Nước nào khởi đầu cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ nhất

Đánh giá của bạn post

Nước khởi đầu cuộc cách mạng khoa học và công nghệ lần thứ hai là

một. Ngôn ngữ tiếng anh

Nước pháp

Jim Mỹ

Câu trả lời chính xác

D. Nhật Bản

xem giải pháp

Quốc gia nào là nơi bắt đầu cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại?

Câu hỏi 17507 Đã biết

Quốc gia nào là nơi bắt đầu cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại?

Câu trả lời chính xác: B

phương pháp giải quyết

cuộc cách mạng khoa học và công nghệ xem chi tiết

1. Nguồn gốc và đặc điểm

* nguồn:

– Vì nhu cầu của cuộc sống và sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng cao của con người.

– Vì sự bùng nổ dân số, sự cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên và nhu cầu chiến tranh …

– Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ nhất là sự ra đời của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ hai và cuộc cách mạng công nghệ bùng nổ.

* đặc điểm:

Khoa học – Công nghệ trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, mọi phát minh kỹ thuật đều phát sinh từ nghiên cứu khoa học.

Khoa học kết nối với công nghệ và nó mở đường cho công nghệ. Đổi lại, kỹ thuật dẫn đầu, mở đường cho sản xuất.

Khoa học tham gia trực tiếp vào sản xuất, là nguồn gốc chủ yếu của tiến bộ kỹ thuật và công nghệ.

Xem thêm  Vacuum Sealer máy hút chân không

Hai giai đoạn của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật:

Giai đoạn thứ nhất: từ những năm bốn mươi đến nửa đầu những năm bảy mươi của thế kỷ XX.

Giai đoạn thứ hai: Từ khủng hoảng năng lượng năm 1973 đến nay. Cuộc cách mạng công nghệ trở thành cốt lõi của cuộc cách mạng khoa học – kỹ thuật nên thời kỳ này còn được gọi là cuộc cách mạng khoa học – công nghệ.

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>