Giải đáp Tại sao phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến lại thất bại

Tại sao
Đánh giá của bạn post

Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam: Phần 1 – Bối cảnh ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam

Chủ nghĩa tư bản đang chuyển từ cạnh tranh tự do sang chủ nghĩa đế quốc. Các nước tư bản đế quốc gia tăng bóc lột người lao động trong nước và xâm lược, áp bức các dân tộc thuộc địa. Sự bá quyền của chủ nghĩa đế quốc đang triệt để nâng cao mức sống của người lao động ở tất cả các nước. Mâu thuẫn giữa các dân tộc thuộc địa và thuộc địa ngày càng gay gắt. Phong trào giải phóng dân tộc diễn ra mạnh mẽ ở các nước thuộc địa.

Bối cảnh quốc tế cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

Với thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917, về lý luận, chủ nghĩa Mác – Lê-nin đã trở thành hiện thực, mở ra kỷ nguyên mới – kỷ nguyên cách mạng chống đế quốc, kỷ nguyên giải phóng dân tộc. Cách mạng Tháng Mười Nga là một tấm gương sáng về sự nghiệp giải phóng các dân tộc bị áp bức.

Sự ra đời của Quốc tế Cộng sản (Quốc tế thứ ba) tháng 3-1919 đã kích thích sự phát triển mạnh mẽ của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Đối với Việt Nam, Quốc tế Cộng sản có vai trò quan trọng trong việc truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê-nin và sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

* Cảnh nội thất

Năm 1858, thực dân Pháp mở cuộc tấn công xâm lược và từng bước thiết lập bộ máy thống trị ở Việt Nam, biến một nước phong kiến ​​thành thuộc địa nửa phong kiến.

Về chính trị: Thực dân Pháp áp đặt chế độ thuộc địa, tước bỏ quyền lực địa phương và đối ngoại của chính quyền phong kiến ​​triều Nguyễn. Việt Nam được chia thành ba bang: Bắc Kỳ, Trung Quí, Nam Kỳ và được thực hiện trong mỗi thời kỳ một chế độ cai trị riêng. Thực dân Pháp cấu kết với giai cấp địa chủ bóc lột áp bức về kinh tế, chính trị đối với nhân dân Việt Nam.

Về kinh tế: Thực dân Pháp thực hiện chính sách bóc lột, chiếm dụng ruộng đất để lập nông trường. đầu tư khai thác tài nguyên thiên nhiên; Xây dựng một số cơ sở công nghiệp và hệ thống đường xá, bến cảng phục vụ chính sách khai thác thuộc địa.

Xem thêm  Giải đáp Tại sao sau khi tiêm vacxin lại sốt

Về văn hóa: Thực dân Pháp thực hiện nghiêm chỉnh chính sách nô dịch văn hóa, gây tự ti, khuyến khích các hoạt động mê tín dị đoan. Mọi hoạt động yêu nước của nhân dân ta đều bị ngăn cấm. Họ tìm mọi cách để che đậy, ngăn cản ảnh hưởng của nền văn hóa tiên tiến trên thế giới vào Việt Nam và thực hiện chính sách ngu dân để tạo điều kiện cho việc cai trị.

Địa vị giai cấp và những mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam.

Dưới ảnh hưởng của chế độ thực dân và các chính sách kinh tế, văn hóa, giáo dục, xã hội Việt Nam bị chia rẽ sâu sắc. Giai cấp địa chủ cấu kết với thực dân Pháp để bóc lột và áp bức nông dân hơn nữa. Tuy nhiên, có một sự chia rẽ trong giới địa chủ ở Việt Nam vào thời điểm đó. Một bộ phận địa chủ yêu nước, căm ghét chế độ thuộc địa đã tham gia đấu tranh chống Pháp dưới nhiều hình thức và mức độ khác nhau. Giai cấp nông dân là lực lượng đông đảo nhất trong xã hội Việt Nam, bị thực dân, phong kiến ​​áp bức, bóc lột nặng nề. Cảnh ngộ khốn cùng của người nông dân Việt Nam càng làm tăng thêm lòng căm thù đế quốc, phong kiến, ý chí cách mạng đấu tranh giành lại ruộng đất và quyền sống tự do. Giai cấp công nhân Việt Nam ra đời sau cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, phần lớn xuất thân từ giai cấp nông dân, có quan hệ trực tiếp, khăng khít với giai cấp nông dân, bị đế quốc xâm lược; Chế độ phong kiến ​​áp bức và bóc lột. Giai cấp tư sản Việt Nam bị tư sản Pháp áp bức và tư sản Trung Quốc cạnh tranh nên thế lực kinh tế và uy tín chính trị nhỏ yếu, có tinh thần dân tộc và tinh thần yêu nước ở mức độ nhất định. Tầng lớp tiểu tư sản Việt Nam bao gồm học sinh, trí thức và lao động tự do có cuộc sống bấp bênh, dễ bị phá sản, những người vô sản, yêu nước, căm thù đế quốc, thực dân, có khả năng tiếp thu những tư tưởng tiến bộ từ nước ngoài.

Mọi giai cấp, tầng lớp trong xã hội Việt Nam lúc bấy giờ đều mang thân phận người mất nước, ở mức độ khác nhau đều bị thực dân áp bức, bóc lột. Vì vậy, trong xã hội Việt Nam, bên cạnh mâu thuẫn cơ bản giữa nhân dân, nhất là nông dân, địa chủ và các giai cấp phong kiến, một mâu thuẫn cơ bản không kém chủ yếu nảy sinh và ngày càng trầm trọng trong cuộc sống. Đời sống dân tộc, tức là mâu thuẫn giữa toàn thể nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp xâm lược. Bản chất của xã hội Việt Nam là một xã hội thuộc địa nửa phong kiến ​​đặt ra hai điều kiện: thứ nhất là không cho thực dân Pháp xâm lược, giành độc lập cho dân tộc, tự do cho nhân dân. Hai là, xóa bỏ chế độ phong kiến, giành lại quyền dân chủ của nhân dân, nhất là ruộng đất cho nông dân. Trong đó giải phóng dân tộc và chống đế quốc là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

Xem thêm  Giải đáp Tại sao quan hệ nhưng không cho vào được

Phong trào dân tộc theo khuynh hướng phong kiến ​​và tư sản cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX.

Trước sự xâm lược của thực dân Pháp, các phong trào yêu nước của nhân dân ta chống thực dân Pháp diễn ra liên tục, sôi nổi nhưng không thu được kết quả nào. Phong trào Cần Vương – một phong trào dân tộc theo hệ tư tưởng phong kiến, do giai cấp phong kiến ​​lãnh đạo, kết thúc vào cuối thế kỷ 19 bằng cuộc khởi nghĩa Văn Định Vương (1896). Đến đầu thế kỷ 20, xu hướng này không còn điển hình nữa. Phong trào nông dân, thường Yên Hoàng Hoa Thám, cuộc khởi nghĩa kéo dài hàng chục năm, thất bại năm 1913. Phong trào dân tộc theo khuynh hướng dân chủ tư sản do Văn Bùi Châu và Văn Chu Trinh lãnh đạo. Công tác lãnh đạo cũng rơi vào ngõ cụt. Cuộc khởi nghĩa Yên Bái do Nguyễn Tài Phúc lãnh đạo cũng bị thất bại.

Các phong trào yêu nước từ cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX là sự tiếp nối truyền thống yêu nước bất khuất của dân tộc ta trỗi dậy qua hàng nghìn năm lịch sử. Nhưng do thiếu sự chỉ đạo đúng đắn, thiếu tổ chức và sức mạnh cần thiết, các phong trào đó lần lượt thất bại. Cách mạng Việt Nam sa lầy vào cuộc khủng hoảng sâu sắc về đường lối cứu nước. (Theo dõi)

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.