Đặc điểm lớn nhất của cách mạng Việt Nam thời kỳ 1954 đến 1975 là

Đánh giá của bạn post

Nét đặc sắc và lớn nhất của Cách mạng Việt Nam 1954-1975 là

Câu 18908 để điều trị

Nét đặc sắc và lớn nhất của Cách mạng Việt Nam 1954-1975 là

Câu trả lời chính xác: một

phương pháp giải quyết

Căn cứ vào tình hình Việt Nam sau Công ước Giơnevơ 1954 về Đông Dương để phân tích, đánh giá.

Nét đặc sắc và vĩ đại nhất của Cách mạng Việt Nam 1954-1975 là có Đảng lãnh đạo nhân dân.

Nét đặc sắc và vĩ đại nhất của Cách mạng Việt Nam 1954-1975 là có Đảng lãnh đạo nhân dân.

một. Tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng ở hai miền nam – bắc.

B. Thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội.

c. Hoàn thành cuộc cách mạng dân chủ và xã hội chủ nghĩa ở tất cả các nước.

Tiến sĩ .. Hoàn thành cuộc cách mạng dân chủ nhân dân trong cả nước.

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Xem thêm  Tính khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất dao động cùng pha dao động ngược pha lệch pha nhau 3
Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>