Một đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở thuần r=50

Đánh giá của bạn post

Cho một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở R = 50 Ω và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 1 / 2π H. Cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch có biểu thức i = 2cos (100πt – π / 6)

một. Biểu thức của hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch là

a \ (u = 200 \ cos \ left ({100 \ pi t + \ frac {\ pi} {6}} \ right) V \)

b \ (u = 100 \ sqrt 2 \ cos \ left ({100 \ pi t + \ frac {{5 \ pi}} {{12}}} \ right) V \)

c. \ (u = 100 \ sqrt 2 \ cos \ left ({100 \ pi t – \ frac {{5 \ pi}} {{12}}} \ right) V \)

Tiến sĩ .. \ (u = 100 \ sqrt 2 \ cos \ left ({100 \ pi t + \ frac {\ pi} {{12}}} \ right) V \)

Hướng dẫn

Phương pháp: Sử dụng lý thuyết mạch điện xoay chiều nối tiếp

Điện cảm \ ({Z_L} = \ omega L = 50 \ Omega, R = 50 \ Omega \ Rightarrow Z = \ sqrt {{R ^ 2} + Z_L ^ 2} = 50 \ sqrt 2 \ Omega \)

Điện áp cực đại ở hai đầu đoạn mạch: \ ({U_0} = {I_0} .Z = 100 \ sqrt 2 \ left (V \ right) \)

Độ lệch pha giữa u và i là \ (\ varphi \) thì \ (\ tan \ varphi = \ frac {{{Z_L}}} {R} = 1 \ Rightarrow \ varphi = \ frac {\ pi} {4} = {\ varphi _u} – {\ varphi _I} \ Rightarrow {\ varphi _u} = \ frac {\ pi} {{12}} rad \)

=> Biểu thức của hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch: \ (u = 100 \ sqrt 2 \ cos \ left ({100 \ pi t + \ frac {\ pi} {{12}}} \ right) V \)

Trang chủ

id sách

Khóa học miễn phí

Chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2023

một.

B.

c.

Tiến sĩ ..

Câu trả lời và giải pháp

Câu trả lời:dễ

câu trả lời:

Phương pháp: Sử dụng lý thuyết mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp.

hướng dẫn

Hiệu điện thế cực đại ở hai đầu đoạn mạch:

Khi đó độ lệch pha giữa u và i => biểu thức của hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch:

Vậy câu trả lời đúng là d.

bạn có muốn?

Xem thêm các bài kiểm tra

xem thêm

  • Phương trình $ \ sqrt {2x + 3} = x có tập nghiệm là

  • Kết quả của biểu thức \ 9-4 \ 5 là:

  • Trong những tình huống khó khăn và khó khăn, người sáng tạo sẽ?

  • Câu tục ngữ nào sau đây thể hiện đức tính chí công vô tư?

  • Sản xuất của cải vật chất là một quá trình

  • Trong truyện Lặng lẽ Sa Pa của Nguyễn Thần Long, theo quan điểm trần thuật nào?

  • Nếu hai đường thẳng y = -3x + 4 [d1] và y = [m+1]x + m [d2] song song thì m bằng

  • Giải phương trình: 2x – 6 = 0

  • Một đường thẳng đi qua điểm A[0;4] Và song song với đường thẳng x – 3y = 7 có phương trình nào sau đây;

Xem thêm  Phận làm dâu đời mấy ai thương mp3

Các video liên quan

Trang chủ

id sách

Khóa học miễn phí

Chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2023

Trang chủ

id sách

Khóa học miễn phí

Chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2023

chọn câu trả lời c

Các câu hỏi nóng cùng chủ đề

Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos (2πft + φ) V (U0 không đổi, f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp. Khi đặt f = f1 = 50 Hz thì cảm kháng của cuộn dây và dung kháng của tụ điện lần lượt là 45 Ω và 90 Ω. Để dòng điện cùng pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch thì tần số phải có giá trị f2. Giá trị của f2 là

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 3884

điều chỉnh chiết áp u = U√2cosꞷt Ở hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp có điện dung C. Điện áp hiệu dụng thay đổi được. ur tối đa khi ZC có giá trị

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 3.680

Đặt điện áp u = U√2cos2πft (với U là hằng số, f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm R và C mắc nối tiếp. Khi tần số là f1 hoặc f2 = 3f1 thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch lần lượt là I1 và I2 với I2 = √2I1. Khi đó tần số f3 = f1 / √2 thì khối lượng hiệu dụng trong mạch

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 3.095

Đặt điện áp u = U√2cos (100πt) V vào hai đầu đoạn mạch AB gồm biến trở R và độ tự cảm L, C mắc nối tiếp. Biết R = 100 Ω, L = 1 / 2π H, C = 10-3 / 5π F Điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở thuần R = 200 V. Khi điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch AB có giá trị là – 100√6 và có điện lượng tăng dần thì điện áp tức thời Đối với tụ điện C có giá trị

Xem thêm  Quan hệ vợ chồng là quan hệ được hình thành trên cơ sở

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 2.936

Đặt điện áp u = U0cos (100πt + π / 3) (V) vào hai đầu một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 1 / 2π H. Trong khi điện áp giữa hai đầu cuộn cảm là 100√2V thì công suất là mạnh và cường độ dòng điện qua cuộn cảm là 2A. Biểu thức cho dòng điện qua cuộn cảm này là

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 2.706

Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị rms không đổi và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C thì hiệu điện thế cực đại giữa hai đầu mỗi phần tử là 40 vôn. Tụ điện bị chập thì điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở bằng

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 2.374

Đặt một điện áp u = 80√2cos (100πt-π / 4) V vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở 20√3Ω, cuộn cảm thuần và điện dung thay đổi được C. Đặt tụ điện có điện dung C = C0 sao cho điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện đạt giá trị cực đại và bằng 160 vôn. Giữ nguyên giá trị C = C0 thì biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là:

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 2.313

Đặt điện áp u = U0sinꞷt (U0 và cố định) vào phần cuối của clip RLC không bảo đảm. Biết rằng độ tự cảm và điện dung không đổi. Điều chỉnh giá trị của biến trở R để công suất tiêu thụ của đoạn mạch là cực đại. Khi đó hệ số công suất của đoạn mạch bằng:

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 1.680

Đặt điện áp xoay chiều u = U√2cos

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>