Giải đáp Để đo cường độ dòng điện qua một đoạn dây dẫn ta cần làm như thế nào

Như thế nào
Đánh giá của bạn post

Cách vẽ biểu đồ hình tròn bằng vôn kế hay và chi tiết

Trang trước Trang sau

Cách mắc vôn kế để đo hiệu điện thế.

Vôn kế mắc song song với đoạn mạch cần đo. Chân dương của vôn kế được nối với cực dương của nguồn, chân âm của vôn kế được nối với cực âm của nguồn.

Quảng cáo

Ví dụ 1: Trong biểu đồ sau, số đọc vôn kế là:

một. Hiệu điện thế giữa hai đầu nguồn điện.

B. Hiệu điện thế của nguồn điện trong mạch.

c- Hiệu điện thế giữa hai đầu đèn.

D- Hiệu điện thế của cường độ dòng điện trong mạch.

Trong sơ đồ trên, vôn kế cho biết hiệu điện thế giữa hai đầu của bóng đèn.

Chọn kích thước.

Ví dụ 2: Khi khoá K mở, vôn kế xuất hiện:

một. Hiệu điện thế giữa hai đầu nguồn điện.

B. Hiệu điện thế của nguồn điện trong mạch.

c- Hiệu điện thế giữa hai đầu đèn.

D- Hiệu điện thế của cường độ dòng điện trong mạch.

Khi khoá K mở, vôn kế vẫn mắc song song với nguồn điện thì thấy hiệu điện thế giữa hai đầu của nguồn điện.

chọn.

Quảng cáo

Ví dụ 3: Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ. Câu phát biểu nào đúng:

A. Vôn kế (1) đúng, vôn kế (2) sai.

B. Vôn kế (1) sai, vôn kế (2) đúng.

C. Cả hai vôn kế đều bị lỗi.

D. Cả hai vôn kế đều đúng.

Vôn kế phải được mắc song song với đoạn mạch cần đo. Sơ đồ trên có vôn kế (1) sai, vôn kế (2) đúng.

Chọn loại bỏ.

Câu hỏi 1: Cho đoạn mạch sau, phát biểu nào sau đây là đúng:

A. V1 cho biết hiệu điện thế ở hai đầu nguồn điện.

B. V2 cho biết hiệu điện thế ở hai đầu quả cầu Đ1.

C. V2 cho biết hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch.

D. V2 cho biết hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch.

E. V1 cho biết hiệu điện thế ở hai đầu quả cầu D2.

xem câu trả lời

Trong sơ đồ mạch điện trên, vôn kế V1 mắc song song với đoạn mạch chứa nguồn điện, vôn kế V2 mắc song song với đèn Đ1.V2 cho biết hiệu điện thế giữa các cực của đèn Đ1, V1 cho biết hiệu điện thế giữa hai đầu của đoạn.Đoạn mạch chứa hoặc là nguồn Cũng là hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch có hai đèn LED mắc nối tiếp Đ1 và Đ2.

Chọn loại bỏ.

Quảng cáo

Câu 2: Nhìn vào mạch điện bên, hãy xác định hai bóng đèn cùng loại khi biết:

A. K đóng chỉ số V1 luôn lớn hơn chỉ số V2.

B. K đóng chỉ số V2 luôn lớn hơn chỉ số V1.

C. K mở chỉ số V2 luôn lớn hơn chỉ số V1.

D. Độ mở hoặc đóng của chỉ thị V1 luôn lớn hơn chỉ thị V2.

Xem thêm  Giải đáp Qua sự hồi tưởng của người cháu hình ảnh người bà hiện lên như thế nào

E. K đóng mở số chỉ thị V1 không thay đổi.

Câu nào đúng trong các câu trên?

xem câu trả lời

Trong sơ đồ mạch điện trên, một vôn kế V1 mắc song song với đoạn mạch chứa nguồn điện, một vôn kế V2 mắc song song với đèn Đ1.

Khi K mở, V2 chỉ 0 vì không có dòng điện qua đèn và V1 cho biết hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn.

Khi K đóng, V2 cho biết hiệu điện thế giữa các cực của đèn Đ1 và V1 biểu thị hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch chứa nguồn hoặc còn là hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch chứa hai bóng đèn mắc vào nối tiếp D1 và D2 ​​nên chỉ số V1 lớn hơn chỉ số V2. Số chỉ V1 thay đổi khi K đóng và khi K mở.

Chọn DỄ DÀNG.

Câu hỏi 3: Cách mắc vôn kế nào sau đây là đúng?

Làm thế nào để bạn đo dòng điện qua một đoạn dây?

xem câu trả lời

Vôn kế phải được mắc song song với đèn.

Hình 2 và 3 là đúng, và Hình 1 và 4 là sai.

Câu hỏi 4: Trong đoạn mạch sau, số đọc vôn kế cho biết điều gì?

Làm thế nào để bạn đo dòng điện qua một đoạn dây?

xem câu trả lời

Mắc mạch điện, vôn kế mắc song song với đèn nên số chỉ của vôn kế là hiệu điện thế ở hai đầu bóng đèn trong đoạn mạch hay còn gọi là hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch chứa nguồn điện.

Lưu ý: Mặc dù nhìn vào sơ đồ có vẻ như vôn kế được kết nối song song với nguồn điện, nó sẽ hiển thị hiệu điện thế giữa hai cực nguồn (mà chúng ta thấy được ghi trên thân pin chẳng hạn), nhưng điều đó không đúng, khi mạch hở thì vôn kế chỉ hiệu điện thế giữa hai đầu nguồn điện, khi đóng mạch thì vôn kế chỉ hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch chứa nguồn điện.

Câu hỏi thứ năm: Điền dấu (+) và (-) của vôn kế vào đồ thị sau:

xem câu trả lời

Mắc vôn kế song song với bóng đèn sao cho chốt dương hướng vào cực dương của nguồn, chốt âm hướng vào cực âm của nguồn.

Làm thế nào để bạn đo dòng điện qua một đoạn dây?

Câu hỏi 6: Học sinh An và Bình vẽ sơ đồ mạch điện dùng vôn kế như sau có đúng không? Nếu lỗi thì lỗi ở đâu?

xem câu trả lời

Hình vẽ vôn kế mắc nối tiếp với bóng đèn là không đúng vì vôn kế cần mắc song song với bóng đèn.

Mặc dù bạn đã mắc vôn kế song song với bóng đèn nhưng các chân cực âm và cực dương của vôn kế vẫn ngược nhau. Bạn cần nối chốt dương vào cực dương của nguồn, chốt âm vào cực âm của nguồn.

Giản đồ đúng

Câu 7: Hãy vẽ sơ đồ mạch điện gồm: 2 pin, một công tắc K, 1 đèn, 1 ampe kế, 1 vôn kế để đo hiệu điện thế giữa hai đầu của bóng đèn. Chỉ ra chiều của dòng điện trong đoạn mạch trên.

Xem thêm  Giải đáp Con gái có gò má cao như thế nào

xem câu trả lời

Ampe kế mắc nối tiếp trong mạch để dòng điện đi vào chân dương và đi ra khỏi chân âm.

Mắc vôn kế song song với bóng đèn sao cho chốt dương hướng vào cực dương của nguồn, chốt âm hướng vào cực âm của nguồn.

Dòng điện chạy từ cực dương của nguồn, qua các dụng cụ điện và đi đến cực âm của nguồn.

Sơ đồ mạch của chúng tôi:

Làm thế nào để bạn đo dòng điện qua một đoạn dây?

Câu 8: Vẽ sơ đồ mạch điện gồm nguồn điện (hai pin), dây dẫn, công tắc chung cho cả hai đèn mắc song song, ampe kế đo cường độ dòng điện qua mạch chính và vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai đầu. Mạch điện.

xem câu trả lời

Ampe kế mắc nối tiếp trong mạch để dòng điện đi vào chân dương và đi ra khỏi chân âm.

Mắc vôn kế song song với đèn sao cho chân dương hướng vào cực dương của nguồn, chân âm hướng vào cực âm của nguồn.

Đồ thị:

Câu 9: Vẽ sơ đồ mạch điện gồm ba bóng đèn Đ1; Đ2; T3 được xác định là D1 nt (D2 // D3). Các vôn kế V1 đo hiệu điện thế ở các đầu D1 và V2 và hiệu điện thế ở các đầu D2. Khi vôn kế V1 ghi 20 V và V2 chỉ 25 V thì nó cho ta biết điều gì?

xem câu trả lời

Chúng ta có đồ thị sau:

Làm thế nào để bạn đo dòng điện qua một đoạn dây?

Khi vôn kế V1 chỉ 20 vôn và V2 chỉ 25 vôn, ta biết hiệu điện thế giữa hai đầu của đèn Đ1 là 20 vôn và hiệu điện thế giữa hai đầu của đèn Đ2 là 25 vôn.

Câu 10: Mạch điện gồm: nguồn điện là một acquy xe máy mới, một ổ khóa kín, hai bóng đèn Đ1 và Đ2 mắc nối tiếp, một ampe kế để đo cường độ dòng điện của mạch chính, một vôn kế V1 để đo hiệu điện thế ở hai đầu đèn. . Vôn kế V2 đo hiệu điện thế ở hai đầu đèn 2.

một. Vẽ sơ đồ mạch điện có chiều dòng điện trong đoạn mạch trên.

B. Số đọc của ampe kế là 0,6.

một. Tính cường độ dòng điện qua mỗi đèn.

c. Số đọc vôn kế đặt giữa các cực của bóng đèn 1 là 5,4 vôn. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu của bóng đèn 2.

xem câu trả lời

Bản đồ điện.

B. Dòng điện trong một đoạn mạch nối tiếp:

I = I1 = I2 = 0,6A.

Cường độ dòng điện qua mỗi đèn là 0,6A.

c. Vì ắc quy xe máy còn mới nên điện áp của ắc quy là 12V.

Điện áp trong mạch nối tiếp:

U = U1 + U2 U2 = U U1 = 12 5,4 = 6,6 (V)

Xem thêm các dạng bài tập Vật lý lớp 7 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Xem thêm bộ truyện để học tốt Vật Lí 7 hay khác:

Giới thiệu kênh YouTube của tôi

Trang trước Trang sau

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.