Giải đáp Tại sao Đảng mang bản chất giai cấp công nhân

Đánh giá của bạn post

Tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng trong tình hình hiện nay

Ngày phát hành:
30/04/2020

Lượt xem
18835

Tại sao đảng mang bản chất giai cấp công nhân

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm lãnh đạo xây dựng, phát huy vai trò của giai cấp công nhân trong cách mạng giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Việc khẳng định bản chất giai cấp công nhân của Đảng không có nghĩa là tách rời Đảng, giai cấp với các tầng lớp nhân dân lao động, với toàn thể dân tộc, mà còn khẳng định một cách sâu sắc Đảng ta là người đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của cả dân tộc. Bản chất đó xuyên suốt, thấm sâu vào tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức. Bản chất giai cấp công nhân của Đảng thể hiện không phải chỉ ở số lượng nhiều hay ít đảng viên xuất thân từ thành phần công nhân, mà còn gồm cả lập trường, tư tưởng, quan điểm, đường lối chính trị, nguyên tắc tổ chức của Đảng và việc thực hiện các vấn đề này còn thể hiện ở quan điểm của giai cấp công nhân. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Để giành thắng lợi, cách mạng nhất định phải do giai cấp công nhân lãnh đạo. Vì nó là giai cấp tiên tiến nhất và tổ chức chặt chẽ nhất”. Bản chất giai cấp công nhân của Đảng không hề đối lập với tính dân tộc, mà còn thấm đượm tinh thần dân tộc, nâng dân tộc lên tầm cao mới. Khi nói đến lợi ích của giai cấp công nhân trong tình hình cụ thể của nước ta, là nói đến sự thống nhất giữa lợi ích giai cấp và lợi ích dân tộc; sự đồng thuận giữa lợi ích của dân tộc và toàn thể nhân dân trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hơn 90 năm ra đời, tồn tại và phát triển, Đảng ta đã phấn đấu cho lợi ích giai cấp và lợi ích dân tộc, không ngừng đấu tranh giành từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đưa sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc và nhân dân ta tiến lên, tiếp tục công cuộc đổi mới toàn diện xây dựng và phát triển đất nước ta giàu mạnh, văn minh, hiện đại; nhân dân ta có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Từ thực tiễn của cách mạng nước ta, có thể khái quát về bản chất giai cấp công nhân của Đảng ở một số nội dung chủ yếu sau:

– Là đội tiên phong của giai cấp công nhân và của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, Đảng có nhiệm vụ đề ra mục tiêu, phương hướng, đường lối, chính sách đúng đắn, phù hợp với yêu cầu phát triển khách quan của đất nước. Đồng thời, giáo dục, tổ chức, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

– Đã thể hiện vai trò lãnh đạo, tinh thần phụ trách trước giai cấp và dân tộc khi thắng lợi cũng như lúc gặp khó khăn, thách thức, khi thành công cũng như khi có sai lầm, khuyết điểm luôn tự phê bình và phê bình, dũng cảm đấu tranh để vượt qua, thể hiện được bản lĩnh cách mạng của giai cấp công nhân trong từng giai đoạn của cách mạng.

– Đảng ta đã đề xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới nhằm tạo ra bước ngoặt lịch sử đưa đất nước thoát khỏi tình trạng khủng hoảng, nghèo đói và bước vào thời kỳ phát triển mới phù hợp với lợi ích chính đáng và nguyện vọng thiết tha của giai cấp công nhân và nhân dân lao động.

– Thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng lập trường, quan điểm, ý thức tổ chức của giai cấp công nhân, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên theo quan điểm của giai cấp công nhân. Giữ gìn sự đoàn kết để Đảng luôn là một khối thống nhất về ý chí và hành động, bảo đảm đầy đủ dân chủ và kỷ luật sinh hoạt Đảng.

– Đảng gắn bó “ máu thịt” với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, tổ chức nhân dân tiến hành công cuộc đổi mới để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đảng lãnh đạo toàn bộ hệ thống chính trị, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tôn trọng và phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội, các tổ chức xã hội; dựa vào nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh. “Sự tin tưởng, ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân là cội nguồn của sức mạnh, là cái gốc của thắng lợi, là tài sản quý báu của Đảng”.

– Đảng kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân, góp phần tích cực vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hợp tác, phát triển và tiến bộ xã hội của nhân dân thế giới. Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình, hợp tác, tiến bộ và phát triển; chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế. Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, tham gia tích cực vào tiến trình hợp tác khu vực, cộng đồng ASEAN và quốc tế.

Tại sao đảng mang bản chất giai cấp công nhân

Để tiếp tục tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng gắn với đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công đoàn Việt Nam, góp phần xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh trong thời kỳ mới, theo chúng tôi cần thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Một là, Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, cần phải tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao trình độ lý luận, nắm vững và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, bằng cách không ngừng tổng kết kinh nghiệm thực tiễn sinh động đang nảy sinh trong đời sống xã hội và phong trào công nhân lao động ở nước ta và trên thế giới; tiếp thu có chọn lọc những thành tựu, trí tuệ, tinh hoa của nhân loại. Trên cơ sở đó, hoàn chỉnh và phát triển đường lối, chính sách phù hợp với lợi ích của giai cấp công nhân lao động, của dân tộc và của nhân dân ta. Sự lớn mạnh của giai cấp công nhân là một điều kiện tiên quyết bảo đảm thành công của công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, và chủ động hội nhập quốc tế.

Hai là, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh phải gắn kết hữu cơ với xây dựng, phát huy sức mạnh của liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức, đội ngũ doanh nhân dưới sự lãnh đạo của Đảng, của tất cả các giai cấp, các tầng lớp nhân dân trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc – động lực chủ yếu của sự phát triển đất nước. Tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng là một nhiệm vụ xuyên suốt, thường xuyên của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh.

Ba là, chiến lược xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh phải gắn kết chặt chẽ với chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, đối ngoại, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội và chăm lo xây dựng giai cấp công nhân; có cơ chế, chính sách đảm bảo hài hòa lợi ích giữa công nhân lao động, người sử dụng lao động, nhà nước và toàn xã hội; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của công nhân lao động, quan tâm giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, thiết thực của công nhân lao động như: trình độ học vấn, chuyên môn, công nghệ, kỹ năng nghề nghiệp, tiền lương, nhà ở, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hộ lao động, môi trường lao động, vệ sinh, an toàn lao động và môi trường sinh hoạt văn hóa tinh thần. Sự chăm lo của Đảng và Nhà nước đối với giai cấp công nhân còn được Đại hội XII của Đảng xác định rõ “ …Phải bảo đảm việc làm, nâng cao thu nhập,…các công trình phúc lợi phục vụ công nhân…”

Xem thêm  Giải đáp Tại sao chân răng bị đen

Bốn là, chăm lo xây dựng giai cấp công nhân có trình độ, giác ngộ về chính trị, tư tưởng xứng đáng vai trò tiên phong. Phát triển giai cấp công nhân về số lượng phải đi đôi với chất lượng. Đẩy mạnh việc phát triển Đảng trong công nhân, trong doanh nghiệp; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xuất thân từ công nhân lao động; vận dụng đúng đắn quan điểm giai cấp công nhân của Đảng trong công tác cán bộ của thời kỳ mới phải phù hợp với lập trường và lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân và của dân tộc. Đảng ta đã chỉ rõ: “Xây dựng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ phải trên cơ sở giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng, có chính sách đoàn kết, tập hợp rộng rãi các loại cán bộ, trọng dụng hiền tài”. Thể chế hoá, cụ thế hoá các nguyên tắc về: Quan hệ giữa đường lối chính trị và đường lối cán bộ; quan điểm giai cấp và chính sách đại đoàn kết rộng rãi trong công tác cán bộ; quan hệ giữa tiêu chuẩn và cơ cấu; giữa đức và tài; giữa kế thừa và phát triển; giữa sự quản lý thống nhất của Đảng với phát huy đầy đủ trách nhiệm của các cơ quan trong hệ thống chính trị, trong đó có Công đoàn Việt Nam.

Năm là, xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội cũng như nỗ lực vươn lên của bản thân mỗi người công nhân và sự tham gia đóng góp tích cực của người sử dụng lao động; trong đó sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước có vai trò quyết định. Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị – xã hội của giai cấp công nhân có vai trò quan trọng trong việc tăng cường và phát huy bản chất giai cấp công nhân của Đảng. Xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh phải gắn liền với việc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Xây dựng và thực hiện tốt các quy định để phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của giai cấp công nhân rèn luyện ý thức tổ chức, kỷ luật trong lao động và phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề lối làm việc của người công nhân trong môi trường công nghiệp với khoa học công nghệ hiện đại.

Sáu là, tăng cường và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Công đoàn Việt Nam để thu hút, tập hợp công nhân lao động vào tổ chức công đoàn; công đoàn phải là người đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, công nhân lao động. Chú trọng công tác phát triển đoàn viên và xây dựng, củng cố tổ chức công đoàn cơ sở trong các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất hoạt động có chất lượng, có hiệu quả thiết thực, thực sự là tổ chức của công nhân lao động. Quan tâm xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, nhất là cán bộ công đoàn cơ sở chuyên trách có trình độ chuyên môn về nghề nghiệp, hiểu biết về chính sách, pháp luật; có năng lực về quản lý lao động, quản lý kinh tế, quản lý doanh nghiệp, tài chính, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế….và có năng lực làm việc, đối thoại với chủ doanh nghiệp và công nhân lao động trong thương lượng ký thoả ước lao động và xây dựng mối quan hệ hài hoà trong lao động.

Bảy là, thường xuyên coi trọng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị về xây dựng giai cấp công nhân lao động và xây dựng tổ chức công đoàn Việt Nam vững mạnh. Đồng thời, bản thân tổ chức công đoàn phải thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo quy định của Luật Lao động, Luật Doanh nghiệp, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội của công đoàn đối với các cơ quan nhà nước, các tổ chức, các doanh nghiệp trong việc thực hiện chính sách đối với công nhân lao động và hoạt động của công đoàn. Xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa công đoàn với Đảng và giai cấp công nhân, góp phần vào sự nghiệp phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng, bảo vệ và phát triển bền vững đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân.

Kỷ niệm 134 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2020) – Ngày đoàn kết của giai cấp công nhân lao động trên toàn thế giới và chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, vấn đề xây dựng và phát triển giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa – cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng và xây dựng, củng cố, hoàn thiện và phát huy vai trò, vị trí của tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, sẽ được đề cập, phân tích một cách khoa học, toàn diện, sâu sắc, gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và phát triển nhanh, bền vững đất nước và chủ động hội nhập quốc tế. Tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng, quán triệt đầy đủ các quan điểm xây dựng giai cấp công nhân trong công tác xây dựng Đảng là những vấn đề cốt lõi, có tính nguyên tắc, đảm bảo cho Đảng ta thật sự là Đảng cách mạng và khoa học, xứng đáng là một Đảng kiểu mới, một Đảng chân chính trung thành phấn đấu vì lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của toàn dân tộc Việt Nam./.

TS. Nguyễn Văn Hùng,

Hội đồng Lý luận Trung ương

………………………………………..

Tài liệu tham khảo: (1). Hồ Chí Minh: Giai cấp công nhân và Công đoàn, NXB Lao động, Hà Nội, năm 1985.

(2). Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị BCHTW Đảng lần thứ ba, khoá VIII, Hà Nội, năm 1997.

(3). Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Hà Nội, năm 2006.

(4). Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, năm 2006.

(5). Đảng Cộng sản Việt Nam: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội(bổ sung, phát triển năm 2011), Hà Nội, năm 2011.

(6). Hiến pháp Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.

(7). Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Hà Nội, năm 2011.

(8). Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Hà Nội, năm 2016.

(9). Nghị quyết số 25- NQ/TW, ngày 3/6/2013, của Hội nghị lần thứ bảy BCHTW Đảng, khoá XI “ Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

(10). Chỉ thị số 16/CT- TTg, ngày 4/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ “ Về việc tăng cường năng lực tiếp cận Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”.

(11). Tham khảo ý kiến trong cuộc tiếp xúc, đối thoại của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với công nhân kỹ thuật cao, do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh, ngày 5/5/2019.

(12). Báo cáo Chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, tháng 9 năm 2018.

【HAVIP】Bản chất giai cấp công nhân của đảng thể hiện ở những điểm chủ yếu nào trong điều lệ Đảng

Home Tin tức 【HAVIP】Bản chất giai cấp công nhân của đảng thể hiện ở những điểm chủ yếu nào trong điều lệ Đảng

Nhận diện và đấu tranh phản bác luận điểm sai trái về phủ nhận bản chất giai cấp công nhân của Đảng Cộng sản Việt Nam

Dư Thị Oanh

2020-11-15T22:11:39+07:00 2020-11-15T22:11:39+07:00 https://truongchinhtri.edu.vn/home/dau-tranh-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang/nhan-dien-va-dau-tranh-phan-bac-luan-diem-sai-trai-ve-phu-nhan-ban-chat-giai-cap-cong-nhan-cua-dang-cong-san-viet-nam-959.html https://truongchinhtri.edu.vn/home/uploads/news/2020_11/hinh-anh-bai-viet.jpg

Trường Chính trị tỉnh Bình Phước https://truongchinhtri.edu.vn/home/uploads/logotc108t.png

Thứ tư – 11/11/2020 19:41 2.336

Một trong những cống hiến quan trọng của chủ nghĩa Mác – Lênin là đã phản ánh một cách khoa học toàn bộ những cơ sở khách quan và điều kiện chủ quan để giai cấp công nhân thực hiện thành công sứ mệnh lịch sử của mình thông qua đội tiền phong là Đảng cộng sản. Đó là hệ tư tưởng dẫn đường và vũ khí lý luận của giai cấp công nhân toàn thế giới trong cuộc đấu tranh giai cấp hiện đại. Cũng chính vì ý nghĩa to lớn ấy mà vấn đề sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và bản chất giai cấp công nhân của đảng cộng sản luôn là một trong những tâm điểm của cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng – lý luận giữa những người cộng sản chân chính với các khuynh hướng cơ hội, xét lại và những kẻ chống chủ nghĩa xã hội.

Xem thêm  Giải đáp Tại sao thức khuya, không được hiến máu

Trong quá trình cách mạng ở nước ta hiện nay, cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng luôn diễn ra thường xuyên và hết sức phức tạp; cường độ và tính chất quyết liệt của cuộc đấu tranh này thường tăng cao ở những thời điểm quan trọng và nhạy cảm như trước mỗi kỳ Đại hội hoặc bầu cử quan trọng của đất nước. Vậy nên, việc kiên quyết, kiên trì đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách nước ta hiện nay.
Trong cuộc đấu tranh này, chủ nghĩa tư bản, các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị đã thực hiện nhiều thủ đoạn thâm độc chống phá, xuyên tạc, phủ nhận sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và bản chất giai cấp công nhân của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trên một số diễn đàn, thông qua các hình thức khác nhau, chủ nghĩa tư bản, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị đưa ra luận điểm cho rằng: Đảng Cộng sản Việt Nam không thể gọi là Đảng của giai cấp công nhân được, vì nó có rất ít tính công nhân mà mang đậm tính nông dân, chịu ảnh hưởng nặng nề của chủ nghĩa phong kiến hoặc Đảng là đảng của đội ngũ trí thức, do trí thức lãnh đạo; Đảng không còn mang bản chất của giai cấp công nhân; với những vấn đề đó, giai cấp công nhân và Đảng Cộng sản Việt Nam không thể lãnh đạo, xây dựng được chủ nghĩa xã hội đích thực ở Việt Nam. Chúng giải thích luận điểm này dựa trên thành phần đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam kết nạp bao gồm nhiều giai cấp, tầng lớp khác nhau trong đó có đông đảo thành phần của giai cấp nông nhân và đội ngũ trí thức.
Nhận diện“Âm mưu”
Đây là một luận điểm sai lầm, thiếu khách quan của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị đưa ra nhằm phủ nhận bản chất giai cấp công nhân của Đảng Cộng sản Việt Nam, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm thực hiện âm mưu thâm độc từng bước tiến tới xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta như kịch bản đã xảy ra ở Liên Xô và các nước Đông Âu vào cuối thế kỷ XX.
“Sự thật” như thế nào?
Chúng ta cần nhận thức rõ, bản chất giai cấp công nhân của đảng cộng sản là để chỉ ý thức hệ tư tưởng của đảng, mục tiêu lý tưởng, tính cách mạng, tính tiên tiến của đảng cộng sản chứ không phải để chỉ xuất thân giai cấp của đảng viên.
Về bản chất giai cấp công nhân của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ khi thành lập và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn khẳng định: “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc” (Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, 2016). Điều đó được thể hiện qua các nội dung cụ thể như sau:
Thứ nhất, bản chất giai cấp công nhân của Đảng Cộng sản Việt Nam thể hiện trong mục tiêu, lý tưởng và nguyên tắc tổ chức sinh hoạt của Đảng ta: tuân thủ một cách chặt chẽ học thuyết về Đảng kiểu mới của giai cấp vô sản. Đảng ta luôn kiên định mục tiêu: độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Nguyên tắc tổ chức, xây dựng và hoạt động của Đảng: lấy dân chủ tập trung làm nguyên tắc tổ chức; Đảng lấy phê bình và tự phê bình làm quy luật phát triển.
Thứ hai, xuất phát từ quy luật ra đời của Đảng ta: là sản phẩm của sự kết hợp giữa ba yếu tố: chủ nghĩa Mác Lênin, phong trào công nhân, phong trào yêu nước. Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin làm nền tảng tư tưởng, làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động của mình. Việc giai cấp công nhân bước lên vũ đài chính trị thực hiện sứ mệnh lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong của mình là Đảng Cộng sản Việt Nam là một sự lựa chọn của nhân dân Việt Nam đồng thời do quá trình sàng lọc và lựạ chọn của lịch sử.
Thứ ba, Đảng Cộng sản Việt Nam còn mang tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc, Đảng không chỉ đấu tranh vì lợi ích của giai cấp công nhân mà còn đấu tranh cho quyền lợi của tập thể, của cả dân tộc. Đảng đại diện cho lợi ích của toàn dân tộc nên nhân dân Việt Nam coi Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của chính mình.
Trong thành phần của mình, Đảng không chỉ kết nạp giai cấp công nhân mà còn kết nạp cả những thành viên ưu tú thuộc giai cấp nông dân, đội ngũ trí thức và các thành phần khác thông qua quá trình giác ngộ, rèn luyện và tự nguyện đứng vào hàng ngũ Đảng. Đảng cũng đã khẳng định rằng, để đảm bảo và tăng cường bản chất giai cấp công nhân, Đảng luôn luôn trung thành tuyệt đối với nền tảng lý luận Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, gắn bó mật thiết với giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể dân tộc trong tất cả các thời kì của cách mạng. Trong quá trình rèn luyện, Đảng ta luôn chú trọng tính thống nhất giữa yếu tố giai cấp và yếu tố dân tộc. Sức mạnh của Đảng không chỉ bắt nguồn từ giai cấp công nhân mà còn bắt nguồn từ các giai cấp, tầng lớp nhân dân lao động khác.
Thứ tư, trong bối cảnh cách mạng khoa học – công nghệ và kinh tế tri thức có những bước phát triển mạnh mẽ, giai cấp công nhân (giai cấp vô sản) không như giai cấp vô sản ở thế kỷ XIX, nghĩa là họ không chỉ là giai cấp của những người “lao động chân tay”, “lao động cơ bắp”, “lao động giản đơn” và “không có trí tuệ”… mà trên thực tế giai cấp công nhân đang có xu hướng trí tuệ hóa. Họ có mặt trong các ngành kinh tế: công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghệp, ngư nghiệp, giao thông vận tải… Thực tế trên thế giới và ở Việt Namđã có thêm nhiều khái niệm để chỉ công nhân: công nhân tri thức, công nhân “áo trắng” (chỉ những chuyên gia được trả lương hoặc những công nhân có học vấn cao hoạt động trong lĩnh vực văn phòng bán chuyên nghiệp, hành chính), công nhân “áo nâu” (chỉ công nhân hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp), công nhân “áo tím” (chỉ công nhân hoạt động trong lĩnh vực môi trường), lao động trình độ cao…
Như vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam mang bản chất giai cấp công nhân và mang tính nhân dân, tính dân tộc sâu sắc; Đảng ta nguyện phấn đấu suốt đời cho lợi ích không phải chỉ riêng giai cấp công nhân mà còn là toàn thể nhân dân lao động và cả dân tộc. Những người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là những thành viên ưu tú thuộc các giai cấp, tầng lớp thông qua quá trình giác ngộ, rèn luyện và tự nguyện vì lý tưởng cao đẹp là: độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã chứng minh và khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng duy nhất cầm quyền hoàn toàn không phải là một sự sắp đặt chủ quan của một giai cấp, một lực lượng chính trị nào mà trước hết là vì Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân Việt Nam, của dân tộc Việt Nam, đã đáp ứng được yêu cầu khách quan của phong trào cách mạng Việt Nam. Chúng ta tự hào về những thành tựu đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ và trong thời kỳ đổi mới từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (tháng 12/1986) đến nay; đất nước ta đã phát triển toàn diện được cả thế giới ghi nhận đặc biệt trong giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ hội nhập Quốc tế sâu rộng hiện nay. Câu chuyện về Việt Nam trong đại dịch Covid – 19 vừa qua như một điểm sáng mà cả thế giới nhìn về để thấy rõ tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, vai trò vĩ đại của Đảng Cộng sản Việt Nam và niềm tin yêu lớn lao của nhân dân ta dành cho Đảng – một Đảng mang bản chất giai cấp công nhân, mang tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc; luôn hết mình vì nhân dân phục vụ trong mọi hoàn cảnh, mọi thời khắc hoạn nạn của đất nước./.

Tác giả bài viết: Dư Thị Oanh

Video liên quan

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Tại sao

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>