Hạn chế chủ yếu trong phát triển công nghiệp ở Duyên Hải Nam Trung Bộ là

Đánh giá của bạn post

Trở ngại lớn nhất đối với phát triển công nghiệp ở Duyên hải miền Trung là

một. Cơ sở hạ tầng còn kém

B. Lao động ít hơn, thị trường nhỏ

c. Vị trí địa lý cách xa cả hai đầu đất nước

Tiến sĩ .. Đất đai kém màu mỡ, khí hậu khắc nghiệt với thiên tai.

Hạn chế chính trong phát triển công nghiệp của vùng duyên hải Nam Trung Bộ là

một. nhiên liệu và năng lượng.

B. Thị trường lao động.

C. Năng lượng, Thị trường.

D- Thiếu vốn và công nghệ.

Hướng dẫn

TL: Trở ngại chính đối với sự phát triển công nghiệp của duyên hải Nam Trung Bộ là thiếu nhiên liệu và năng lượng.

chọn

Trở ngại chính đối với sự phát triển công nghiệp của vùng duyên hải Nam Trung Bộ là thiếu nhiên liệu và năng lượng.

Câu hỏi trên thuộc dạng câu hỏi trắc nghiệm bên dưới!

Số lượng câu hỏi: 1198

Đối với bảng tính:

Nhân viên kinh doanh từ 15 năm trở lên

Được phân phối thông qua một món đồ Nền kinh tế nước ta giai đoạn 2005-2018

(đơn vị: nghìn người)

năm

Tổng số

Economie

Chính quyền

Economie

ra khỏi đất nước

KentuckyThuộc kinh tế Cô ấy có vốn

đầu tư nước ngoài

2005

42775

4967

36695

1113

2008

46461

059 5

39707

1695

2011

50352

5250

43401

1701

2015

52841

516

45451

2204

2018

54248

4523

45.187

4538

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)

Xem thêm  Cách tháo quạt hơi nước boss

Theo bảng tính, để thể hiện sự thay đổi cơ cấu lao động từ 15 tuổi trở lên làm việc cho họ một món đồ Loại đề án nào sau đây là phù hợp nhất với nền kinh tế nước ta giai đoạn 2005 – 2018?

chọn

Trở ngại chính đối với sự phát triển công nghiệp của vùng duyên hải Nam Trung Bộ là thiếu nhiên liệu và năng lượng.

Các câu hỏi nóng cùng chủ đề

Điều nào sau đây là hạn chế lớn đối với sự phát triển công nghiệp của vùng duyên hải Nam Trung Bộ?

một.

Thiếu nhiên liệu và năng lượng.

B.

Nguồn vốn và kỹ thuật hạn chế.

c.

Trình độ của công nhân chưa cao.

Tiến sĩ ..

Cơ sở hạ tầng không hoàn hảo.

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>