Hỗn hợp x chứa các este đều mạch hở gồm hai este đơn chức và một este đa chức

Đánh giá của bạn post

Câu trả lời là c

Đốt cháy hoàn toàn 0,24 mol X cần 1,04 mol O2 tạo ra 0,93 mol khí cacbonic và 0,8 mol H2O.

Bảo toàn nguyên tố O:

Hon hop x chua cac este deu mach ho gom hai este don chuc va mot este da chuc

Hon hop x chua cac este deu mach ho gom hai este don chuc va mot este da chuc

Giải Số mol của este đơn chức là 0,19 mol và este đa chức là 0,05 mol.

có:

Hon hop x chua cac este deu mach ho gom hai este don chuc va mot este da chuc

Do đó, trong các este đơn chức, có este không no.

Mặt khác, chúng tôi có:

Hon hop x chua cac este deu mach ho gom hai este don chuc va mot este da chuc

trong đó có một este từ 3 trở xuống.

Vì hai rượu có cùng số nguyên tử C nên hai rượu đó là C2H5OH và C2H4 (OH) 2.

Este là HCOOC2H5 nên muối là HCOONa.

Như vậy, este đơn chức còn lại có một liên kết π trong gốc axit và este hai chức gồm hai axit đơn chức.

Hon hop x chua cac este deu mach ho gom hai este don chuc va mot este da chuc

Hon hop x chua cac este deu mach ho gom hai este don chuc va mot este da chuc

Muối còn lại có số mol là 0,08 mol

bảo mật c:

Hon hop x chua cac este deu mach ho gom hai este don chuc va mot este da chuc

Vậy X gồm HCOOC2H5 0,16 mol, C2H3COOC2H5 0,03 mol và (HCOO) (C2H3COO) C2H4 0,05 mol.

Hon hop x chua cac este deu mach ho gom hai este don chuc va mot este da chuc

Một câu hỏi: Hỗn hợp X gồm một este đều mạch hở gồm một este đơn chức và một este đa chức không no chứa một liên kết đôi C = C. Đốt cháy hoàn toàn 0,24 mol X cần 1,04 mol O.2tạo ra 0,93 mol khí cacbonic2 và 0,8 mol H.2O. Nếu phân huỷ X thành natri hiđroxit thì thu được hỗn hợp Y gồm hai ancol có cùng số nguyên tử và hỗn hợp Z gồm 2 muối. Tỉ lệ khối lượng của este đơn chức có khối lượng phân tử cao trong X là:
một. 22,7%
B. 15,5%
c. 25,7%
Tiến sĩ .. 13,6%

Có 1 este có 3 nguyên tử C: HCOOC2h5
Nó gồm 2 ancol có cùng số nguyên tử C + Z và 2 muối

Một câu hỏi: Hỗn hợp X gồm các este đều, mạch hở gồm một este đơn chức và một este đa chức không no chứa một liên kết đôi C = C. Đốt cháy hoàn toàn 0,24 mol X cần 1,04 mol O.2tạo ra 0,93 mol khí cacbonic2 và 0,8 mol H.2O. Nếu phân huỷ X thành natri hiđroxit thì thu được hỗn hợp Y gồm hai ancol có cùng số nguyên tử và hỗn hợp X gồm hai muối. Tỉ lệ khối lượng của este đơn chức có khối lượng phân tử cao trong X là
một. 13,6%.
B. 15,5%.
c. 25,7%.
Tiến sĩ .. 22,7%.

Xem thêm  Cách ủ thức an cho heo rừng

Không, vì hai anốt có cùng C nên chúng phải có ít nhất 2C X chứa HCOOC2h5 và rượu C2h5ồ và c2h4(Ồ)2
Ban đầu, gọi a, b là số mol của các este đơn chức, 2 chức
sự bảo vệ
và b = 0,05 Vì este hai chức có liên kết C = C nên các chất trong X là:

Vậy este đơn chức lớn nhất là
tiết kiệm khối lượng

Số c = 3,875. Vì hai ancol có cùng C nên ít nhất phải bằng 2oC -> X gồm HCOOC2H5 và các ancol là C2H5OH và C2H4 (OH) 2

Ban đầu, gọi a, b là số mol của các este đơn chức, 2 chức

-> a + b = 0,24

Giữ nguyên O -> nO (X) = 2a + 4b = 0,58

-> a = 0,19 và b = 0,05

Vì este hai chức có liên kết C = C nên các chất trong X là:

CnH2n-1COOC2H5 (x mol)

HCOOC2H5 (Trung tâm thương mại)

CnH2n-1COO-CH2-CH2-OOCH (0,05 mol)

-> x + y = 0,19

nCO2 = x (n + 3) + 3y + 0,05 (n + 4) = 0,93

nH2O = x (n + 2) + 3y + 0,05 (n + 2) = 0,8

-> nCO2 – nH2O = x + 0,1 = 0,13

-> x = 0,03 -> y = 0,16

-> n = 2

Vậy este đơn chức lớn nhất là CH2 = CH-COO-C2H5 (0,03 mol)

Lưu khối lượng -> mX = 22.04

->% CH2 = CH-COO-C2H5 = 13,6%

m cho mình hỏi.

Có cách nào để nhận biết nếu este đơn còn lại cũng chứa 1 lk C = C?

Hoặc tách các trường hợp?

Câu hỏi cuối cùng

xem thêm ”

 • Hon hop x chua cac este deu mach ho gom hai este don chuc va mot este da chuc ahr0chm6ly9oyw1jag9plnzul2ltywdlcy9hc2stcxvlc3rpb24ucg5n
 • Giai dap tai sao song phai biet tran trong tung
 • Giai dap tai sao song phai biet tran trong tung

  Cho đơn chức mạch hở: X là axit no, hai chức, Y và Z là hai ancol không no, đơn chức (MY> MZ); T là các este X, Y, Z (chỉ chứa một chức este). Đốt cháy m gam hỗn hợp E gồm Y và T thu được 9072 lít khí cacbonic (đktc) và 5,13 gam H2O. Mặt khác, cho 0,09 mol E tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, làm bay hơi dung dịch sau phản ứng thu được muối khan F, hỗn hợp ancol G. H2O và 0,06 mol Na2CO3. Đốt cháy hoàn toàn G tạo ra 10,08 lít khí cacbonic (đktc). Tỉ khối của Y có trong E gần nhất với giá trị nào sau đây?

 • Giai dap tai sao song phai biet tran trong tung
 • Giai dap tai sao song phai biet tran trong tung
 • Giai dap tai sao song phai biet tran trong tung

  Xét hỗn hợp X gồm 4 este đều mạch hở, trong đó có một este đơn chức và ba este hai chức là đồng phân của nhau. Để đốt cháy hết 11,88 gam X cần 14,784 lít O2 (ví dụ: 25,08 gam khí cacbonic). Đun nóng 11,88 g X với 300 mL dung dịch NaOH 1 M, dung dịch sau phản ứng bay hơi hết thu được chất rắn Y và hơi chỉ chứa ancol đơn chức Z. Cho Z vào bình đựng Na dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng bình Na tăng 5,85 gam. Cho hỗn hợp Y gồm CaO và nung trong điều kiện không có không khí, thu được 2016 lít (dktc) 1 hiđrocacbon. Công thức phân tử của este là

 • Giai dap tai sao song phai biet tran trong tung
 • Giai dap tai sao song phai biet tran trong tung
 • Giai dap tai sao song phai biet tran trong tung
 • Giai dap tai sao song phai biet tran trong tung

xem thêm ”

Xem thêm  Nghiệm của phương trình 3 x = 6 là

Hỗn hợp X gồm các este đều, mạch hở gồm một este đa chức không no chứa một liên kết đôi C = C và hai este đơn chức. Đốt cháy hoàn toàn 0,24 mol X cần 1,04 mol O2, thu được 0,93 mol khí cacbonic và 0,8 mol H2O. Nếu phân huỷ X trong dd NaOH thì thu được hỗn hợp Y gồm hai ancol có cùng số nguyên tử và hỗn hợp Z gồm hai muối. Tỉ lệ khối lượng của este đơn chức có khối lượng phân tử cao trong X là

một.

B.

c.

Tiến sĩ ..

Trang chủ

id sách

Khóa học miễn phí

Chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2023

Câu trả lời là c

Đốt cháy hoàn toàn 0,24 mol X cần 1,04 mol O2 tạo ra 0,93 mol khí cacbonic và 0,8 mol H2O.

Bảo toàn nguyên tố O:

Giải Số mol của este đơn chức là 0,19 mol và este đa chức là 0,05 mol.

có:

Do đó, trong các este đơn chức, có este không no.

Mặt khác, chúng tôi có:

trong đó có một este từ 3 trở xuống.

Vì hai rượu có cùng số nguyên tử C nên hai rượu đó là C2H5OH và C2H4 (OH) 2.

Este là HCOOC2H5 nên muối là HCOONa.

Như vậy, este đơn chức còn lại chứa một liên kết π trong gốc axit và este hai chức gồm hai gốc axit.

Muối còn lại có số mol là 0,08 mol

bảo mật c:

Vậy X gồm HCOOC2H5 0,16 mol, C2H3COOC2H5 0,03 mol và (HCOO) (C2H3COO) C2H4 0,05 mol.

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>