trị tháng 10 1930 với Chính cương Đảng lao động Việt Nam 2 1951

Đánh giá của bạn post

Họ và tên:

Email:*

Điện thoại:

Mã bảo vệ:*

So sanh luan cuong chinh tri thang 10 1930 voi chinh cuong dang lao dong viet nam 2 1951 ahr0cdovl2h2y3nuzc5lzhuudm4vq2fwdgnoys5hc2h4p3m9utbam1n5c3zom2rwtuzrota=

Câu 4: Chính cương Đảng Lao động Việt Nam được thông qua Đại hội lần thứ II của Đảng (2/1951) và nội dung hoàn chỉnh của văn kiện này so với Cương lĩnh chính trị đầu tiên (đầu năm 1930) và Luận cương chính trị (10/1930).

Chính cương Đảng Lao động Việt Nam (tháng 2 năm 1951)

Chính cương Ðảng Lao động Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Bí thư Trường Chinh chỉ đạo soạn thảo và được Ðại hội II của Ðảng (tháng 2 năm 1951) thảo luận, thông qua.

Chính cương chỉ rõ: trước khi thuộc Pháp, xã hội Việt Nam căn bản là một xã hội phong kiến, nông dân là giai cấp bị bóc lột nặng nề nhất. Từ khi thuộc Pháp, Việt Nam là một xã hội thuộc địa nửa phong kiến; giai cấp công nhân Việt Nam hình thành và trưởng thành nhanh; tư bản Việt Nam ra đời nhưng bị tư bản độc quyền Pháp đè nén nên không phát triển được. Khi Nhật xâm chiếm Việt Nam, chế độ thuộc địa của Pháp ở Việt Nam cũng trở nên phát-xít hóa, làm cho nhân dân Việt Nam càng thống khổ hơn.

Vì vậy, nhiệm vụ căn bản của cách mạng Việt Nam là đánh đuổi đế quốc xâm lược, giành độc lập thống nhất thật sự cho đất nước, xóa bỏ những di tích phong kiến và nửa phong kiến, làm cho người cày có ruộng, phát triển chế độ dân chủ nhân dân, gây cơ sở cho chủ nghĩa xã hội. Ðộng lực của cách mạng Việt Nam lúc này là công nhân, nông dân, tiểu tư sản thành thị, tiểu tư sản trí thức, tư sản dân tộc, những thân sĩ yêu nước và tiến bộ; trong đó nền tảng là công nhân, nông dân, trí thức; lực lượng lãnh đạo là giai cấp công nhân. Từ đó Chính cương khẳng định: cách mạng Việt Nam hiện nay là một cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, tiến tới chủ nghĩa xã hội. Ðây là một cuộc đấu tranh lâu dài, trải qua nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn có một nhiệm vụ trọng tâm, trước mắt là phải tập trung sức hoàn thành giải phóng dân tộc.

Về chính sách của Ðảng, Chính cương chỉ rõ: hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, xóa bỏ phong kiến, phát triển chế độ dân chủ nhân dân, tiến lên chủ nghĩa xã hội. Chính sách kháng chiến là thực hiện một cuộc chiến tranh nhân dân toàn dân, toàn diện, trường kỳ, kháng chiến đến cùng để giành độc lập thống nhất cho Tổ quốc. Xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân dựa vào Mặt trận dân tộc thống nhất trên cơ sở liên minh công nhân, nông dân, trí thức do giai cấp công nhân lãnh đạo.

Chính cương còn nêu những quan điểm cơ bản về xây dựng quân đội, phát triển kinh tế tài chính, cải cách ruộng đất, phát triển văn hóa giáo dục, chính sách đối với tôn giáo, chính sách dân tộc, chính sách đối với vùng tạm chiếm, chính sách ngoại giao, chính sách đối với Việt kiều… Về ngoại giao, Chính cương khẳng định nguyên tắc “tôn trọng độc lập, chủ quyền lãnh thổ, thống nhất quốc gia của nhau và cùng nhau bảo vệ hòa bình, dân chủ thế giới, chống bọn gây chiến”; mở rộng ngoại giao nhân dân, giao thiệp thân thiện với Chính phủ nước nào tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, đặt quan hệ ngoại giao với các nước đó theo nguyên tắc tự do, bình đẳng và có lợi cho cả hai bên, đấu tranh cho hòa bình thế giới.

  • SO SÁNH CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN & LUẬN CƯƠNG 10-1930

Nội dung

Giống nhau

Khác nhau

Cương lĩnh đầu tiên

Luận cương tháng 10

Mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội

 

Mâu thuẫn dân tộc

Mâu thuẫn giai cấp

Phương hướng chiến lược

Đều đi lên chủ nghĩa xã hội

Thổ địa cách mạng không phải là nhiệm vụ của cách mạng tư sản nhân quyền.

3 giai đoạn

Thổ địa cách mạng là nhiệm vụ của cách mạng tư sản dân quyền.

 2 giai đoạn

Nhiệm vụ

Đều có 2 nhiệm vụ: chống đế quốc và phong kiến.

Thổ địa cách mạng được đặt ra ngoài cách mạng dân quyền

Tập trung lực lượng đánh đổ đế quốc, làm cho đất nước hoàn

toàn độc lập

Đánh đổ đế quốc &  thổ địa cách mạng không thể tách rời.

Ưu tiên đánh đổ phong kiến & cách mạng ruộng đất

Đánh đổ đế quốc để làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập.

Lực lượng

Đều có giai cấp nông dân và công nhân

Tập hợp rộng rãi các giai cấp: tư sản, trí thức, trung nông… Giai cấp nào ra mặt phản cách mạng thì

mới đánh đổ.

Chưa thấy được khả năng của các giai cấp khác ngoài giai cấp nông dân và công dân.

Phương pháp cách mạng

Sử dụng bạo lực cách mạng

   

Quan hệ với cách mạng thế giới

Là một bộ phận của cách mạng thế giới.

Liên lạc, đoàn kết với giai cấp vô sản thế giới.

   

Lãnh đạo cách mạng

Đảng cộng sản

   

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque at purus laoreet consequa.Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.

Create an account

1So sánh luận cương chính trị tháng 10/1930 với Chính cương Đảng Lao động ViệtNam 2/19511. Lý do chọn đề tàiMỗi bản Cương lĩnh chính trị của Ðảng, ở những mức độ khác nhau, đều được xâydựng trên cơ sở quán triệt, vận dụng sáng tạo và bổ sung, phát triển các quan điểm cơbản của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống tinh hoa vănhóa dân tộc, phản ánh đúng thực tiễn Việt Nam và có tham khảo kinh nghiệm của thếgiới.Chính vì vậy, nó vừa có tính lý luận khoa học vừa có tính thực tiễn sâu sắc, kết hợptính giai cấp và tính dân tộc, đáp ứng đúng yêu cầu bức thiết của cách mạng ở mỗi giaiđoạn và nguyện vọng cháy bỏng của nhân dân. Việc so sánh luận cương chính trịtháng 10/1930 với Chính cương Đảng Lao động Việt Nam 2/1951 nhằm mục đích chỉrõ ra những điểm khác và giống nhau của hai văn kiện từ đó tìm được mặt hạn chếcũng như ưu điểm mà mỗi văn kiện có, từ đó thấy được các luận cương, chính cươngchính trị đã góp phần thế nào trong cơng cuộc đấu tranh giành thắng lợi của nhân dântaTuy nhiên mỗi văn kiện chính trị ra đời ở một thời điểm khác nhau phù hợp với tìnhhình, nhận thức của một thời kì lịch sử cụ thể, so với ngày nay có một số tư tưởng đãbị thực tiễn vượt qua và khơng cịn phù hợp. Việc phân tích nhằm mục đích giúp tahiểu rõ đường lối của cha ông ta từ đó rút ra được những kinh nghiệm bài học quý giátrong việc quản lý đề ra các chiến lược cho đất nước ngày nay.download by : 12. Mục đích yêu cầuHiểu được nội dung của luận cương chính trị tháng 10/1930 và Chính cương ĐảngLao động Việt Nam 2/1951 điểm giống và khác nhau giữa hai văn bản, mặt ưu vànhược của hai văn kiện trên3. Đối tượng nghiên cứuHai văn bản Luận cương chính trị tháng 10/1930 và Chính cương Đảng Lao động ViệtNam 2/19514. Phương pháp nghiên cứuKết hợp phương pháp tổng hợp, phân tích, so sánh, logic,…5. Phạm vi nghiên cứuNhững tài liệu , sách giáo trình liên quan trong giai đoạn đó6.Kết cấu đề tài:-Hoàn cảnh ra đời-Nội dung của luận cương chính trị của đảng tháng 10-1930 và nộidung chính cương Đảng Lao động Việt Nam (2-1951)-So sánh điểm giống và khác nhau và nguyên nhân những điểm khác nhau đóI. HỒN CẢNH RA ĐỜI1.Luận cương chính trị đầu tiên của đảng tháng10-19301 Hồn cảnh ra đời:Tháng 4-1930, đồng chí Trần Phú về nước sau quá trình học tập tại trường Quốc tếPhương Đông.1 Bộ Giáo dụ c và Đào tạo(2018), Giáo trình Đ ường lốối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam ( Dành cho sinhviên đ i ạh c,ọ cao đ ngẳ khốối khống chuyên ngành Mác-LêNin, t ưt ưởng Hốồ Chí Minh), Nxb. Chính trị quốốcgia Sự thậ t Hà Nội, tr.44download by : 1Tháng 7-1930 Trần Phú được bầu vào Ban chấp hành Trung ương lâmthời và được giao nhiệm vụ cùng với một số đồng chí soạn thảo Luận cương chuẩn bịcho hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng.Từ ngày 14-30/10/1930, Hội nghị ban chấp hành Trung ương họp lần thứ 1 tạiHương Cảng (TQ) do Trần Phú chủ trì. Hội nghị đã thơng qua nghị quyết về tình hìnhvà nhiện vụ cần kíp của Đảng, thảo luận luận cương chính trị của Đảng, Điều lệ Đảngvà điều lệ các tổ chức quần chúng. Thực hiện chỉ thị của Quốc tế CS Hội nghị quyếtđịnh đổi tên Đảng Cộng sản Việt Nam thành Đảng Cộng sản Đông Dương. Hội nghịcử Ban chấp hành Trung ương chính thức và cử Trần Phú làm Tổng bí thư.2. Chính cương Đảng Lao động Việt Nam (2-1951)2Thông qua tại đại hội lần thứ 2 của đảng tháng 2-1951Tình hình quốc tế: Đầu năm 1951 tình hình thế giới và các nước Đơng Dương cónhiều chuyển biến mới. Nước ta các nước XHCN công nhận và đặt quan hệ ngoại giao.Cuộc chiến thắng của ba nước Đông Dương đã dành được thắng lợi quan trọng dẫn đếnhệ thống các nước XHCN phát triển mạnh mẽ. Lợi dụng tình hình khó khăn của thực dânPháp, đê quốc Mỹ can thiệp trực tiếp vào cuộc chiến tranh Đông Dương.Tình hình trong nước: với điều kiện lịch sử mới, thì Việt Nam bây giờ cần bổ sungvà hồn chỉnh đường lối cách mạng Việt Nam và yêu cầu Đảng phải ra công khai lãnh đaọcách mạng để đưa cuộc chiến đi đến thắng lợi.2 Bộ Giáo dụ c và Đào tạo(2018), Giáo trình Đ ường lốối cách mạng c ủa Đảng Cộng Sản Việt Nam ( Dành cho sinhviên đ i ạh c,ọ cao đ ngẳ khốối khống chuyên ngành Mác-LêNin, t ưt ưởng Hốồ Chí Minh), Nxb. Chính trị quốốc gia Sựthậ t Hà Nội, tr.88-89download by : 1II.NỘI DUNG1.Nội dung của luận cương chính trị của đảng tháng 10-1930 3Xác định mâu thuẫn cơ bản trong xã hội:Xác định mâu thuẫn giai cấp diễn ra gay gắt ở Đông Dương: giữa một bên là thợthuyền , dân cày và các phần tử lao khổ với một bên là địa chủ phong kiến , tư bản vàđế quốc chủ nghĩa Pháp.Dưới ách thống trị của thực dân Pháp, Việt Nam từ một xã hội phong kiến trở thànhxã hội thuộc địa. Dù tính chất phong kiến vẫn được duy trì, những tất cả các mặt vềchính trị kinh tế, văn hóa, xã hội, vẫn mang phương hướng thuộc địa, trong lịng xãhội Viêt Nam hình thành những mâu thuẫn cơ bản và ngày càng trở nên gay gắt là mâuthuẫn giữa toàn thể nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp. Với sự áp bực bóc lột củathực dân Pháp ngày càng tăng, thì mâu thuãn dân tộc cũng trở nên quyết liệt và mạnhmẽ, đặc biệt là sự phản kháng của dân tộc để giành độc lập cho tồn dân. Điều đó dẫnđến mâu thuẫn giữa các giai cấp, xung đột về mặt quyền lợi riêng của giai cấp đã giảmbớt, không trở nên quyết liệt như phương TâyBản luận cương chính trị nhấn mạnh mâu thuẫn giai cấp như vậy là chưa phùhợp với thực tiễn của xã hội thuộc địa nửa phong kiến ở phương Đơng. Trong đánhgiá mâu thuẫn văn kiện này có mặt hạn chế, khi chỉ nhìn thấy một mặt giữa nhữngngười về mặt giai cấp. Đặt địa chủ phong kiến và tư sản Việt Nam đứng 1 phe với đếquốc điều này khơng hợp lý vì chỉ 1 bộ phận nhỏ đại địa chủ làm tay sai cho đế quốc,còn phần lớn tất cả giai cấp Việt Nam đều mâu thuẫn với thực dân PhápPhương hướng chiến lược cảu cách mạng:Cách mạng Đông Dương lúc đầu là cách mạng tư sản dân quyền và có tính chấtthổ địa và phản đế. “Tư sản dân quyền cách mạng là thời kì dự bị để làm xã hội cách3 Bộ Giáo dụ c và Đào tạo(2018), Giáo trình Đ ường lốối cách m ạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam ( Dành cho sinhviên đ i ạh c,ọcao đ ngẳ khốối khống chuyên ngành Mác-LêNin, t ưt ưởng Hốồ Chí Minh), Nxb. Chính tr quốốcịgia Sự thậ t Hà Nội, tr.45-48download by : 1mạng”, sau khi cách mạng tư sản dân quyền thành công sẽ tiếp tục “pháttriển bỏ qua thời kỳ tư bản chủ nghĩa, đi thẳng lên cách mạng xã hội chủ nghĩa”. Trongbản luận cương này thổ địa cách mạng nằm trong cách mạng tư sản dân quyền và lànhiệm vụ của cách mạng từ sản dân quyền.Nhiệm vụ cách mạng:-đánh đổ phong kiến để thực hành cách mạng ruộng đất triệt để-Đánh đổ đế quốc Pháp để Đông Dương hồn tồn độc lậpHai nhiệm vụ này có quan hệ mật thiết với nhau, được đặt ngang nhau. Vì cóđánh đổ đế quốc chủ nghĩa thì mới phá được giai cấp địa chủ, muốn đập tan chế độphong kiến thì phải đánh đổ đế quốc chủ nghĩa, muốn Đông Dương độc lập thì phảicách mạng ruộng đất triệt để. Vấn đề thổ địa là cái cốt của cách mạng tư sản dânquyền, là cơ sở để Đảng giành quyền lãnh đạo dân cày.Lực lượng cách mạng:-Giai cấp vô sản là động lực chính. Dân cày là động lực mạnh cách mạng. Vănkiện này nhấn mạnh khả năng cách mạng của nông dân, công nhân-Tư sản thương nghiệp, tư sản công nghiệp đứng về phe đế quốc chống lạicách mạng-Giai cấp tiểu tư sản:Thủ cơng nghiệp có thái độ do dự, có ác cảm với cách mạngTiểu tư sản thương gia khơng tán thành cách mạng.Tiểu tư sản tri thức có xu hướng quốc gia chủ nghĩa, đại biểu cho quyền lợitất cả các giai cấp tư sản bản xứ, nên nếu có tham gia chỉ hăng hái chống dếquốc trong thời kì đầu, và khi phong trào cách mạng lên cao thì sẽ theo đếquốc chống lại cách mạngCó thể nói luận cương chính trị chỉ nhấn mạnh khả năng của giai cấp công nhân,nông dân. Không thấy được khả năng tham gia cách mạng của các tầng lớp giai cấpkhác, cũng nhưu chưa đề ra được chiến lược tập hợp các lực lượng nàydownload by : 1Phương pháp cách mạng:Sử dụng bạo lực cách mạng. Xem võ trang bạo động để giành chính quyền là mộtnghệ thuật, “phải tuân theo khuôn phép nhà binh”Quan hệ cách mạng thế giới:Cách mạng Đông Dương là một bộ phận của cách mạng vơ sản thế giới, vì thế giaicấp vơ sản Đơng Dương phải đồn kết gắn bó, liên lạc mật thiết với vô sản thế giới,trước hết là vô sản PhápTheo quốc tế cộng sản Cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa phụ thuộcvào thắng lợi cách mạng vơ sản ở chính quốc, đây là mối quan hệ lệ thuộc, chínhphụ. Nhưng Hồ Chí Minh cho rằng cách mạng thuộc địa trong mối quan hệ ấy làbình đẳng. Trong mối quan hệ với cách mạng vơ sản ở chính quốc, do nhận thứcđược vai trị, vị trí chiến lược của cách mạng thuộc địa đánh giá đúng được sứcmạnh dân tộc ở thuộc địa, Người đã dự đốn cách mạng giải phóng dân tộc ởthuộc địa có khả năng giành chiến thắng trước cách mạng vơ sản ở chính quốcLãnh đạo cách mạng:-Đảng Cộng sản có đường lối chính trị đúng đắn, có kỷ luật tập trung ,liene hệ mật thiết với quần chúng.-Đảng là đội tiên phong của giai cấp vô sản , lây chủ nghĩa Mác Leeninlàm nền tảng tư tưởng-Đảng là đại biểu chung cho quyền lợi của gia cấp vô sản ở ĐơngDương đấu tranh để đạt được mục đích cuối cùng là chủ nghĩa cộng sảnĐảng Công sản lãnh đạo là điều kiện cốt yếu cho thắng lợi cách mạngLuận cương chính trị khẳng định là nhiều vấn đề căn bản thuộc về chiến lược cáchmạng mà Cương lĩnh chính trị đầu tiên. Ngồi ra bản luận cương chính trị cịn hạn chếtrong giải quyết vấn đề dân tộc, việc đổi tên nước từ Đảng Cộng sản Việt Nam sangĐảng Cộng sản Đơng dương 3 nước, dù có mối quan hệ chung về nhiều mặt vẫn cónhững đặc điểm riêng khác nhau, nên Đảng phải là Đảng riêng của mỗi dân tộc đểdownload by : 1dựa vào tình hình của từng nước đề đề ra nhiệm vụ giải quyết vấn đề saocho phù hợp. Những người cộng sản trẻ tuổi Việt Nam bị ảnh hưởng quan điểm củaquốc tế Cộng sản, quyết định đổi tên Đảng, dẫn đến không phát huy được quyền tựquyết của mỗi dân tộc, các dân tộc phải tự đâu tranh để giành độc lập cho chính mình2. Nội dung chính cương Đảng Lao động Việt Nam (2-1951)4Nghị quyết chia tách Đảng Cộng sản Đông Dương thành 3 đảng cách mạng và thơngqua chính cương Đảng Lao động Việt Nam, đây là cương lĩnh chính trị thứ 3 của đảngTính chất xã hội: “ Xã hội Việt Nam hiện nay gồm có 3 tính chất: dân chủ nhândân, một phần thuộc địa và nửa phong kiến. Ba tính chất đó đang đấu tranh lẫnnhau. Nhưng mâu thuẫn chủ yếu lúc này là mâu thuẫn giữa tính chất dân chủ nhândân và tính chất thuộc địa. Mâu thuẫn đó đang được giải quyết trong qá trìnhkháng chiến của dân tộc Việt Nam chống thực dân Pháp và bọn can thiệp”Đối tượng cách mạng:-Đối tượng chính hiện nay là chủ nghĩa đế quốc xâm lược, cụ thể lúcnày là đế quốc Pháp và can thiệp Mỹ.-Đối tượng phụ hiện nay là phong kiến, cụ thể lúc này là phongkiến phản động.Nhiệm vụ cách mạng:“ Nhiệm vụ cơ bản hiện nay của cách mạng Việt Nam là đánh đuổi bọn đế quốc xâmlược, giành độc lập và thống nhất thật sự cho dân tộc, xóa bỏ những di tích phongkiến và nửa phong kiến, làm cho người cày có ruộng, phát triển chế độ dân chủ nhândân, gây cơ sở cho chủ nghĩa xã hội. Ba nhiệm vụ này quan hệ mật thiết với nhau,Song nhiệm vụ chính trươc mắt là hồn thành giải phóng dân tộc. Cho lên lúc nàyphải tập chung lực lượng vào kháng chiến để quyết thắng quân xâm lược”Động lực của cách mạng:4 Bộ Giáo dụ c và Đào tạo(2018), Giáo trình Đ ường lốối cách m ạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam ( Dành cho sinhviên đ i ạh c,ọcao đ ngẳ khốối khống chuyên ngành Mác-LêNin, t ưt ưởng Hốồ Chí Minh), Nxb. Chính tr quốốcịgia Sự thậ t Hà Nội, tr.89-92download by : 1- công nhân, nông dân, tiểu tư sản thành thị, tiểu tư sản tri thứcvà tư sản dân tộc; ngoài ra là những thân sĩ (địa chủ) yêu nước và tiếnbộ.- Nền tảng của nhân dân là công, nông và lao động trí thứcĐặc điểm cách mạng:Là cách mạng dân tộc dân chủ nhân dânTriển vọng cách mạng:Tiến tới chủ nghĩa xã hộiGiai cấp lãnh đạo và mục tiêu của Đảng:- “Người lãnh đạo cách mạng là giai cấp công nhân”- Mục tiêu của Đảng: phát triển chế độ dân chủ nhân dân , tiến lên CNXH Conđường đi lên chủ nghĩa xã hội: Đó là một con đường đấu tranh lâu dài, đạithể trải qua 3 giai đoạn:- Giai đoạn thứ nhất, nhiệm vụ chủ yếu là hoàn thành giải phóng dân tộc- Giai đoạn thứ hai, nhiệm vụ chủ yếu là xóa bỏ những di tích phong kiến vànửa phong kiến, thực hiện triệt để người cày có ruộng, phát triển kỹ nghệ, hoànchỉnh chế độ dân chủ nhân dân- Giai đoạn thứ ba, nhiệm vụ chủ yếu là xây dựng cơ sở cho chủ nghĩa xãhội, tiến lên thực hiện chủ nghĩa xã hội.Ba giai đoạn ấy không tách rời nhau, mà mật thiết liên hệ, xen kẽ với nhau, nhưngmỗi giai đoạn có nhiệm vụ trung tâmQuan hệ quốc tế: Việt Nam đứng về phe hòa bình và dân chủ, tranh thủ sự giúp đỡcủa các nước xã hội chủ nghĩa và nhân dân thế giớiIII.SO SÁNH ĐIỂM GIỐNG, KHÁC NHAU1. Giống nhau:Mục tiêu:download by : 1Đều hướng tới con đường xã hội chủ nghĩaLực lượng và lãnh đạo cách mạng:Chủ yếu là công nhân và nơng dân trong đó giai cấp cơng nhân là lãnh đạo củacách mạng thơng qua đội tiền phong của mình là Đảng Cộng sản. Đây là hai lực lượngnòng cốt, mạnh mẽ và đơng đảo trong xã hội góp phần to lớn vào cơng cuộc giải phóngdân tộc taVề nhiệm vụ cách mạng:Đều là đánh đuổi bọn đế quốc xâm lược, giành độc lập và thống nhất thật sự chodân tộc, xóa bỏ những di tích phong kiến và nửa phong kiến, làm cho người cày córuộngVề quan hệ với thế giới:Cách mạng Việt Nam là một bộ phận khăng khít với cách mạng thế giới, đã thểhiện sự mở rộng ra bên ngồi thế giới, tìm đồng minh cho mìnhPhương pháp cách mạng:Đều sử dụng bạo lực cách mạng. Tuyệt đối không đi vào con đường thoả hiệp, sửdụng sức mạnh của số đông dân chúng Việt Nam cả về vũ trang lẫn chính trị nhằm đạtmục tiêu cơ bản của cuộc cách mạng là đánh đổ đế quốc và phong kiến2. Khác nhau và nguyên nhân khác nhau:KhácLuận cương chính trịChính cươngNguyên nhân khác nhauLà cuộc cách mạng tư sảnĐảng Lao độngLà cuộc cáchVì trong giải quyết vấn đề dânnhaudownload by : 1dân quyền, có tính chất thổmạng dân tộc dântộc thì LuậnTínhđịa và phản đế. Tư sản dânchủ nhân dân có 3cương là phạm vi tồn Đơngchấtquyền cách mạng là thời kìtính chất:Dương, tuy các nước lángdự bị để làm xã hội cách-Dân tộc dân chủgiềng có mối quạn hệ vớimạng”, sau khi cách mạngnhân dânnhau về nhiều mặt nhưngtư sản dân quyền thành-Nửa phong kiến cũng có nhiều mặt khác nhaucông sẽ tiếp tục “phát triển-Một phần thuộc nên đảng phải là Đảng riêngbỏ qua thời kỳ tư bản chủđịacủa dân tộc mình, để có thểnghĩa, đi thẳng lên cáchđánh giá đặc điểm và đề ramạng xã hội chủ nghĩa”.nhiệm vụ riêng của dân tộcTrong bản luận cương nàymình. Nhưng bị ảnh hưởngthổ địa cách mạng nằmquan điểm quốc tế cộng sảntrong cách mạng tư sản dânnhững người cộng sản trẻ tuổiquyền và là nhiệm vụ củacủa VN lúc này đã đổi têncách mạng từ sản dânĐảng thành Đảng cộng sảnquyềnĐông Dương và khi đề ranhiệm vụ cũng là để ĐơngDương hồn tồn độc lập, dovậy khơng đưa ra được quyềnTầng lớp tiểu tư sản màCác giai cấp kháctự quyết của dân tộcTrong Chính cương Đảng đã“chủ yếu là các phần tử laonhư tiểu tư sảnphát huy được sức mạnh củakhổ ở đô thị như người bánthành thị, tiểu tưkhối đại đồn kết dân tộc,hàng rong, thợ thủ cơngsản trí thức, tư sản hướng nhiệm vụ hàng đầu lànhỏ, trí thức thất nghiệp”dân tộc; ngồi ragiải phóng dân tộc;mới đi theo cách mạng.là những thân sĩCòn Luận cương đánh giáLựcCác giai cấp và tầng lớp(địa chủ) yêuchưa đúng vai trò cách mạnglượngkhác: tư sản thương nghiệpnước và tiến bộcủa tầng lớp tiểu tư sản và mặtcáchvà công nghiệp đứng vềđều ủng hộ choyêu nước của tư sản dân tộc,download by : 1mạngphía đế quốc chống lại cáchcách mạng, trongchưa thấy đượcmạng; bộ phận thủ cơngđó nền tảng làkhả năng phân hố và lôi kéonghiệp trong giai cấp tiểucông, nông và laomột bộ phận địa chủ vừa vàtư sản có thái độ do dự; tiểuđộng trí thứcnhỏ trong cách mạng giảitư sản thương gia khơng tánphóng dân tộc. Luận cươngthành cách mạng, tiểu tưchính trị nhận rõ vai trị củasản trí thức thì chỉ hăng háiliên minh cơng nơng, nhưngtham gia chống giặc vàolại chưa đề cập vấn đề Mặtthời kì đầu.trận dân tộc thống nhất.Ưu tiên nhiệm vụ Luận cương chưa phân tíchdân tộc giải phóng sâu sắc đặc điểm của xã hộidân tộc là chính;Việt Nam là xã hội thuốc địamà đã quá nhấn mạnh mâuNhiệm vụVà phát triển chếthuẫn giai cấp và cách mạngcáchđộ dân chủ nhânruộng đất nên không nêu đượcmạngdân, gây cơ sởmâu thuẫn chủ yếu cần giảicho chủ nghĩa xãquyết của xã hội Việt Nam làhộimâu thuẫn giữa dân tộc ViệtNam và đế quốc Pháp và taysai của chúng, do đó khơng đặtnhiệm vụ chống đế quốc lênhàng đầu.MâuMột bên là thợ thuyền, dânGiữa tính chất dânDo Luận cương quá nhấnthuẫncày và các phần tử lao khổchủ nhân dân vàmạnh về giai cấp đặt tư sảnchủvới một bên là địa chủtính chất thuộc địaVNdownload by : 1yếuphong kiến và tư bản đếquốcPHẦN KẾT LUẬNMục đích so sánh xã hội việt nam lúc bấy giờ, luận cương 10/1930 là luận cương của đồngchí Trần Phú được đề ra trong hoàn cảnh muốn đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọntay sai. Với chính cương đảng lao động ra đời trong hồn cảnh đất nước ta khơng chỉ có đếquốc chủ nghĩa Pháp và bọn tay sai phong kiến phản động đang chống phá đất nước màcòn có sự cam thiệp của Mỹ. Qua đây bài tiểu luận sẽ làm rõ sự sáng suốt cũng như điểmthiếu sót của đảng với mỗi hồn cảnh với những kẻ địch muốn xâm chiếm nước ta. Đảngđã có những chính sách những mục tiêu, tìm ra bước đi hợp lí chính xác để dẫn dắt đấtnướcdownload by : 1DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO1. Bộ Giáo dục và Đào tạo(2018), Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam( Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác-LêNin, tư tưởng Hồ ChíMinh), Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật Hà Nội, tr.442. Bộ Giáo dục và Đào tạo(2018), Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam( Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác-LêNin, tư tưởng Hồ ChíMinh), Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật Hà Nội, tr.88-893. Bộ Giáo dục và Đào tạo(2018), Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam( Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác-LêNin, tư tưởng Hồ ChíMinh), Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật Hà Nội, tr.45-484. Bộ Giáo dục và Đào tạo(2018), Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam( Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác-LêNin, tư tưởng Hồ ChíMinh), Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật Hà Nội, tr.89-92download by : 1download by :

Xem thêm  Địa bàn cư trú của người tối cổ ở Đồng Nai

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>