Nghĩa của Target trong ngân hàng là gì

Là gì
Đánh giá của bạn post

tỷ lệ mục tiêu / tỷ lệ mục tiêu

Định vị

  1. Một mức lãi suất mà Ủy ban Nợ phải trả của Ngân hàng đặt ra như một mục tiêu mong muốn để đánh giá lại các khoản tiền gửi hoặc khoản vay chưa thanh toán. Xem Giới thiệu Cơ hội; dòng nước.
  2. Tỷ suất hoàn vốn nội bộ, còn được gọi là tỷ suất ngưỡng (chi phí sử dụng vốn) trong hoạch định vốn.

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Xem thêm  Nghĩa của Sinh trưởng của vi sinh vật là gì trắc nghiệm

Leave a Reply

Your email address will not be published.