Đặc trưng nào của pháp luật dụng để phân biệt quy phạm pháp luật với những quy phạm xã hội khác

Đánh giá của bạn post

Các từ liên quan số lượng

Một câu hỏi yêu cầu ngày tháng

Ngày câu hỏi: 06/03/2020

Xin chào các chuyên gia, tôi có thắc mắc với vấn đề sau: Quy phạm xung đột và quy phạm pháp luật khác nhau ở điểm nào? Mong nhận được ý kiến ​​của chuyên gia. Cảm ơn bạn.

Ban biên tập LawNet tư vấn nội dung này như sau:

 • Theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015, giữa nguyên tắc mâu thuẫn và luật định có những điểm khác biệt sau đây:

  Tiêu chuẩn

  quy tắc xung đột

  tổ chức hợp pháp

  Định vị

  Tiêu chí xung đột là quy tắc xác định luật nhà nước nào cần được áp dụng để giải quyết các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài trong một tình huống nhất định. Đây là một quy tắc đặc biệt của luật quốc tế

  Quy phạm pháp luật là những quy tắc chung mang tính chuẩn mực và có thể thi hành được với mọi tổ chức, cá nhân có liên quan và được ban hành bởi các cơ quan nhà nước thích hợp.

  Sơ đồ tổ chức

  Bao gồm các phạm vi và phụ thuộc:

  + Phần phạm vi là phần nêu xung đột này áp dụng đối với các loại quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài: hôn nhân, thừa kế, hợp đồng …

  + Phần phụ thuộc là phần chỉ ra pháp luật của nước được áp dụng để giải quyết quan hệ pháp luật được quy định trong phần phạm vi.

  + Giả định: phần quy phạm pháp luật nêu những trường hợp, hoàn cảnh có thể xảy ra trong cuộc sống mà cá nhân, tổ chức phải chịu tác động trong hoàn cảnh, hoàn cảnh đó.

  + Quy định: Là phần quy định hành vi cho phép hoặc buộc tổ chức, cá nhân phải thực hiện trong những hoàn cảnh, điều kiện quy định trong phần giả định của điều luật.

  + Chế tài: Là phần quy định các biện pháp tác động mà nhà nước định thực hiện nhằm đảm bảo pháp luật được thực thi nghiêm chỉnh.

  Phân loại các quy tắc

  Về quy chế xây dựng:

  Quy tắc xung đột một bên: Đây là quy tắc quan hệ dân sự chỉ áp dụng cho pháp luật của một quốc gia cụ thể.

  Quy phạm xung đột giữa các bên là những quy phạm xác lập những nguyên tắc chung để các cơ quan tài phán có thẩm quyền lựa chọn áp dụng pháp luật của một quốc gia cụ thể để điều chỉnh các quan hệ tương ứng.

  – Căn cứ vào nguồn gốc của các quy phạm xung đột, chúng được chia thành quy phạm mâu thuẫn thống nhất và quy phạm xung đột nội tại.

  – Theo mục đích và phương pháp sửa đổi, có thể chia thành: luật hình sự, luật dân sự, luật hành chính, v.v.

  – Căn cứ vào nội dung, chúng có thể được phân loại thành pháp luật nội dung, pháp luật chế định và pháp luật bảo vệ.

  – Căn cứ vào cách nhìn, có thể phân loại thành quy phạm pháp luật bắt buộc, quy phạm pháp luật cấm và quy phạm pháp luật được phép thực hiện.

  Trên đây là nội dung quy định về sự phân biệt giữa quy phạm xung đột và quy phạm pháp luật. Để biết thêm thông tin chi tiết về chủ đề trên, bạn có thể tham khảo thêm tại Bộ luật dân sự 2015.

  Trân trọng!

Xem thêm  Hội nghị ban chấp hành trung ương đảng

Theo quy định tại Khoản 1 Mục 3 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, định nghĩa pháp lý như sau:

Quy tắc pháp luật là quy tắc xử sự chung, có giá trị ràng buộc chung, thường xuyên được áp dụng cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong cả nước hoặc cho một đơn vị hành chính cụ thể, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc người được quy định trong Đạo luật này ban hành và được bảo đảm bởi tiểu bang.”

Chúng ta hiểu khái niệm pháp lý này như thế nào? Làm thế nào để có thể phân biệt quy phạm pháp luật với các loại quy phạm xã hội khác?

Để có thể hiểu được khái niệm quy phạm pháp luật chúng ta cần hiểu quy phạm là gì? Chuẩn mực thường được giải thích một cách đơn giản là các tiêu chuẩn, quy tắc ứng xử chung và các mẫu hành vi giao tiếp giữa các thành viên. và các quy tắc được thiết lập để đạt được mục tiêu chung là trật tự xã hội.

Từ đó, chúng ta có thể phân biệt giữa quy phạm pháp luật và các quy phạm xã hội khác thông qua ba đặc điểm cơ bản được đề cập trong Luật bảo vệ pháp luật và các vấn đề pháp lý. Các đặc điểm sẽ được liệt kê dưới đây.

Dac trung nao cua phap luat dung de phan biet quy pham phap luat voi nhung quy pham xa hoi khac

Quy phạm pháp luật là gì?

2. Đặc điểm của cơ sở pháp lý

2.1. Nó là một quy tắc ứng xử ràng buộc trên toàn cầu

Đặc điểm là quy tắc xử sự chung, có sức mạnh vạn vật, là sự thể hiện một trong những thuộc tính cơ bản của pháp luật là quy phạm phổ biến. Đặc điểm này có hai mặt, mặt thứ nhất là quy tắc xử sự chung, nghĩa là quy tắc này áp dụng cho mọi cá nhân. Còn phần thứ hai có tác dụng bắt buộc chung, nghĩa là bắt buộc đối với mọi cá nhân trong xã hội.

Khác với các quy tắc xã hội khác hay các quy tắc xử sự chung khác có rất nhiều trong xã hội, nhưng chúng không bắt buộc đối với mọi cá nhân. Hoặc có những quy tắc xử sự khác mang tính bắt buộc nhưng không thể áp dụng cho mọi đối tượng. Đối với các quy định pháp luật, tính bắt buộc và thông dụng luôn song hành và không thể tách rời.

2.2. Do cơ quan có thẩm quyền cấp

Đặc điểm chỉ cơ quan có thẩm quyền mới có thể ban hành là đặc điểm phân biệt giữa quy phạm pháp luật và các quy phạm xã hội khác. Trong các chuẩn mực xã hội khác, nguồn gốc có thể được xác định hoặc không. Nhưng trong khuôn khổ pháp luật, mỗi loại văn bản quy phạm pháp luật được các cơ quan hữu quan quy định rõ ràng đối với việc ban hành loại văn bản quy phạm pháp luật này.

Ví dụ, Quốc hội có thể thông qua bộ luật, luật hoặc nghị quyết; Cấp trên có quyền ra lệnh hoặc quyết định; Chính phủ có quyền ban hành các nghị định …

2.3 Được nhà nước bảo đảm

Ở đặc điểm thứ ba này, nhà nước là chủ thể có quyền và có trách nhiệm bảo đảm pháp luật được thực hiện một cách dứt điểm. Biện pháp bảo mật ở đây là thực hiện.

3. Cấu trúc của cơ sở pháp lý

Là một phương tiện để quản lý xã hội và thiết lập một hệ thống chung của xã hội, sự hiểu biết về cấu trúc pháp lý sẽ giúp chúng ta hiểu được các nguyên tắc, phương pháp và yêu cầu cơ bản trong lĩnh vực pháp luật. Đồng thời giúp hiểu nội dung của chuẩn mực pháp luật một cách dễ dàng hơn.

Cấu trúc chung của một tiêu chuẩn pháp luật thường bao gồm ba phần: giả định, quy định và hình phạt.

Dac trung nao cua phap luat dung de phan biet quy pham phap luat voi nhung quy pham xa hoi khac

Cấu trúc của cơ sở pháp lý

Xem thêm  Nhận đỉnh nào sau đây không đúng với khí hậu của phần lãnh thổ phía Nam của nước ta

3.1. giả thiết

Giả định là một phần của việc xác định mức độ ảnh hưởng của các quy phạm pháp luật đến các quan hệ xã hội. Hay có thể hiểu giả định là một bộ phận của quy phạm pháp luật trong đó xác định các yếu tố giúp chủ thể xác định chủ thể có chịu sự tác động của quy phạm pháp luật đó hay không.

Phạm vi ảnh hưởng được xác định bởi hai yếu tố, đó là hoàn cảnh cụ thể và đối tượng. Hai yếu tố này phải được đề cập đầy đủ, rõ ràng, chính xác và sát với thực tế. Chỉ bằng cách này, các quy phạm pháp luật tác động đến mối quan hệ của chủ thể mới có thể được xác định một cách chính xác.

3.2 Hệ thống

Quy chế được hiểu là một bộ phận của cơ sở pháp lý, trong đó có thông tin về hành vi và cách ứng xử của chủ thể thuộc các trường hợp giả định. Thể hiện dưới dạng:

 • Liệt kê các phương pháp và tiêu chuẩn hành vi của đối tượng nằm trong các điều khoản và điều kiện được quy định trong giả định cho phép hoặc buộc thực hiện một số hành vi nhất định.
 • Nói với đối tượng về những hành vi, hành vi không thể chấp nhận được và nếu vi phạm sẽ bị phạt.

Vai trò của tổ chức là thông báo cho chủ thể:

 • Mọi hành vi bị cấm hoặc bị cấm.
 • Hành vi nào nên được thực hiện.
 • Hành vi mà anh ta có thể chọn để làm.

3.3 Hình phạt

Chế tài là một bộ phận của quy phạm pháp luật quy định các biện pháp mà nhà nước dự định áp dụng đối với những người không tuân theo mệnh lệnh của nhà nước được đề cập trong các quy định của quy phạm pháp luật. Hình phạt được chia thành hai loại: hình phạt cố định và hình phạt không cố định.

Dac trung nao cua phap luat dung de phan biet quy pham phap luat voi nhung quy pham xa hoi khac

Các hình phạt là gì?

4. Phân loại pháp lý

Để có thể phân tích, so sánh nội dung và phân tích mối quan hệ giữa các chuẩn mực pháp luật, chúng ta cần phân loại chúng. Có ba loại lý do để phân loại quy phạm pháp luật, cụ thể như sau:

4.1 Dựa trên bản chất xác định của quy tắc

 • Cấm: Cấm làm một số công việc thường nguy hiểm cho xã hội.
 • Quy tắc tạo điều kiện: Thông thường, chủ thể có quyền lựa chọn hành động trong một khuôn khổ nhất định.
 • Quy tắc bắt buộc: buộc một người phải thực hiện các hành động nhất định.

4.2 dựa trên nội dung và mục đích

 • Tiêu chuẩn Định nghĩa: Nội dung xác định một vấn đề pháp lý hoặc định nghĩa hoặc giải thích một khái niệm pháp lý.
 • Quy tắc tổ chức: có nội dung ảnh hưởng đến các quan hệ xã hội bằng cách xác định loại và mức độ của hành vi.
 • Chế định bảo vệ: có nội dung ghi nhận và bảo vệ chế độ của một loại quan hệ xã hội nhất định và lường trước các biện pháp cưỡng chế có tính chất trừng phạt, hậu quả xấu có thể gánh chịu do hành vi vi phạm. Các loại mối quan hệ.

4.3 Dựa trên ảnh hưởng của quy tắc

 • Nội dung quy phạm: có nội dung xác định quyền và nghĩa vụ của các chủ thể khi tham gia vào các loại quan hệ xã hội nhất định.
 • Quy phạm hình thức: xác định hệ thống, thủ tục thực hiện quyền và nghĩa vụ khi chủ thể tham gia quan hệ pháp luật.
Dac trung nao cua phap luat dung de phan biet quy pham phap luat voi nhung quy pham xa hoi khac

QPPL

Bài viết đã chia sẻ tất cả các nội dung liên quan đến khái niệm pháp lý. Đây là một khái niệm rất quan trọng đối với mỗi sinh viên luật. Hy vọng bạn đã hiểu rõ hơn sau khi đọc bài viết này.

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>