Giải đáp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3 của Đảng xác định miền Bắc có vai trò, vị trí như the nào

Như thế nào
Đánh giá của bạn post

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Công nhân Việt Nam (9/1960) đã xác định cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc có vai trò như thế nào đối với sự phát triển của cách mạng cả nước?

một.

Anh ấy có vai trò quyết định nhất.

B.

Anh ta có vai trò quyết định trực tiếp.

c.

Anh ta có một vai trò quan trọng gián tiếp.

Tiến sĩ ..

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng cộng sản Việt Nam Từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 9 năm 1960 tại Hà Nội. Tham dự hội nghị là tất cả 525 Các đại biểu chính thức và 51 Đại biểu dự khuyết, thay mặt cho 50.000 đảng viên hai miền đất nước, bên cạnh có hơn 16 Đảng Cộng sản và các tổ chức quốc tế khác.[1]

mục lục

  Đầu tiên Bối cảnh lịch sử
  2 một công việc

   2.1 Nhiệm vụ cách mạng miền Bắc
   2,2 Nhiệm vụ cách mạng miền Nam
   2.3 Quan hệ cách mạng giữa hai miền
   2,4 Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất 1961-1965
   2,5 Các hoạt động khác

  3 có ý nghĩa
  4 những hạn chế và khó khăn
  5 NB
  6 xem thêm
  7 chỉ ra
  số 8 liện kết ngoại

Bối cảnh lịch sử Sửa đổi

Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ III được tổ chức trong bối cảnh miền Bắc Việt Nam vừa hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế sau Kháng chiến chống Pháp, cải cách ruộng đất cùng với đổi mới công thương nghiệp; Trong khi ở miền Nam, có phong trào chống chính quyền Ngô Đình Diệm và Hoa Kỳ từ cuối năm 1959 và nó đã trở thành phong trào Đồng Khởi từ đầu năm 1960.

Hoạt động Chỉnh sửa

Hội nghị đã thảo luận và đánh giá cuộc cách mạng hai miền đang có những bước phát triển đáng kể. Từ lập trường này, hội nghị đã xác định những nhiệm vụ chiến lược của cách mạng cả nước và nhiệm vụ của từng miền. Xác định vị trí, vai trò của cách mạng từng miền và mối quan hệ của cách mạng hai miền.[2]

Nhiệm vụ cách mạng miền Bắc[عدل]

Giải quyết xong hậu quả của cuộc kháng chiến chống Pháp và thực hiện những nhiệm vụ ban đầu của Chính phủ dân chủ nhân dân sau kinh nghiệm của Liên Xô và Đông Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Đại hội quyết định đưa miền Bắc tham gia cách mạng xã hội chủ nghĩa, thông qua cách mạng xã hội chủ nghĩa, ưu tiên phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lý, đồng thời nỗ lực hết sức để phát triển ngành nông nghiệp. Công nghiệp và công nghiệp nhẹ ở miền Bắc sẽ có vai trò quyết định nhất đối với sự phát triển của toàn bộ cách mạng Việt Nam và sự nghiệp thống nhất đất nước.

Quốc hội nhấn mạnh thúc đẩy miền Bắc tiến nhanh, mạnh và vững chắc lên chủ nghĩa xã hội.

Nhiệm vụ cách mạng miền Nam[عدل]

Vì Pháp không tổ chức tổng tuyển cử theo Hiệp định Genève 1954 và chính phủ Diệm đàn áp cuộc vận động thực hiện hiệp định, sợ thất bại nên Việt Nam không thể thống nhất.[3] Vì vậy, hội nghị quyết định tiến hành một cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ và bình dân ở miền Nam và thấy rằng cuộc cách mạng này sẽ có vai trò quyết định đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam.

Quan hệ cách mạng giữa hai miền[عدل]

Hội nghị nhận định, cách mạng hai miền có quan hệ mật thiết, tác động qua lại, tác động lẫn nhau nhằm hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ trong cả nước và hòa bình thống nhất đất nước. Miền Bắc tăng gia sản xuất, là hậu phương chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến miền Nam tiến lên hoàn thành thắng lợi cách mạng, thống nhất đất nước.

Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất 1961-1965[عدل]

Để thực hiện mục tiêu tiến nhanh, mạnh và vững chắc lên chủ nghĩa xã hội, Quốc hội lần thứ nhất đề ra Kế hoạch 5 năm 1961-1965. Nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch này là công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, lấy công nghiệp nặng làm cơ sở, đồng thời ra sức phát triển công nghiệp nhẹ và nông nghiệp.

Các hoạt động khác

Thông qua báo cáo chính trị và báo cáo sửa đổi điều lệ đảng. Bầu Ban Chấp hành Trung ương mới gồm 47 ủy viên chính thức và 31 ủy viên dự khuyết. Ban Chấp hành khóa mới đã bầu Bộ Chính trị gồm 11 ủy viên chính thức và hai ủy viên dự khuyết. Hồ Chí Minh tiếp tục làm việc trưởng đảngLê Duẩn làm Bí thư thứ nhất (Tổng Bí thư).

ý nghĩa

Đó được coi là “nguồn sáng mới, sức mạnh mới để toàn đảng, toàn dân xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước”.[4]

Thắng lợi của hội nghị cũng được nhận xét là đã “đẩy miền Bắc nước ta lên những bước chưa từng có (…) trong một đất nước mà xã hội và con người đang được đổi mới.”[5]

Những hạn chế và khó khăn (sửa)

Quốc hội đã đối mặt với một số sai lầm, khuyết điểm, chủ yếu là do tự suy diễn, nóng vội, giáo điều, biểu hiện rõ hơn là xác định khẩu hiệu “Tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội”. Xã hội, đặt ra các mục tiêu và mục tiêu quá cao mà không tính đến khả năng thực hiện của nhà nước và các điều kiện cụ thể.

Trong khi thực hiện nhiệm vụ quốc hội, ngày 5 tháng 8 năm 1964, Hoa Kỳ phát động Chiến dịch Mũi tên ném bom miền Bắc sau khi xảy ra Sự cố Vịnh Bắc Bộ.[6] Từ nay miền Bắc phải chuyển hướng xây dựng và phát triển, không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của Đại hội III.

Bình luận

^ Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Công nhân Việt Nam, Hồ Chí Minh, Tuần Tháp, Tập X.

^ Lịch sử 12 Nâng cao, NXB Giáo dục, tr 223.

^ Ông Ngô Đình Diệm đã bỏ lỡ cơ hội này[liên kết hỏng]cuộc phỏng vấn với Giáo sư Dang Fong trên BBC năm 2006.

^ Văn kiện Đại hội III

^ Hồ Chí Minh, Tuấn Tập, Tập 11, Trang 224.

^ Các tài liệu mật của Mỹ do Hiệp hội các nhà khoa học Mỹ giải mã chứng minh sự cố Vịnh Bắc Bộ không tồn tại.

Xem thêm[sửa

  Đảng Cộng sản Việt Nam Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chương Ba, Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất 1960-1965

Tham khảo (sửa)

  Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tập 10 và 11 Đại cương Lịch sử Việt Nam, Tập 3, Nhà xuất bản Giáo dục

Liên kết bên ngoài Chỉnh sửa

Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Xem thêm  Giải đáp Sau chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi diễn ra như thế nào

Leave a Reply

Your email address will not be published.