Nguyên nhận và các nhiệm vụ của cải cách hành chính trong giáo dục đào tạo

Đánh giá của bạn post

Cải cách hành chính ngành giáo dục và đào tạo

07:53 19/11/2013

Chia sẻ

Nguyen nhan va cac nhiem vu cua cai cach hanh
Sở GDĐT đã đạt trên 95% văn bản, tài liệu gửi nhận, trao đổi giữa các cơ quan nhà nước qua mạng điện tử

NHIỀU CHỈ TIÊU ĐẾN NĂM 2025 VÀ 2030

Thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021 – 2030 của Chính phủ tại Nghị quyết số 76, ngành GDĐT Lâm Đồng đã xây dựng cả 6 nội dung về cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính. Về cải cách thể chế đến năm 2025, theo Phó Giám đốc Sở GDĐT Huỳnh Quang Long là “tập trung ưu tiên hoàn thiện đồng bộ, có chất lượng và tổ chức thực hiện tốt hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, lành mạnh, công bằng cho mọi tổ chức, cá nhân đầu tư vào lĩnh vực GDĐT, thúc đẩy đổi mới sáng tạo”. Đó còn là hoàn thiện thể chế và các khung khổ pháp lý để thúc đẩy chuyển đổi số, theo tinh thần phát triển chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số. Năm 2030, hoàn thiện toàn diện, đồng bộ và vận hành có hiệu quả… Theo đó, nhiều nhiệm vụ đặt ra như: 100% văn bản quy phạm pháp luật do Sở GDĐT tham mưu được thực hiện đúng quy định về cơ sở pháp lý, nội dung, trình tự, thủ tục, thể thức và kỹ thuật trình bày. Phát hiện, xử lý kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp với văn bản Trung ương cũng như tình hình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh để đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới thay thế…

Đối với CCHC, đến năm 2025, hoàn thành việc đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, không theo địa giới hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thời gian đi lại, chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Tối thiểu 80% hồ sơ giải quyết TTHC được luân chuyển trong nội bộ giữa các cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc cơ quan liên quan được thực hiện bằng phương thức điện tử. Cũng 80% tối thiểu về TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính, được triển khai thanh toán điện tử, trong đó, tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt 30% trở lên. Sở GDĐT Lâm Đồng đặt ra trong năm 2021, số hóa kết quả giải quyết lĩnh vực GDĐT đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh đạt tỷ lệ tối thiểu tương ứng là 40%, 30%, 20%, 15%; giai đoạn 2022 – 2025, mỗi năm tăng tối thiểu 20% đối với mỗi cấp hành chính cho đến khi đạt 100% để kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử.

Đó còn là, tối thiểu 80% TTHC có đủ điều kiện, được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4. Trong đó, ít nhất 80% được tích hợp, cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 50%. Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết TTHC đạt tối thiểu 90%. 100% danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GDĐT được cập nhật, công bố đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. 80% người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận thực hiện thành công trước đó…

CCHC tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, đến năm 2025, mức độ hài lòng của người dân về cung cấp dịch vụ giáo dục công lập đạt tối thiểu 85%. Đến năm 2030, tiếp tục giảm bình quân 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách so với năm 2025. Mức độ hài lòng của người dân về cung cấp dịch vụ giáo dục công lập đạt tối thiểu 90%. Cải cách chế độ công vụ vào năm 2025 xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có cơ cấu hợp lý, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định… Về xây dựng và phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số, vào năm 2025, trên 95% văn bản, tài liệu chính thức được trao đổi với các cơ quan nhà nước dưới dạng điện tử. 90% hồ sơ công việc tại Sở GDĐT được xử lý trên môi trường mạng…

GIẢI PHÁP TỪ NHỮNG CƠ SỞ HIỆN THỰC

Để thực hiện kế hoạch từ nay đến năm 2030 về CCHC như trên, Sở GDĐT Lâm Đồng xác định một số giải pháp cơ bản như: tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, người dân, doanh nghiệp và xã hội; bố trí đủ nguồn tài chính và nhân lực; tăng cường kỷ luật, kỷ cương gắn với tạo động lực trong đội ngũ của ngành. Cùng đó là đổi mới phương pháp theo dõi, đánh giá và thường xuyên đo lường mức độ hài lòng của người dân và tổ chức; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ.

Kết quả CCHC của ngành GDĐT hiện đã đạt đến đâu? Trong 6 tháng đầu năm 2021, Sở GDĐT ngoài đề xuất danh mục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để HĐND và UBND ban hành nghị quyết và các văn bản, còn là việc theo dõi thi hành pháp luật. Đã có 277 hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC và đã giải quyết 276 hồ sơ (đều đúng hạn); còn 1 hồ sơ đang giải quyết trong hạn. Không có phát sinh ý kiến kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức đối với việc giải quyết TTHC của Sở. Sở GDĐT đã xây dựng và thực hiện đề án vị trí việc làm, trong đó, nhóm quản lý, lãnh đạo 17/49 (34,7%); nhóm chuyên môn, nghiệp vụ chiếm 31/49 (chiếm 63,3%); nhóm hỗ trợ, phục vụ 1/49 (2%) và đã bảo đảm không trùng lắp, không chồng chéo nhiệm vụ. 100% các đơn vị trực thuộc xây dựng đề án ví trí việc làm theo từng năm. Tỷ lệ đạt chuẩn về trình độ chuyên môn của đội ngũ công chức, (theo ngạch) và viên chức (theo chức danh nghề nghiệp) đều 100%. Tỷ lệ đạt chuẩn về trình độ quản lý nhà nước đối với cán bộ quản lý đương nhiệm 100%, tin học 100%, ngoại ngữ 100% (theo ngạch, theo chức danh nghề nghiệp và theo vị trí).

Xem thêm  Cách nấu canh mây ngon

Trên 95% văn bản, tài liệu gửi nhận, trao đổi giữa các cơ quan nhà nước qua mạng điện tử; ứng dụng công nghệ thông tin trong CCHC; cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 có 15/78 TTHC. Hàng quý, một Phó Giám đốc Sở GDĐT đánh giá tổng hợp về công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử. Hoạt động này vừa chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế (nếu có), vừa ghi nhận thành quả thực hiện và đúc kết kinh nghiệm để đề ra nhiệm vụ trọng tâm quý tiếp theo. Ngày 17/6/2021, Giám đốc Sở GDĐT Phạm Thị Hồng Hải đã ký Quyết định công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 với 70 nội dung đầu việc thuộc 4 lĩnh vực lớn của ngành…

MINH ĐẠO

7 nhiệm vụ cải cách hành chính của Bộ Nội vụ

(ĐCSVN) – Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Nội vụ được ban hành nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ; cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của Bộ Nội vụ…

Bộ Nội vụ vừa ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Nội vụ. Kế hoạch được ban hành nhằm tiếp tục triển khai đồng bộ các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của Bộ Nội vụ, bám sát các chủ trương, đường lối, chiến lược, nghị quyết về cải cách hành chính của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ; cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của Bộ Nội vụ.

Kế hoạch nêu rõ 7 nhiệm vụ cụ thể trong cải cách hành chính gồm:

Về cải cách thể chế, tiếp tục hoàn thiện thể chế ngành Nội vụ trong đó tập trung xây dựng các văn bản, đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); Luật Lưu trữ (sửa đổi); dự án Luạt Thực hiện dân chủ cơ sở ở xã phường thị trấn; đề án cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ 2021 – 2026… nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm đúng tiến độ theo kế hoạch đã được lãnh đạo Bộ phê duyệt.

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức bộ máy, văn thư, lưu trữ, quản lý hội, quỹ và các tổ chức phi chính phủ, quản lý tín ngưỡng, tôn giáo.

Tổ chức tập huấn, tiếp tục nâng cao năng lực công chức, viên chức trong xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật. Tổ chức thực hiện kiểm tra việc soạn thảo, thực thi văn bản quy phạm pháp luật; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý của Bộ Nội vụ theo kế hoạch.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đa dạng hóa các phương pháp tuyên truyền; lồng ghép công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

Về cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, rà soát, đánh giá, công bố, công khai thủ tục hành chính theo quy định; kiểm soát việc ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các thủ tục hành chính, bảo đảm theo hướng đơn giản, minh bạch.

Thực hiện việc công bố, công khai các thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bị bãi bỏ, hủy bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật.

Tiếp tục triển khai hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại các đơn vị thuộc Bộ và tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức về công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại Bộ. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và giám sát thực hiện các thủ tục hành chính của các đơn vị thuộc Bộ.

Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước”; Rà soát, đánh giá quy định về việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ, đáp ứng các nguyên tắc và yêu cầu của Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/219 của Chính phủ quy định chế độ báo cáo định kỳ của cơ quan hành chính nhà nước.

Tiếp tục triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tuc hành chính tại Bộ Nội vụ theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cử liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; tiếp tục triển khai việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Về cải cách tổ chức bộ máy, tiếp tục rà soát, xây dựng phương án kiện toàn các đơn vị quản lý nhà nước, các đơn vị sự nghiệp thuộc và trực thuộc cơ cấu tổ chức của Bộ theo quy định tại Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ; Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơnv ị sự nghiệp công lập.

Xem thêm  Giải sgk tiếng anh 6 global success

Báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phương án kiện toàn, sắp xếp của đơn vị quản lý nhà nước và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ theo quy định. Tiếp tục hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tiếp tục rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các văn bản quy định về công tác cán bộ bảo đảm đồng bộ, liên thông giữa hệ thống văn bản của Đảng với các quy định của pháp luật. Xây dựng cơ sở dũ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước.

Tiếp tục thực hiện Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; cơ cấu chức danh nghề nghiêp viên chức hợp lý gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; rà soát, hoàn thiện vị trí chức danh, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức ngành Nội vụ; tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức đúng với năng lực, tiêu chuẩn của vị trí việc làm đã được phê duyệt.

Tiếp tục triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, năng lực quản lý hành chính và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức trong Bộ Nội vụ. Tổ chức tập huấn và có biện pháp tiếp tục nâng cao năng lực đội ngũ công vụ ở các cấp, kể cả trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng và áp dụng chế độ thanh tra, kiểm tra công vụ ở các cấp, kể cả trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ; Nghị định số 113/2018/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ.

Về cải cách tài chính công, tiếp tục thực hiện đẩy mạnh cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ tổ chức thực hiện các giải pháp nhằm chấp hành nghiêm kỷ luật tài chính, ngân sách, tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng ngân sách nhà nước trong phạm vi thẩm quyền được giao; mở rộng công khai minh bạch tài chính đối với việc quản lý sử dụng ngân sách.

Tiếp tục cải tiến công tác dự toán, phân bổ, cân đối ngân sách nhà nước và quản lý chi tiêu để tạo sự chủ động và tăng cường trách nhiệm của các đơn vị, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường kiểm tra, giám sát, tổ chức đánh giá hiệu quả hoạt động tài chính của các đơn vị thông qua việc triển khai thực hiện Nghị định số 130/2015/NĐ-CP ngày 17/10/2015 quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập…

Về hiện đại hóa hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành, xử lý công việc nội bộ; xây dựng, triển khai Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Nội vụ; tiếp tục triển khai việc gửi, nhận văn bản điện tử trong nội bộ các đơn vị thuộc Bộ và giữa các Bộ, ngành, địa phương theo quy định tại Quyết định số 28/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử trong hệ thống hành chính nhà nước; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị trong Bộ thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Xây dựng, ban hành và triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021 của Bộ Nội vụ; tiếp tục cập nhật, triển khai kiến trúc Chính phủ điện tử, lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Nội vụ.

Từng bước hiện đại hóa công sở cơ quan Bộ và các đơn vị, tiếp tục trang bị phương tiện làm việc theo tiêu chuẩn của Chính phủ về hiện đại hóa nền hành chính; đào tạo nâng cao kiến thức ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với hành chính điện tử, xây dựng và thực hiện văn hóa công sở.

Đồng thời, nâng cao hiệu quả việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng; tổ chức các lớp đào tạo về xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra hoạt động áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng tại các đơn vị thuộc Bộ trong việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tại các đơn vị thuộc Bộ.

Về công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính, xác định rõ và thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện các nội dung cải cách hành chính của Bộ kịp thời, có hiệu quả. Nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị trong việc tổ chức triển khai chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Bộ, của đơn vị. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, quán triệt thực hiện cải cách hành chính thông qua các cuộc họp giao ban, cổng thông tin điện tử Bộ, của các đơn vị và các cơ quan báo chí trực thuộc Bộ. Trang bị các kiến thức và kinh nghiệm trong nước và nước ngoài về cải cách hành chính cho đội ngũ công chức, viên chức thực hiện công tác cải cách hành chính. Tổ chức kiểm tra việc triển khai, thực hiện công tác cải cách hành chính của các đơn vị trực thuộc Bộ…

TG

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>