C khi giu nguyen nhiet do nhung tang the tich thi ap suat cua chat khi thay doi nhu the nao

Giải đáp C. khi giữ nguyên nhiệt độ nhưng tăng thể tích thì áp suất của chất khí thay đổi như thế nào?

Như thế nào
Đánh giá của bạn post

Khi nhiệt độ tăng và nhiệt độ giảm thì thể tích vật thay đổi như thế nào?

Bằng thực nghiệm, chúng ta biết rằng khi thể tích của một chất khí giảm thì áp suất tăng, nhưng chúng ta không biết mối quan hệ định lượng giữa áp suất và thể tích của chất khí.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về quá trình đẳng áp là gì? Làm thế nào để Boyle Marriott nhà nước luật? Phương trình quá trình đẳng tích được viết hoặc biểu diễn như thế nào đối với định luật Boyle-Mario? Để trả lời câu hỏi trên.

1. Trạng thái và quá trình thay đổi quốc gia

Các bạn đang xem: Quá trình đẳng nhiệt, Bài tập và Giải bài tập Định luật Boyle-Marriott – Vật lý 10, bài 29

Trạng thái của một chất khí được xác định bởi thể tích V, áp suất p và nhiệt độ tuyệt đối T.

C. Khi giữ nguyên nhiệt độ mà thể tích tăng lên thì áp suất của chất khí thay đổi như thế nào?

– Giá trị của p, V và T được gọi là tham số trạng thái. Có những mối quan hệ cụ thể giữa các thông số trạng thái đối với lượng khí.

Là lượng khí có thể biến đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác bằng các quá trình biến đổi trạng thái.

– Trong hầu hết các quá trình tự nhiên, ba thông số trạng thái thay đổi. Tuy nhiên, cũng có thể thực hiện các phép toán trong đó chỉ có hai tham số là biến và một là hằng số. Các phép toán này được gọi là phép toán đẳng cấu.

II. Quá trình đẳng nhiệt là gì?

Quá trình đẳng nhiệt là quá trình biến đổi trạng thái mà nhiệt độ được giữ không đổi.

Ngày thứ ba. Luật Boyle Marriott

1. Đặt vấn đề

Ở nhiệt độ không đổi, nếu thể tích của một chất khí giảm thì áp suất của nó tăng lên. Nhưng áp suất tăng có tỷ lệ nghịch với tăng thể tích không? Để trả lời câu hỏi này chúng ta phải dựa vào các thí nghiệm.

2. Thử nghiệm

– Thay đổi thể tích của chất khí và đo áp suất tương ứng với từng thể tích, ta được kết quả sau:

Kích thước V (cm3) Áp suất p (105Pa) PV 20 1,00 2 10 2,00 2 40 0,50 2 30 0,67 2

Trong quá trình đẳng nhiệt đối với một lượng khí xác định, áp suất tỉ lệ nghịch với thể tích.

3. Luật Boyle Marriott

– Phát biểu: Trong một quá trình đẳng áp đối với một lượng khí xác định, áp suất tỉ lệ nghịch với thể tích.

– Công thức, biểu thức của định luật Boyle – định luật Marion:

C. Khi giữ nguyên nhiệt độ mà thể tích tăng lên thì áp suất của chất khí thay đổi như thế nào?

Tốt đẹp

C. Khi giữ nguyên nhiệt độ mà thể tích tăng lên thì áp suất của chất khí thay đổi như thế nào?

(tiếp diễn)

– Nhà vật lý người Anh Boyle (Boyle, 1627-1691) đã phát hiện ra định luật trên vào năm 1662 và nhà vật lý người Pháp Mario (Marriott, 1620-1684) cũng độc lập vào năm 1676 nên được gọi là Định luật Boyle của Mario.

Xem thêm  Giải đáp Báo chí và truyền thông khác nhau như thế nào

Nếu bạn gọi SĐầu tiênRút tiềnĐầu tiên là áp suất và thể tích của khí ở trạng thái 1; S2Rút tiền2 là áp suất và thể tích của khí này ở trạng thái 2, khi đó theo Boyle-Mariotte ta có:

C. Khi giữ nguyên nhiệt độ mà thể tích tăng lên thì áp suất của chất khí thay đổi như thế nào?

Thứ tư. đường đẳng nhiệt

– Đường biểu diễn sự thay đổi của áp suất đối với thể tích ở nhiệt độ không đổi gọi là đường đẳng nhiệt. trong hệ tọa độ (SRút tiền) Đường này là một hyperbola.

C. Khi giữ nguyên nhiệt độ mà thể tích tăng lên thì áp suất của chất khí thay đổi như thế nào?

Ứng với các nhiệt độ khác nhau cho cùng một lượng khí có nhiệt độ khác nhau.

Đường đẳng nhiệt trên ứng với nhiệt độ cao hơn nhiệt độ thấp hơn.

Bài tập áp dụng quá trình tương đương biểu thị định luật Boyle – Định luật Mario

* Bài 1 trang 159 SGK Vật Lý 10: Tên thông số trạng thái khí

° Giải bài 1 trang 159 SGK Vật Lý 10:

◊ Có ba thông số trạng thái khí:

+ áp suất (q). Đơn vị áp suất: Paxcan (Pa); n / m 2 atmophe (atm); milimét thủy ngân (mmHg).

1Pa = 1 N / m2; 1 atm = 1,013105 Pa; 1 atm = 760 mmHg.

+ Thể tích (V). Đơn vị: cm3; lít. m 3.

1 cm 3 = 10 (-6) m 3; 1 lít = 1 dm 3 = 10 (-3) (m3)

+ Nhiệt độ tuyệt đối (T): Đơn vị: Kelvin, ký hiệu K.

– Mối quan hệ giữa nhiệt độ Kelvin và nhiệt độ C: T = t + 273

* Bài 2 trang 159 SGK Vật Lý 10: Quá trình đẳng nhiệt là gì?

° Giải bài 2 trang 159 SGK Vật Lý 10:

Quá trình đẳng nhiệt là quá trình biến đổi trạng thái của một lượng khí nhất định, trong đó nhiệt độ không đổi.

* Bài 3 trang 159 SGK Vật Lý 10: Phát biểu và viết mối quan hệ của định luật Boyle Mario.

° Giải bài 3 Trang 159 SGK Vật Lý 10:

Luật Boyle-Mario: Trong quá trình đẳng áp của một lượng khí nhất định, áp suất tỉ lệ nghịch với thể tích.

Diễn đạt Luật Boyle-Marriott:

C. Khi giữ nguyên nhiệt độ mà thể tích tăng lên thì áp suất của chất khí thay đổi như thế nào?

(tiếp diễn)

Tốt đẹp:

C. Khi giữ nguyên nhiệt độ mà thể tích tăng lên thì áp suất của chất khí thay đổi như thế nào?

* Bài 4 trang 159 SGK Vật Lý 10: Dạng đường đẳng nhiệt trong hệ tọa độ (p, V) là gì?

° Giải bài 4 trang 159 SGK Vật Lý 10:

Đường biểu diễn sự thay đổi của áp suất đối với thể tích ở nhiệt độ không đổi được gọi là đường đẳng nhiệt. Trong hệ tọa độ (p, V) đường thẳng này là một hyperbol.

* Bài 5 trang 159 SGK Vật Lý 10: Đại lượng nào sau đây không phải là tham số trạng thái của chất khí?

một. kích cỡ

phụng vụ

C. nhiệt độ tuyệt đối

D. Áp suất

° Lời giải Bài 5 trang 159 SGK Vật Lý 10:

◊ Chọn câu trả lời: B. Khối lượng

– vì trạng thái của chất khí được xác định bởi các thông số trạng thái: áp suất p, thể tích V và nhiệt độ tuyệt đối T.

Xem thêm  Giải đáp Thế nào là trung thực em đã rèn luyện như thế nào để minh trợ thành người có phẩm chất trung thực

* Bài 6 trang 159 SGK Vật Lý 10: Phương trình nào sau đây không tương ứng với định luật Boyle-Mario?

một.

C. Khi giữ nguyên nhiệt độ mà thể tích tăng lên thì áp suất của chất khí thay đổi như thế nào?

B.

C. Khi giữ nguyên nhiệt độ mà thể tích tăng lên thì áp suất của chất khí thay đổi như thế nào?

c.

C. Khi giữ nguyên nhiệt độ mà thể tích tăng lên thì áp suất của chất khí thay đổi như thế nào?

Tiến sĩ ..

C. Khi giữ nguyên nhiệt độ mà thể tích tăng lên thì áp suất của chất khí thay đổi như thế nào?

° Lời giải Bài 6 trang 159 SGK Vật Lý 10:

◊ Chọn câu trả lời: c.

C. Khi giữ nguyên nhiệt độ mà thể tích tăng lên thì áp suất của chất khí thay đổi như thế nào?

– Vì Định luật Boyle-Mariot phát biểu: Ở nhiệt độ không đổi, tích của áp suất p và thể tích V của một lượng khí xác định là không đổi: pV = const.

C. Khi giữ nguyên nhiệt độ mà thể tích tăng lên thì áp suất của chất khí thay đổi như thế nào?

* Bài 7 trang 159 SGK Vật Lý 10: Điều nào sau đây phù hợp với định luật Boyle-Mario?

một.

C. Khi giữ nguyên nhiệt độ mà thể tích tăng lên thì áp suất của chất khí thay đổi như thế nào?

B.

C. Khi giữ nguyên nhiệt độ mà thể tích tăng lên thì áp suất của chất khí thay đổi như thế nào?

c.

C. Khi giữ nguyên nhiệt độ mà thể tích tăng lên thì áp suất của chất khí thay đổi như thế nào?

Tiến sĩ ..

C. Khi giữ nguyên nhiệt độ mà thể tích tăng lên thì áp suất của chất khí thay đổi như thế nào?

° Giải bài 7 trang 159 SGK Vật Lý 10:

◊ Chọn câu trả lời: a.

C. Khi giữ nguyên nhiệt độ mà thể tích tăng lên thì áp suất của chất khí thay đổi như thế nào?

* Bài 8 trang 159 SGK Vật Lý 10: Xilanh chứa 150 cc khí có áp suất 2.105 Pa Piston nén không khí trong xilanh đi 100 cm3 Tính áp suất khí trong xilanh lúc này, giả sử nhiệt độ không đổi.

° Lời giải bài 8 trang 159 SGK Vật Lý 10:

– khi ở trạng thái 1, ta có: p1 = 2,5.105 (Pa); V1 = 150 cm 3

– Khi ở trạng thái 2, ta có: p2 =? (Pa); V2 = 100 cm 3

Áp dụng công thức quy trình tương đương của chúng tôi:

C. Khi giữ nguyên nhiệt độ mà thể tích tăng lên thì áp suất của chất khí thay đổi như thế nào?
C. Khi giữ nguyên nhiệt độ mà thể tích tăng lên thì áp suất của chất khí thay đổi như thế nào?

– Kết luận: Tính áp suất khí trong xilanh lúc đó là 3.105 (Pa).

* Giải bài 9 Trang 159 SGK Vật Lý 10: Bóng có dung tích 2,5 lít. Không khí ở áp suất 105 Pa được bơm vào quả bóng. Mỗi máy bơm có thể bơm được 125 cm3 không khí. Tính áp suất khí trong bóng sau 45 lần bơm. Cần lưu ý bóng bay trước khi bơm không có không khí và trong khi bơm nhiệt độ không khí không thay đổi.

° Lời giải bài 9 trang 159 SGK Vật Lý 10:

– Sau 45 lần bơm, một lượng khí ở ngoài được đưa vào quả bóng có thể tích và áp suất lần lượt là:

V1 = 45.125 cm3 = 5625 cm3

P1 = 105 Pa

– Khi cho toàn bộ lượng khí trên mắc kẹt trong quả cầu thì thể tích của nó bằng thể tích của quả cầu:

V2 = 2,5 lít = 2500 cm 3

và nhấn P2

– Quá trình đẳng nhiệt, áp dụng công thức định luật Boyle-Mario:

C. Khi giữ nguyên nhiệt độ mà thể tích tăng lên thì áp suất của chất khí thay đổi như thế nào?
C. Khi giữ nguyên nhiệt độ mà thể tích tăng lên thì áp suất của chất khí thay đổi như thế nào?

Kết luận: Áp suất không khí trong quả bóng sau 45 lần lạm phát là 2,25.105 (Pa).

Hi vọng với bài viết về Quá trình đẳng nhiệt, các phép tính và bài tập định luật Boyle-Marriott Trên đây là hữu ích cho bạn. Mọi góp ý và thắc mắc các bạn vui lòng để lại bình luận bên dưới bài viết để Hay Học hỗ trợ, chúc các bạn học tốt.

¤ Xem thêm các bài viết trên:

Đăng bởi: Trường THPT Sok Trang

Thể loại: Giáo dục

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.