Quy chế làm việc của Hội khuyến học xã

Đánh giá của bạn post

Quy chế hoạt động BCH Hội KH tỉnh khóa III

Ngày xuất bản: 02/06/2016 7:02:55 SA

UBND TỈNH YÊN BÁI

HỘI KHUYẾN HỌC

Số :  19/QĐ – HKH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Yên Bái, ngày 26  tháng 01 năm 2016

Danh mục bài viết

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái khoá III – Nhiệm kỳ 2015 – 2020

CHỦ TỊCH HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội;

Căn cứ Điều lệ Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái khóa III đã được phê duyệt theo Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 07 tháng  01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái;

Căn cứ Quyết nghị của Ban chấp hành Hội Khuyến học tỉnh họp ngày    26/01/2016 nhất trí thông qua Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh khoá III, nhiệm kỳ 2015 – 2020;

Theo đề nghị của Chánh văn phòng Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái khoá III, nhiệm kỳ 2015 -2020;

Điều 2. Chánh Văn phòng Hội Khuyến học tỉnh, các Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh, Trưởng các Ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc Tỉnh Hội căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./

Nơi nhận :                                                                                                                                        T/M BAN THƯỜNG VỤ

– TW Hội KH Việt Nam;                                                                                                                                            CHỦ TỊCH

– Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ;

– Sở Nội vụ;

– MTTQ tỉnh;                                                                                                                                                                   (đã ký)

– Hội KH Huyện, thị, thành phố;                                                                               

– Các đ/c BCH;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Ngô Thị Chinh

QUY CHẾ

Hoạt động của Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái Khoá III

Nhiệm kỳ 2015 – 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-HKH ngày 26 /01/2016 của Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái)

Chương I

QUY  ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái (sau đây gọi là Ban Chấp hành) đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Yên Bái và tổ chức các hoạt động theo hướng dẫn chuyên môn của Hội Khuyến học Việt Nam.

Xem thêm  Bố cục của bài văn nghị luận chứng minh gồm mấy phần

Điều 2.  Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra thống nhất làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách trong tổ chức Hội, nhằm thực hiện thắng lợi phương hướng, nhiệm vụ do Đại hội Hội Khuyến học tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020 đã xác định.

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, TỔ CHỨC LÀM

 VIỆC CỦA BAN CHẤP HÀNH HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH

Điều 3. Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh có trách nhiệm thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quy định theo Điều lệ Hội Khuyến học tỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 14/QĐ-UBND, ngày 07 tháng 01 năm 2016.

Điều 4. Hội Khuyến học tỉnh gồm các Ban, đơn vị công tác trực thuộc:

1- Ban Tuyên truyền – Khuyến khích, hỗ trợ phát triển giáo dục và tổ chức, phong trào Khuyến học;

2- Ban Tài chính, vận động và quản lý Quỹ khuyến học, khuyến tài;

3- Hội đồng Thi đua – Khen thưởng.

4- Văn phòng Hội Khuyến học tỉnh.

Các Ban có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, chương trình công tác; tổ chức, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết của BCH, BTV Hội Khuyến học tỉnh.

Điều 5. Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh họp mỗi năm 02 kỳ (sáu tháng 01 lần). Khi cần thiết, theo đề nghị của Ban Thường vụ Hội tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành đột xuất hoặc mở rộng.

Trường hợp phải xin ý kiến của Ban Chấp hành, nhưng do điều kiện không tổ chức được hội nghị thì lấy ý kiến tham gia của các ông (bà) Ủy viên BCH bằng văn bản, tổng hợp xây dựng Nghị quyết, ban hành thực hiện.

Điều 6. Quyền hạn, nhiệm vụ của Ủy viên Ban Chấp hành

– Các Uỷ viên Ban Chấp hành có quyền và trách nhiệm tham gia các hội nghị của Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh; tham gia xây dựng chương trình hoạt động toàn khóa, hằng năm và 6 tháng; được cung cấp thông tin về hoạt động của Hội. Tổ chức triển khai và báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chương trình công tác của Hội trong phạm vi tổ chức, lĩnh vực được phân công bằng văn bản.

– Trên cương vị, lĩnh vực và địa bàn công tác; các Uỷ viên Ban Chấp hành chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các hoạt động trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở lĩnh vực và địa phương quản lý; có trách nhiệm đề xuất; tham mưu giúp Hội Khuyến học tỉnh về nội dung, biện pháp thực hiện công tác thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

Chương III           

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN  CỦA 

BAN THƯỜNG VỤ HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH YÊN BÁI

Điều 7. Thường trực Hội Khuyến học tỉnh do Ban Chấp hành phân công gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Thư ký và một số cán bộ chuyên môn. Thường trực Hội Khuyến học tỉnh thay mặt Ban Thường vụ theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động, điều hành, chỉ đạo công việc chung của Hội Khuyến học giữa 2 kỳ họp Ban Chấp hành và các kỳ họp của Ban Thường vụ Hội.

– Thường trực Hội Khuyến học tỉnh quyết định điều động, sử dụng cán bộ, nhân lực, kinh phí và cơ sở vật chất thuộc cơ quan Văn phòng Tỉnh Hội phục vụ cho các nhiệm vụ của Hội Khuyến học tỉnh.

– Thường trực Hội Khuyến học tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch làm việc với các Ban, cơ quan trực thuộc Tỉnh Hội, Hội Khuyến học huyện, thị xã, thành phố mỗi năm ít nhất 01 lần. Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh, tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các chủ trương, chính sách về Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; chủ động chỉ đạo, xây dựng nội dung, kế hoạch, chương trình triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của cấp ủy, cơ quan, địa phương về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Điều 8. Ban Thường vụ gồm các ông (bà) là Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các ủy viên do Ban Chấp hành bầu. Ban Thường vụ Hội Khuyến học tỉnh (gọi tắt là Ban Thường vụ) chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành và có nhiệm vụ báo cáo trước Ban Chấp hành về kết quả hoạt động theo Nghị quyết của BCH; điều hành các hoạt động của Hội Khuyến học tỉnh giữa hai kỳ họp, có quyền hạn và nhiệm vụ sau:

– Nghị quyết phân công, đề bạt cán bộ thuộc Ban Thường vụ quản lý; xây dựng quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ theo quy định của Điều lệ Hội

– Nghị quyết Chương trình công tác của Hội Khuyến học tỉnh giữa hai kỳ họp của Ban Chấp hành; tổ chức chỉ đạo thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành, các nghị quyết của Ban Thường vụ. 

–  Hướng dẫn thực hiện Điều lệ của Hội Khuyến học tỉnh;

–  Nghị quyết công nhận Ban Chấp hành Hội Khuyến học huyện, thị xã, thành phố và Hội trực thuộc theo quy định của pháp luật.

–  Nghị quyết khen thưởng, kỷ luật trong phạm vi quyền hạn được phân cấp và đề nghị cấp trên khen thưởng, kỷ luật các cá nhân và tổ chức Hội cơ sở.

– Nghị quyết phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban Thường vụ.

            – Quyết định triệu tập Hội nghị thường kỳ Ban Chấp hành; chuẩn bị nội dung các phiên họp thường kỳ và những vấn đề cần đưa ra Ban Chấp hành thảo luận, quyết định.

– Ban Thường vụ Tỉnh Hội họp ba tháng một lần, khi cần thiết có thể họp bất thường theo đề nghị của Chủ tịch Hội .

 – Các thành viên Ban Thường vụ có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch công tác của Hội ở lĩnh vực và địa bàn công tác; đồng thời chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ về lĩnh vực lãnh đạo, chỉ đạo công việc đã được Ban Thường vụ phân công và sự điều hành của Thường trực Tỉnh Hội.

Xem thêm  Ý nào không đúng với thế mạnh của khu vực đồng bằng

Điều 9. Chủ tịch Hội là người đứng đầu Hội Khuyến học tỉnh phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ, Ban Chấp hành về công tác tổ chức cán bộ, đối nội, đối ngoại và chủ tài khoản; thay mặt Ban Thường vụ ký ban hành các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Hội; các văn bản đề nghị lên Hội Khuyến học Việt Nam và cấp ủy, chính quyền địa phương.

Điều 10. Các Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch, BTV, BCH Hội Khuyến học tỉnh về lĩnh vực đã được phân công. Nghiên cứu đề xuất với Chủ tịch, BTV, BCH về các chủ trương, biện pháp, tổ chức các hoạt động của Hội.

Phó Chủ tịch chuyên trách giúp Chủ tịch điều hành các hoạt động thường nhật theo Nghị quyết của BCH, BTV; được uỷ nhiệm chủ tài khoản, trực tiếp quản lý Quỹ Khuyến học.

           Điều 11. Thư ký Hội kiêm Chánh Văn phòng trực tiếp phụ trách một số công tác theo quyết định của Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh về việc phân công công tác các Ủy viên Ban Chấp hành khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020.

          – Điều hành, thực hiện công việc hàng ngày của Văn phòng Hội theo Quy định chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng do Ban Thường vụ quyết định.

          – Dự thảo chương trình, kế hoạch, giải pháp thực hiện nghị quyết công tác, các hoạt động của Hội; theo dõi tổng hợp tình hình hoạt động khuyến học, khuyến tài hằng ngày và thực hiện một số công việc được Chủ tịch, Phó Chủ tịch giao; ký ban hành thông báo, kết luận của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội tại các hội nghị do Hội Khuyến học tỉnh tổ chức.

          – Kế toán, thủ quỹ Quỹ Khuyến học tỉnh do Chủ tịch Hội phân công thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Các uỷ viên Ban Thường vụ có quyền và trách nhiệm tham gia các quyết nghị của Ban Thường vụ; được cung cấp và yêu cầu cung cấp thông tin phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ của uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh Hội.

Chương IV     

MỐI  QUAN  HỆ CÔNG TÁC VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

      Điều 13. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Hội Khuyến học tỉnh có trách nhiệm chủ động tranh thủ, xin ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Hội Khuyến học Việt Nam trong quá trình thực hiện Nghị quyết công tác; xây dựng mối quan hệ mật thiết, thường xuyên giữa Ban Chấp hành với Đảng bộ, chính quyền các cấp, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác khuyến học ở cơ sở.

Điều 14. Đối với nghĩa vụ là thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Ban Chấp hành phối hợp và thống nhất hành động trong việc tổ chức các hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, đối tượng vận động của tổ chức Hội Khuyến học trên địa bàn toàn tỉnh.

Điều 15. Đối với Hội Khuyến học các cấp trong tỉnh, Ban Chấp hành ủy nhiệm cho Ban Thường vụ, Thường trực có trách nhiệm hướng dẫn về chủ trương, phương hướng hoạt động, đôn đốc và kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch công tác và chương trình hoạt động của Hội Khuyến học tỉnh đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

Ban Thường vụ Hội Khuyến học tỉnh thông qua chủ trương việc thành lập, công nhận, giải thể các tổ chức, đơn vị trực thuộc theo quy định của pháp luật.

Các Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh có trách nhiệm định kỳ báo cáo bằng văn bản 6 tháng một lần về kết quả công tác theo nhiệm vụ được phân công phụ trách với Ban Chấp hành thông qua Thường trực Hội Khuyến học tỉnh. Ngoài ra có thể báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Thường trực Hội về những nội dung cụ thể khác có liên quan.

Điều 16. Hội Khuyến học các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm báo cáo kết quả hoạt động trong việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn do Hội Khuyến học tỉnh chỉ đạo; báo cáo sơ kết 6 tháng và tổng kết năm; báo cáo theo chuyên đề khi có yêu cầu của Ban Thường vụ Hội Khuyến học tỉnh và Hội Khuyến học Việt Nam.

Chương IV 

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

Điều 17. Nguồn tài chính của Hội được thực hiện theo Điều lệ Hội quy định.

Ban Tài chính có trách nhiệm vận động xây dựng và Quản lý Quỹ khuyến học, khuyến tài, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của Ban thực hiện.

Điều 18. Hàng năm Tỉnh Hội xây dựng kế hoạch hoạt động, lập dự toán kinh phí chi cho các hoạt động theo chương trình, kế hoạch đề ra báo cáo Sở Tài chính tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Việc quản lý tài chính của Hội Khuyến học tỉnh được thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước; Văn phòng Tỉnh Hội chịu trách nhiệm tham mưu, giúp Chủ tịch Hội tổ chức thực hiện, thanh quyết toán theo đúng quy định của pháp luật.

Chương V  

ĐIỀU KHOẢN THI  HÀNH

Điều 19. Quy chế này gồm 05 chương, 19 điều đã được Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh (khoá III) thông qua tại Hội nghị lần thứ hai, ngày 26 tháng  01 năm 2016.     

Quy chế này được bổ sung, sửa đổi khi có sự thảo luận, nhất trí của Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái./

 Xem chi tiết: Tải về

Tải tệp!

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>