Nguyên tố có Z = 19 có tính chất nào sau đây

Đánh giá của bạn post

Câu 366043: Viết số hiệu nguyên tử của K (Z = 19), S (Z = 16), Ar (Z = 18), Fe (Z = 26).

a) Viết cấu hình electron của các nguyên tử và ion: K, S, Ar, Fe, K +, S2-, Fe2 +, Fe3 +.

b) Từ cấu hình electron, xác định tính chất hóa học đặc trưng và vị trí của K, S, Ar, Fe trong bảng tuần hoàn.

a) Từ số hiệu nguyên tử Z ta viết được cấu hình điện tử, từ cấu hình electron suy ra cấu hình ion.

Cách viết cấu hình electron:

1. Xác định số electron trong nguyên tử.

2. Các electron lần lượt được phân bố đến các vỏ con theo chiều tăng dần năng lượng trong nguyên tử (1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s …) và quy luật sau: vỏ con s có tối đa 2e ; phân lớp p chứa tối đa 6e; phân lớp d chứa tối đa 10 e; Lớp con f chứa nhiều nhất 14e.

3. Viết các cấu hình điện tử biểu diễn sự phân bố electron trên các phân lớp của các phân lớp khác nhau (1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p…).

B)

Cách xác định một nguyên tố là kim loại / phi kim loại / khí quý dựa trên cấu hình điện tử của nó:

Chỉ định số lượng thư ở lớp ngoài:

+ nguyên tử có 1, 2, 3 electron ở lớp vỏ ngoài cùng (trừ H, He và B) => kim loại

+ Nguyên tử có 5, 6, 7 electron ở lớp vỏ ngoài cùng => phi kim

+ nguyên tử có 4 electron ở lớp vỏ ngoài cùng => kim loại hoặc phi kim loại

+ Nguyên tử có 8 electron ở lớp vỏ ngoài cùng là (1s2) => khí quý.

Cách xác định vị trí của nguyên tố khi biết Z:

1. Viết cấu hình điện tử của nguyên tố

2. Từ thành phần cấu tạo, suy ra vị trí của nguyên tố trong bảng tuần hoàn:

* Khóa học: số lớp = số khóa học

*nhóm:

– Nếu e cuối cùng được xếp vào phân lớp s thì p => nhóm A.

Số e lớp ngoài cùng = số nhóm

– Nếu e cuối cùng trong phân lớp d được điền vào thì f => nhóm B

Giả sử n là tổng số electron hóa trị của nguyên tố (n = số electron ở lớp ngoài cùng + số electron ở lớp ngoài cùng)

+ n <8 => nB. nhóm

+ 8 n ≤ 10 => Nhóm thứ 7 b

+ n> 10 => đặt (n 10) b

Câu trả lời:

Giải thích các bước:

một)

$ cấu hình (Z = 19): 1s ^ {2} 2s ^ {2} 2p ^ {6} 3s ^ {2} 3p ^ {6} 4s ^ {1} $

b) X có e1e lớp ngoài cùng nên là kim loại

c) Vì phân lớp ngoài cùng là 1e nên X là kim loại phải nhường 1e để cấu hình bền nhất (khí argon quý hiếm)

Z = 19 là nguyên tố kali ($ K $)

$ K ^ {+}: 1 giây ^ {2} 2 giây ^ {2} 2p ^ {6} 3 giây ^ {2} 3p ^ {6} $

d) Kali có hóa trị 1

Hợp chất với hiđro: $ KH $

Hợp chất chứa oxit: K2O

hợp chất hydroxit $ KOH $

Tất cả các hợp chất trên đều có tính bazơ

Xem thêm  Các chỉ tiêu tài chính của dự an đầu tư

e) Phản ứng với oxit

4K + O_ {2} → 2K_ {2} O $

hiệu ứng nước

2 + 2H {2} O → 2KOH + H2

phản ứng với axit

$ K + HCl → KCl + H2

Tác dụng với hydro

2K + H {2} → 2KH $

Trong nhóm A, bán kính nguyên tử của các nguyên tố:

Theo quy luật biến đổi tính chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn,

Trong một khoảng thời gian, khi điện tích hạt nhân tăng lên,

Trong nhóm A khi chuyển từ trên xuống dưới

Công thức chung của oxit kim loại nhóm IIA là

Thứ tự tăng dần của các phi kim đối với các nguyên tố trong Nhóm VIIA là

Cho hai thành phần X (Z = 12) và Y (Z = 15). Câu nào sau đây là Đúng

Hiđroxit nào sau đây có tính axit mạnh nhất?

Sắp xếp các mục sau theo thứ tự cơ bản tăng dần:

Vị trí của Al trong chu kỳ và nhóm xuất hiện như sau:

Nguyen to co z 19 co tinh chat nao sau day ahr0chm6ly9jzg4udnvuz29plnzul3z1bmdvas8ymdiwlza2mjkvmtu5mzqwntu1njm2m19saw5olnbuzw==

Cho các nhận xét sau:

(a) Từ Mg đến Si, bán kính nguyên tử tăng dần.

(b) Al là chất lưỡng tính vì Mg là kim loại và Si là phi kim.

(c) Tổng số electron hóa trị của Mg, Al, Si là 9.

(d) Tính axit của các hiđroxit giảm dần theo thứ tự: H2SiO3, Al (OH) 3, Mg (OH) 2.

(e) Các nguyên tố Mg, Al, Si không thể tạo hợp chất khí với hiđro.

(f) Độ âm điện giảm dần theo thứ tự: Si, Al, Mg, B.

Từ dữ liệu trên, số câu lệnh hợp lệ là

Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, nguyên tố có tính phi kim mạnh nhất là

Câu nào sau đây là không đúng Đúng?

câu trả lời dễ dàng

Cấu hình electron của chúng tôi: [Ar]4s1. Vậy phần tử này thuộc tiết 4.

Các câu hỏi nóng cùng chủ đề

  • học thuyết
  • Nhiều lựa chọn
  • Câu hỏi và trả lời
  • bài tập sgk

Câu hỏi số 1. Chất nào sau đây có tính chất tương tự như Ca (Z = 20)?

một. X (Z = 19). B. y (z = 11). c. Ư (p = 24). Tiến sĩ .. T (Z = 12).

Câu hỏi tương tự

Câu hỏi số 1. Yếu tố nào sau đây? không đúng Sự biến thiên tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân của các nguyên tố nhóm A?

một. Độ âm điện.

B. Tính chất kim loại và phi kim loại.

c. khối lượng nguyên tử.

Tiến sĩ .. Tính axit và bazơ của oxit cao hơn

2 .Cho: Na (Z = 11), K (Z = 19), P (Z = 15), Cl (Z = 17). Dãy nào sau đây đúng theo chiều tăng dần tính axit?

một. Na2O

B. K2O

c. P2O5

Tiến sĩ .. P2O5

3. Các nguyên tố sau là O, K, Al, F, Mg, P. Hãy chỉ ra thứ tự đúng theo thứ tự tính kim loại giảm dần, tính phi kim tăng dần.

một. Mg, Al, K, F, P, O. B. Al, K, Mg, O, F, P. c. K, Mg, Al, F, O, P. Tiến sĩ .. K, Mg, Al, P, O, F.

Xem thêm  Nêu các biện pháp bảo vệ rừng và bảo vệ đa dạng sinh học ở nước ta

4. Tập hợp các nguyên tố được sắp xếp theo thứ tự tăng dần của các phi kim là

một. O, F, N, P. B. F, O, N, P.

c. O, N, P, F. Tiến sĩ .. P, N, O, F.

18/06/2021 1.554

Chọn DTa có cấu hình electron: [Ar]4s1. Vậy phần tử này thuộc tiết 4.

Các câu hỏi nóng cùng chủ đề

X có Z = 18 là nguyên tố nào sau đây?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 1.858

Nguyên tố M có 7 electron hóa trị, biết M là phi kim thuộc chu kỳ 4. Cấu hình electron của nguyên tử M là

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 793

Nguyên tố X có tổng số proton, nơtron và electron là 13 nên X thuộc

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 570

Cặp nguyên tố nào sau đây có nhiều tính chất giống nhau nhất?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 447

Nguyên tố X có Z = 15. Số electron ở lớp vỏ ngoài cùng của X là

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 316

Chọn cụm từ đúng: trong nhóm A, chuyển từ trên xuống dưới

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 296

Câu nào sau đây không đúng?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 182

Anion X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3p6. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là.

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 174

Nguyên tố X có số hiệu nguyên tử là 23 và có vị trí trong bảng tuần hoàn là.

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 168

Cho 1,2 gam kim loại M khi tan hoàn toàn trong dung dịch HCl thấy thoát ra 1,12 lít khí H ở dtc. kim loại m là

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 148

Khối lượng riêng của nguyên tử sắt ở 200 ° C là 7,87 g / cm3, giả sử rằng nguyên tử sắt kết tinh là những khối cầu chiếm 75% thể tích tinh thể, phần còn lại là khoảng trống giữa các quả cầu. Cho nguyên tử khối của sắt là 55847. Bán kính gần đúng của nguyên tử sắt là

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 142

Tỉ lệ khối lượng của nguyên tố R trong hợp chất khí với hiđro (R có số oxi hóa thấp nhất) và trong oxit cao nhất lần lượt là% và b% với a: b = 15: 8, cho rằng R có dạng electron cấu tạo ở lớp vỏ ngoài cùng là ns2np2. một giá trị

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 107

A và B là hai nguyên tố cùng nhóm A và ở chu kỳ 2 và 3 trong bảng tuần hoàn. Số đơn vị điện tích hạt nhân trong A và B là

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 103

Bảng tuần hoàn bao gồm:

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 103

Trong tự nhiên, X có hai đồng vị là X1 và X2 (trong đó X1 chiếm 73% số nguyên tử). Nếu số khối của X1 là 35 thì X2 lớn hơn X1 là 2 nơtron. Nguyên tử khối trung bình của X là

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 101

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>