Nét độc đáo của cách mạng nước ta tư năm 1954 đến Nam 1975 là

Đánh giá của bạn post

Những nét đặc sắc nhất của cách mạng Việt Nam 1954-1975 là gì?

Những nét đặc sắc nhất của cách mạng Việt Nam 1954-1975 là gì?

một. Đảng lãnh đạo thực hiện đồng thời hai chiến lược cách mạng khác nhau.

B. Một cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và một cuộc cách mạng ruộng đất ở miền Nam.

c. Cách mạng ruộng đất ở miền Bắc và cách mạng giải phóng dân tộc ở miền Nam.

Tiến sĩ .. Và cả nước tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đoàn kết thành một nhà nước.

Những nét đặc sắc nhất của cách mạng Việt Nam 1954-1975 là gì?

một. Đảng lãnh đạo thực hiện đồng thời hai chiến lược cách mạng khác nhau

Câu trả lời chính xác

B. Làm cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng ruộng đất ở miền Nam

c. Cách mạng ruộng đất ở miền Bắc và cách mạng giải phóng dân tộc ở miền Nam

Tiến sĩ .. Cả nước tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đoàn kết làm một

xem giải pháp

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Xem thêm  Một khối chóp có diện tích đáy bằng 15 và chiều cao bằng 4 thể tích của khối chóp đó bằng
Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>