Lợi nhuận định mức trong xây dựng

Đánh giá của bạn post

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 3580/SXD-QLN&CS ngày 24/5/2013 của Sở Xây dựng TP.HCM đề nghị được áp dụng tính cơ cấu lợi nhuận định mức cho DN là không quá 10% giá trị đầu tư xây dựng công trình vào trong giá thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

1. Việc tính lợi nhuận định mức vào giá thuê mua nhà ở chỉ áp dụng đối với các dự án nhà ở xã hội do DN thuộc các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp (không sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước) theo quy định tại Điều 8 của Thông tư số 15/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng; các dự án nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước thì không áp dụng lợi nhuận định mức vào giá thuê mua bởi vì khi các DN tham gia xây dựng loại nhà ở này chỉ là nhà thầu, không phải là nhà đầu tư.

2. Trường hợp DN tự bỏ vốn đầu tư xây dựng công trình nhà ở, sau khi hoàn thành bàn giao lại công trình nhà ở này để Nhà nước sử dụng làm nhà ở xã hội và được hoàn trả vốn bằng các nguồn có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước thì lợi nhuận định mức mà DN được hưởng thực hiện căn cứ vào hợp đồng xây lắp hoặc thỏa thuận theo hình thức xây dựng – chuyển giao (BT) giữa Nhà nước và DN, không áp dụng lợi nhuận định mức từ việc đầu tư dự án vào giá thuê mua nhà ở đối với trường hợp này.

Theo baoxaydung.com.vn


Thứ ba,23/04/2019 17:17

Loi nhuan dinh muc trong xay dung ahr0chm6ly9tb2muz292lnzul19syxlvdxrzl2ltywdlcy9oq1muvukutu9dl2tlexdvcmqucg5n

Từ viết tắt

Loi nhuan dinh muc trong xay dung ahr0chm6ly9tb2muz292lnzul19syxlvdxrzl2ltywdlcy9oq1muvukutu9dl2zvbnrzaxplms5wbmc=
Loi nhuan dinh muc trong xay dung ahr0chm6ly9tb2muz292lnzul19syxlvdxrzl2ltywdlcy9oq1muvukutu9dl2zvbnrzaxpllnbuzw==

Xem với cỡ chữ

Ngày 23/4/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 872/BXD-KTXD gửi Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam về việc hướng dẫn xác định lợi nhuận định mức cho công tác vận hành nhà máy xử lý nước thải Rạch Bà và các trạm bơm.

Theo nội dung văn bản số 269/KHCN, nhà máy xử lý nước thải Rạch Bà và các trạm bơm đã hoàn thành giai đoạn vận hành chạy thử, được UBND tỉnh (cấp quyết định đầu tư của Dự án) chấp thuận chuyển sang giai đoạn khai thác dự án; Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Xây dựng ký kết hợp đồng khai thác, cung cấp dịch vụ thoát nước. Việc vận hành khai thác dự án lúc này không phải là hoạt động đầu tư xây dựng, đây là hoạt động kinh doanh dịch vụ thoát nước. Việc nghiệm thu hoàn hành, bàn giao đưa vào sử dụng, lựa chọn đơn vị kinh doanh dịch vụ thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan.

Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 02/2015/TT-BXD ngày 02/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tỷ lệ lợi nhuận định mức hợp lý trong cơ cấu giá dịch vụ thoát nước và phải đảm bảo được tính tối thiểu bằng 5% trên giá thành toàn bộ chi phí thoát nước.”.

Căn cứ quy định của Thông tư số 02/2015/TT-BXD, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quyết định số 2721/QĐ-UBND ngày 06/10/2016 phê duyệt dự toán vận hành nhà máy xử lý nước thải Rạch Bà và các trạm bơm, thành phố Vũng Tàu năm 2016; trong đó cho phép tính lợi nhuận định mức. Trên cơ sở dự toán được duyệt, các bên đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ, trong đó tỷ lệ lợi nhuận định mức cho công tác vận hành xử lý nước thải theo đúng Quyết định số 2721/QĐ-UBND.

Như vậy, việc xác định và quyết toán lợi nhuận định mức trong giá dịch vụ thoát nước cho doanh nghiệp vận hành khai thác là phù hợp quy định của Thông tư số 02/2015/TT-BXD, Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và nội dung hợp đồng đã ký kết.

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 872/BXD-KTXD.

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_872-BXD-KTXD_23042019.signed.pdf Tải về

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 14/ 2017/TT-BXD

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2017

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ

Căn cứ Nghị định số 81/ 2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;

Căn cứ Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu;

Căn cứ Nghị định số 79/2009/NĐ-CP ngày 28/9/2009 của Chính phủ về quản lý chiếu sáng đô thị;

Căn cứ Nghị định s6 4/2010/NĐ-CP ngày11/6/2010 của Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng, Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật và Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng;

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này hướng dẫn xác định và quản lý chi phí các dịch vụ công ích đô thị sau:

Thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt đô thị;

– Duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị;

– Duy trì, phát triển hệ thống cây xanh đô thị;

2. Một số dịch vụ công ích đô thị khác như: quản lý công viên, vườn thú và một số công tác dịch vụ công ích đô thị khác thì Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ nội dung hướng dẫn của Thông tư này áp dụng cho phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xác định và quản lý chi phí các dịch vụ công ích đô thị nêu tại Điều 1 của Thông tư này.

Điều 3. Nguyên tắc xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị

1. Chi phí các dịch vụ công ích đô thị phải được tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy trình kỹ thuật, điều kiện thực hiện, phù hợp với mặt bằng giá thị trường và khả năng cân đối ngân sách của địa phương.

2. Chi phí các dịch vụ công ích đô thị được xác định theo hướng dẫn tại Thông tư này là cơ sở để xác định dự toán chi phí; xem xét, quyết định giá dịch vụ công ích thực hiện theo phương thức đấu thầu, đặt hàng cho các tổ chức, cá nhân thực hiện việc cung ứng các dịch vụ công ích đô thị và là căn cứ để thương thảo, ký kết hợp đồng, thanh toán và quyết toán hợp đồng thực hiện các dịch vụ này.

3. Việc quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị phải tuân thủ các quy định có liên quan đến sản xuất và cung ứng các sản phẩm dịch vụ công ích đô thị.

4. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ quy định của Thông tư này để hướng dẫn xác định và quản lý chi phí thực hiện các dịch vụ công ích đô thị khác cho phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.

Xem thêm  Các kiểu khí hậu lục địa có đặc điểm là

Chương II

XÁC ĐỊNH CHI PHÍ DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ

Điều 4. Nội dung dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị

Dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị bao gồm các khoản: chi phí trực tiếp (chi phí vật liệu; chi phí nhân công; chi phí sử dụng xe, máy, thiết bị thi công), chi phí quản lý chung, lợi nhuận định mức và thuế giá trị gia tăng (nếu có). Tổng hợp dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị theo hướng dẫn tại Phụ lục số 1 kèm theo Thông tư này.

Điều 5. Xác định các thành phần chi phí trong dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị

1. Chi phí trực tiếp (CPTT) gồm: chi phí vật liệu, chi phí nhân công và chi phí sử dụng xe, máy, thiết bị thi công. Xác định chi phí trực tiếp theo hướng dẫn tại Phụ lục số 2 kèm theo Thông tư này.

2. Chi phí quản lý chung (C) bao gồm các chi phí có tính chất chung chi cho bộ máy quản lý, điều hành doanh nghiệp, các chi phí gián tiếp phục vụ chocông tác quản lý, chi phí phục vụ công nhân (bao gồm cả chi phí bảo hộ lao động, chi phí công cụ lao động), chi trả lãi vay vốn ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác, các khoản chi phí xã hội mà người sử dụng lao động phải nộp cho nhà nước (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp), các khoản phí, lệ phí, chi phí thuê tài sản, thuê mặt bằng nhà xưởng (nếu có); chi phí khấu hao, sửa chữa tài sản cố định phục vụ cho bộ máy quản lý điều hành doanh nghiệp, chi phí thuê kiểm toán của doanh nghiệp và các khoản chi khác có liên quan đến hoạt động chung của doanh nghiệp khi thực hiện cung ứng dịch vụ công ích đô thị.

Chi phí quản lý chung trong dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị được xác định bằng tỷ lệ phần trăm (%) so với chi phí nhân công trực tiếp. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định định mức tỷ lệ chi phí quản lý chung để xác định dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị nhưng không vượt quá định mức tỷ lệ dưới đây:

Đơn vị tính: %

TT

Loại dịch vụ công ích

Loại đô thị

Đặc biệt

I

II

III ÷ V

1

Thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt đô thị

55

53

50

48

2

Duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị

52

50

48

45

3

Duy trì, phát triển hệ thống cây xanh đô thị

50

48

47

45

Đối với công tác dịch vụ công ích đô thị có chi phí sử dụng xe, máy, thiết bị thi công > 60% chi phí trực tiếp thì chi phí quản lý chung được xác định theo định mức tỷ lệ không vượt quá 5% chi phí xe, máy, thiết bị thi công.

Định mức chi phí quản lý chung do Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định phải phù hợp với hệ thống định mức, điều kiện thực tế thực hiện cung ứng dịch vụ và khả năng cân đối ngân sách của địa phương.

3. Lợi nhuận định mức (LN) được tính với tỷ lệ không vượt quá 5% trên chi phí trực tiếp và chi phí quản lý chung trong dự toán chi phí thực hiện dịch vụ công ích đô thị.

4. Thuế giá trị gia tăng (T) (nếu có): Thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính. Đối với một số dịch vụ công ích đô thị không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, được tính bổ sung thuế giá trị gia tăng của chi phí đầu vào.

Chương III

QUẢN LÝ CHI PHÍ DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ

Điều 5. Quản lý định mức dự toán dịch vụ công ích đô thị

1. Đnh mức dự toán dịch vụ công ích đô thị do Bộ Xây dựng công bố là cơ sở để Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vận dụng, áp dụng trong quá trình xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức việc điều chỉnh đnh mức dự toán nếu điều kiện thực tế thực hiện của địa phương có sự khác biệt so với điều kiện quy định trong hệ thống định mức dự toán do Bộ Xây dựng công bố; tổ chức xây dựng định mức đối với các công tác dịch vụ công ích đô thị của địa phương chưa có trong hệ thống định mức dự toán do Bộ Xây dựng công bố và thống nhất với Bộ Xây dựng trước khi quyết định áp dụng.

3. Định kỳ hàng năm, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm gửi những định mức đã điều chỉnh hoặc xây dựng mới về Bộ Xây dựng để theo dõi, quản lý.

Điều 6. Quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức xây dựng đơn giá, xác định dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị, dự toán các chi phí giám sát, chi phí quản lý dịch vụ công ích đô thị; tổ chức thẩm định, phê duyệt hoặc ủy quyền phê duyệt đơn giá và dự toán các chi phí trên.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các doanh nghiệp trực thuộc thực hiện các dịch vụ công ích đô thị có trách nhiệm sắp xếp lại tổ chức, tinh giản bộ máy quản lý; xây dựng lộ trình đầu tư công nghệ, thiết bị cơ gii nhằm nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí.

3. Cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được thuê tổ chức, cá nhân tư vấn có đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm để thực hiện việc xây dựng hoặc thẩm tra định mức, đơn giá và dự toán chi phí phục vụ công tác quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị.

4. Bộ Xây dựng định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra việc xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị tại các địa phương.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Xử lý chuyển tiếp

1. Đối với các dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành nhưng chưaký kết hợp đồng thì Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơ quan chuyên môn xem xét để điều chỉnh dự toán chi phí theo quy định tại Thông tư này.

2. Đối với các hợp đồng đã được ký kết trưc thời điểm có hiệu lực của Thông tư này thì thực hiện theo nội dung đã được thỏa thuận trong hợp đồng.

Điều 8. Hiệu lực thi hành

Xem thêm  Viết đoạn văn có từ đồng nghĩa lớp 5

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/2/2018 và thay thế Thông tư s 06/2008/TT-BXD ngày 20/3/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Bộ Xây dựng để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
– Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính
phủ;
– HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
– Văn phòng Quốc hội;

Văn phòng Chính phủ;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
Cơ quan TW của các đoàn thể;
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– T
òa án nhân dân tối cao;
– Cục kiểm
tra văn bản QPPL – Bộ Tư pháp;
– C
ác đơn vị thuộc Bộ Xây dựng;
– Sở Xây dựng c
ác tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Sở KT-QH TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh
;
– Công báo; Website của Chính phủ, Website Bộ Xây dựng;
– Lưu: VP, Vụ PC, Cục KTXD, Viện KTXD(Kh).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Phan Thị Mỹ Linh

PHỤ LỤC SỐ 1

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI PHÍ DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ (Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

TT

Nội dung

Cách tính

1

Chi phí trực tiếp (CPTT)

VL + NC + M

1.1

Chi phí vật liệu (VL)

1.2

Chi phí nhân công (NC)

1.3

Chi phí sử dụng xe, máy, thiết bị thi công (M)

2

Chi phí quản lý chung (C)

NC/M x tỷ lệ %

3

Lợi nhuận định mức (LN)

(CPTT+C)xtỷlệ%

4

Thuế giá trị gia tăng (nếu có) (T)

T

Dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị (DTCP)

CPTT + C + LN + T

Trong đó:

– Qj là khối lượng công tác dịch vụ công ích đô thị thứ j (j=n).

– DjVL, DjNC, DjM là đơn giá vật liệu; đơn giá nhân công; đơn giá xe, máy, thiết bị thi công của công tác dịch vụ công ích đô thị thứ j.

– Knc; Kmtc là hệ số điều chỉnh nhân công; xe, máy, thiết bị thi công (nếu có).

– C là chi phí quản lý chung, được xác định bằng tỷ lệ % so với chi phí nhân công trực tiếp hoặc so với chi phí sử dụng xe, máy, thiết bị thi công.

– LN là lợi nhuận định mức, được xác định bằng tỷ lệ % so với chi phí trực tiếp và chi phí quản lý chung.

– T là thuế giá trị gia tăng (nếu có); hoặc thuế giá trị gia tăng của chi phí đầu vào đối với một số dịch vụ công ích đô thị không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

– DTCP: Dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị.

PHỤ LỤC SỐ 2

CHI PHÍ TRỰC TIẾP TRONG DỰ TOÁN CHI PHÍ DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ (Ban hành kèm theo Thông tư số 14/ 2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ Xây dựng)

Chi phí trực tiếp

= Σ

Khối lượng của tng loại công tác dịch vụ công íchđô thị

x

Đơn giá của từng loại công tác dịch vụ công ích đô thị

1. Khối lượng của tng loại công tác dịch vụ công ích đô thị được xác định trên cơ sở kế hoạch theo định kỳ hoặc nhiệm vụ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao.

2. Đơn giá của từng loại công tác dịch vụ công ích đô thị bao gồm đơn giá vật liệu; đơn giá nhân công; đơn giá sử dụng xe, máy, thiết bị thi công.

a) Đơn giá vật liệu là chi phí của các vật liệu được sử dụng để thực hiện một đơn vị khối lượng công việc dịch vụ công ích đô thị, được xác định theo công thức:

Đơn giá vật liệu cho một đơn vị khối lượng công việc dịch vụ công ích đô thị

= Σ

Định mức hao phí tng loại vật liệu để thực hiện một đơn vị khối lượng công việc dịch vụ công ích đô thị

x

Giá của từng loại vật liệu tương ng

– Định mức hao phí từng loại vật liệu để thực hiện một đơn vị khối lượng công tác dịch vụ công ích đô thị theo định mức dự toán do Bộ Xây dựng hoặc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công b.

– Giá của từng loại vật liệu là giá thị trường, đảm bảo tính cạnh tranh và được xác định trên cơ sở giá do địa phương công bố, báo giá của các nhà sản xuất hoặc giá đã được áp dụng cho các công việc tương tự có cùng tiêu chuẩn (giá vật liệu cấu thành trong đơn giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).

b) Đơn giá nhân công là toàn bộ chi phí nhân công trực tiếp để thực hiện một đơn vị khối lượng công tác dịch vụ công ích đô thị được xác định theo công thức:

Đơn giá nhân công cho một đơn vị khối lượng công việc dịch vụ công ích đô thị

= Σ

Định mức hao phí ngày công cấp bậc để thực hiện một đơn vị khối lượng công tác dịch vụ công ích đô thị

x

Đơn giá ngày công theo cấp bậc của nhân công trực tiếp tương ứng

– Định mức hao phí ngày công cấp bậc đ thực hiện một đơn vị khi lượngcông tác dịch vụ công ích đô thị theo định mức dự toán do Bộ Xây dựng hoặc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công bố.

– Đơn giá ngày công theo cấp bậc của nhân công trực tiếp được xác định theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) công bố.

c) Đơn giá sử dụng xe, máy, thiết bị thi công là chi phí sử dụng xe, máy, thiết bị thi công trực tiếp để thực hiện một đơn vị khối lượng công việc dịch vụ công ích đô thị được xác định theo công thức sau:

Đơn giá sử dụng xe, máy, thiết bị thi công cho một đơn vị khốilượng công việc dịch vụ công ích đô thị

= Σ

Định mức hao phí ca xe, máy, thiết bị thi công của từng loại xe, máy, thiết bị thi công để thực hiện một đơn vị khối lượng công việc dịch vụ công ích đô thị

x

Giá ca xe, máy, thiết bị thi công tương ứng

– Định mức hao phí ca xe, máy, thiết bị thi công của từng loại xe, máy, thiết bị thi công để thực hiện một đơn vị khối lượng công việc dịch vụ công ích đôthị theo định mức dự toán do Bộ Xây dựng hoặc Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương công bố.

– Giá ca xe, máy, thiết bị thi công được xác định trên cơ sở vận dụng theo phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình do Bộ Xây dựng hướng dẫn hoặc theo giá ca xe, máy, thiết bị thi công do địa phương quy định. Đơn giá ngày công thợ điều khiển máy trong giá ca xe, máy, thiết bị thi công được xác định như cách xác định tiền lương ngày công cấp bậc của nhân công trực tiếp./.

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>