Hai đường thẳng aa bb cắt nhau tại O và aOb = 60

Đánh giá của bạn post
Các câu hỏi nóng về cùng một chủ đề
  • Trả lời (54) Hiển thị câu trả lời »

  • Bạn có nhớ định lý Pitago tiến và lùi không?

    Trả lời (28) Hiển thị câu trả lời »

Câu trả lời sai: Các đường thẳng aa ‘và bb’ cắt nhau tại K và góc aKb ^ = 70o. có:

A.a’Kb ‘^ = 70 °

B.aKb ‘^ = 110 °

C a’Kb ‘^ = 110 °

Câu trả lời chính xác

Tiến sĩ .. a’Kb ^ = 117aKb ^

xem giải pháp

một) a’Ob ‘^ / chùm phản

b) Hai góc đối đỉnh / Oa ‘/ Ob

Các câu hỏi nóng cùng chủ đề

cho bản vẽ bên. Tính xOy ‘^ Tôi biết xOy ^– yOx ‘^ = 30 độ.

Hai duong thang aa bb cat nhau tai o va aob 60

Xem câu trả lời ” 15/11/2020 2.170

Vẽ bốn đường thẳng xx ‘, yy’, zz ‘, tt’ đi qua điểm O. Viết tên các cặp góc đối đỉnh (khác góc bẹt)

Xem câu trả lời ” 15/11/2020 1.602

Trên đường thẳng xx ‘lấy điểm O. Trên nửa hoành độ xx’, kẻ tia Oy sao cho xOy ^ = 45 °, trên nửa mặt phẳng còn lại kẻ tia Oz là Oz ⊥Ox. Hãy để cho Oi được công bằng x’Oz ^

a) chứng minh xOy ^ x’Oy ‘^Hai góc đối nhau.

b) Trên nửa mặt phẳng cạnh xx ‘chứa tia Oy, vẽ tia Ot sao cho Ot vuông góc với Oy. Hãy đếm x’Ot ^

Hai duong thang aa bb cat nhau tai o va aob 60

Xem câu trả lời ” 15/11/2020 1.455

Vẽ ba đường thẳng aa ‘, bb’ và cc ‘cắt nhau tại A. Viết tên các cặp góc đối đỉnh (khác góc bẹt).

Xem thêm  Ban Lĩnh Kỷ Hiểu Lam Phần 2 Tập 30

Xem câu trả lời ” 15/11/2020 1.429

Cho góc xOy có số đo 45 độ. Lần lượt vẽ hai tia Om, On, tia Oy, tia Ox đối nhau. Tìm số đo của các góc còn lại trong hình vẽ

Xem câu trả lời ” 15/11/2020 1.354

Cho góc aOb. Vẽ bOc ^ bên cạnh aOb ^; aOd ^ liền kề aOb ^. vẽ như công bằng bok ^; Oi là công bằng dOa ^. sau đó cOf ^aOe ^ Hai góc có đối nhau không? tại sao?

Xem câu trả lời ” 15/11/2020 1.322

Cho hai đường thẳng aa ‘và bb’ cắt nhau tại O. Tìm góc a’Ob = 60 độ. Tính số đo của góc còn lại

1. Hai đường thẳng aa ‘cắt nhau; bb ‘Khi O và aOb = 60 độ, ta có: A. a’Ob’ =: 60 độ B. aOb = 120 độ C. a’Ob ‘= 60 độ Da’ Ob = 2.aOb 2. Thế nào là nghịch biến – 2/3? 3. Xoay = 60 °, yuz = 30 °, x oz = 90 °.

Không cần chỉ cách làm, gấp

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>