Ở một loài thực vật gen a quy định thân cao

Đánh giá của bạn post
3


khách thăm quan

Vui lòng nhập câu hỏi của bạn ở đây

Câu hỏi liên quan

Ở các loài thực vật, gen A thân dài trội hoàn toàn so với gen A thân ngắn; Gen B cho quả đỏ trội hoàn toàn so với gen A cho quả vàng. Hai cặp gen nằm trên hai nhiễm sắc thể khác nhau. Meiosis diễn ra bình thường mà không có đột biến. 1501 cây thân dài, quả đỏ; 1499 cây thân dài, quả vàng khi lai với cây 2 ở thế hệ lai F1 có 4 kiểu hình theo tỉ lệ: 3 thân dài, quả đỏ 1 thân dài, quả vàng; 3 cây thân thấp, quả đỏ 1 cây thân thấp, quả vàng khi lai với cây thứ 3 ở thế hệ lai F1 thu được 100% kiểu hình thân cao, quả đỏ khi lai với 4 cây ở thế hệ lai với cây lai F1 có 6,25% thân thấp. kiểu hình Quả ảo, quả vàng

Hãy biện luận và xác định kiểu gen của cây thứ 1, cây thứ 2, cây thứ 3, cây thứ 4 khi mang cây thứ hai trong phép lai trên với cây có kiểu hình thân dài, quả đỏ Chưa biết Kiểu gen ở thế hệ con có thể giải thích như thế nào?

Ở các loài thực vật, gen A: thân cao; gen A cho thân thấp; gen b cho quả tròn; gen B cho quả cao; Gen D cho hoa đỏ. Gen D cho cây hoa vàng. Cho một cá thể F1 dị hợp 3 cặp gen lai phân tích, thu được Fa gồm 278 cây thân dài, quả tròn, hoa đỏ: 282 cây thân thấp, quả dài, hoa vàng: 165 cây thân dài, quả cao. , hoa đỏ: 155 cây thấp Thân, quả tròn, hoa vàng: 62 cây thân cao, quả cao, hoa vàng: 58 cây thân ngắn, quả tròn, hoa đỏ. Trình tự các gen trên nhiễm sắc thể thường là:

một.

B.

c.

Tiến sĩ ..

Một câu hỏi: Ở các loài thực vật, gen A quy định thân dài trội hoàn toàn so với alen a quy định thân ngắn; Gen B quy định hạt tròn trội hoàn toàn so với alen B quy định hạt dài; Hai cặp gen cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường. Cho P:, lấy F1 Cho kiểu hình thân thấp, hạt cao chiếm tỉ lệ 5,25%. Biết rằng không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị ở hai giới với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
Tôi ở F1cây thân dài, hạt tròn nội chất chiếm 5,25%.
thứ hai. ở F1Cây có thân dài, hạt dài tỉ lệ dị hợp là 19,75%.
Ngày thứ ba. ở F1Cây thân thấp, hạt tròn chiếm 18%.
Thứ tư. ở F1cây thân dài, hạt tròn dị hợp về hai cặp gen, chiếm tỉ lệ 24%.
một. Đầu tiên.
B. 2.
c. 3.
Tiến sĩ .. 4.

Xem thêm  Tuần 28 ôn tập giữa học kì 2 lớp 4 Tiết 5

Chỉ có câu lệnh đầu tiên là đúng. → trả lời a.
Chéo P:, lấy F1 Cho kiểu hình thân thấp, hạt cao chiếm tỉ lệ 5,25%. → p = 5,25%. (Mô hình này chứa một công thức sửa lỗi nhanh, đã được khám phá và trình bày trong cuốn sách của Tiến sĩ Van Khak Ngye.)
Tôi đúng. Vì cây thân cao, hạt tròn thuần chủng có tỉ lệ kiểu gen = y = 5,25%. Tôi đã sai. Cây cao, hạt cao dị hợp = 0,25 – 2 x 0,0525 = 0,145 = 14,5%. Thứ ba là sai. Cây thân thấp, hạt tròn = 0,25 – 0,0525 = 0,1975 = 19,75%.

Lỗi thứ tư. Cây cao, hạt tròn dị hợp 2 cặp gen = 4y = 4 x 0,0525 = 0,21 = 21%.

Ở các loài thực vật, gen A quy định thân dài trội hoàn toàn so với gen a quy định thân ngắn, lai cây cao với thân thấp f1 thu được 80% số cây thân cao và 20% số cây thân thấp. Xác định ki-lô-gam của p và chuẩn bị dữ liệu. Cho cây f1 tự thụ phấn, xác định kết quả phân li kiểu hình ở f3.

Ở các loài thực vật, gen A quy định thân dài là trội so với gen A quy định thân ngắn. Nếu cho cây cao 4n có kiểu gen AAaa lai với cây cao 4n có kiểu gen Aaaa thì kết quả phân tính ở F1 sẽ là A. B5 Cao: 1 Thấp. c. Tiến sĩ ..

một.

B.

c.

Tiến sĩ ..

Ở các loài thực vật, gen A cho cây thân dài và gen B cho hạt tròn nằm trên cùng một nhiễm sắc thể. Gen a quy định cơ thể t?

Ở các loài thực vật, gen A cho cây thân dài và gen B cho hạt tròn nằm trên cùng một nhiễm sắc thể. Gen A cho cây thân ngắn và gen B cho hạt dài nằm trên cùng một nhiễm sắc thể. Trong quá trình nguyên phân, các giao tử được hình thành không có hoán vị và tiếp hợp. Khi lai hai giống cây ban đầu (P) với cây thân dài, hạt dài và cây thân ngắn, hạt tròn, thu được thế hệ F1. Cho F1 tự thụ tinh thu được thế hệ F2. Tỉ lệ kiểu hình ở thế hệ F2 là

Xem thêm  Cach bam chu tren may tinh

một. 9 cây thân dài, hạt tròn: 3 cây thân dài, hạt dài: 3 cây thân thấp, hạt tròn: 1 cây thân thấp, hạt dài.

B. 3 cây thân dài, hạt tròn: 1 cây thân thấp, hạt dài.

c. 1 cây thân dài, hạt dài: 2 cây thân dài, hạt tròn: 1 cây thân thấp, hạt tròn.

Tiến sĩ .. 1 cây thân dài, hạt tròn: cây thân dài, hạt dài: cây thân thấp, hạt tròn: cây thân thấp, hạt dài.

Ở các loài thực vật, gen A quy định thân dài là trội so với gen A quy định. cho cây cao 4n c?

Ở các loài thực vật, gen A quy định thân dài là trội so với gen A quy định. Nếu cho cây cao 4n có kiểu gen AAaa lai với cây cao 4n có kiểu gen Aaaa thì thu được F1:

một. 35 cao: 1 thấp.

B. 3 cao: 1 thấp.

c. 5 cao: 1 thấp.

Tiến sĩ .. 11 cao: 1 thấp.

Tính trạng chiều cao của các loài thực vật do 3 cặp gen Aa, Bb và Dd nằm ở 3 cặp nhiễm sắc thể khác nhau quy định và tương tác cộng gộp. Khi trong kiểu gen có một alen trội thì cây cao thêm 20 cm; Cây đồng hợp tử lặn có chiều cao 100 cm. Trả cây cao nhất với cây thấp nhất để được F1. Tiếp tục cho F1 giao phấn ngẫu nhiên thu được F2. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về đời F2?

1. Cây cao 160 cm là cao nhất.

thứ hai. Có 3 kiểu gen xác định kiểu hình của cây có chiều cao 120 cm.

Ngày thứ ba. Cây cao 140 cm, là 15/64.

Thứ tư. Có 7 kiểu hình và 27 kiểu gen.


Trang 2

Tính trạng chiều cao của các loài thực vật do 3 cặp gen Aa, Bb và Dd nằm ở 3 cặp nhiễm sắc thể khác nhau quy định và tương tác cộng gộp. Khi trong kiểu gen có một alen trội thì cây cao thêm 20 cm; Cây đồng hợp tử lặn có chiều cao 100 cm. Trả cây cao nhất với cây thấp nhất để được F1. Tiếp tục cho F1 giao phấn ngẫu nhiên thu được F2. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về đời F2?

1. Cây cao 160 cm là cao nhất.

thứ hai. Có 3 kiểu gen xác định kiểu hình của cây có chiều cao 120 cm.

Ngày thứ ba. Cây cao 140 cm, là 15/64.

Thứ tư. Có 7 kiểu hình và 27 kiểu gen.

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>