Cường độ dòng điện trong mạch mắc song song được tính

Đánh giá của bạn post

mạch song song

1. Hiệu điện thế và cường độ dòng điện trong đoạn mạch song song

Đối với đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song:

Cuong do dong dien trong mach mac song song duoc tinh ahr0chm6ly9pbwcubg9pz2lhawhhes5jb20vcgljdhvyzs8ymdiwlza4mdevmtk3llborw==

– cường độ dòng điện chạy qua mạch chính bằng tổng cường độ dòng điện chạy qua các đoạn mạch rẽ:

\ (I = I_1 + I_2 \)

Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi đoạn mạch là:

\ (U = U_1 = U_2 \)

2. Điện trở tương đương của đoạn mạch song song

– Đối với đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song, nghịch đảo của điện trở tương đương bằng tổng nghịch đảo của các điện trở thành phần.

\ (\ dfrac {1} {R_ {td}} \) = \ (\ dfrac {1} {R_ {1}} \) + \ (\ dfrac {1} {R_ {2}} \).

Cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở tỉ lệ nghịch với điện trở đó:

\ (\ dfrac {{{I_1}}} {{{I_2}}} = \ dfrac {{{R_2}}} {{{R_1}}} \)

chú ý:

Vôn kế có điện trở RV rất lớn so với điện trở của đoạn mạch cần đo và mắc song song với đoạn mạch đó nên cường độ dòng điện chạy qua vôn kế không đáng kể. Do đó, khi tính toán điện trở tương đương cho mạch này, thuật ngữ \ (\ frac {1} {{{R_V}}} \) có thể được bỏ qua.

Sơ đồ tư duy Mạch song song – Vật lý 9

Cuong do dong dien trong mach mac song song duoc tinh

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu Trong đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song thì cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch song song này được tính như thế nào?

I. Dòng điện và hiệu điện thế trong một đoạn mạch song song

1. Trong đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc song song (nội dung sgk Vật Lý lớp 7):

– Cường độ dòng điện (I) chạy qua mạch chính bằng tổng cường độ dòng điện chạy qua các mạch nhánh (mạch quay): I = I1 + I2.

– Hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch bằng hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch nhánh (mạch quay): U = U1 = U2.

2. Đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song

* Câu hỏi C1 Trang 14 SGK Vật Lý 9: Quan sát sơ đồ mạch điện như hình 5.1 (SGK) và cho biết các điện trở R1 và R2 được mắc với nhau như thế nào. Nêu vai trò của vôn kế và ampe kế trong sơ đồ này.

Cuong do dong dien trong mach mac song song duoc tinh ahr0chm6ly9zb2fuymfpdgfwlmnvbs93cc1jb250zw50l3vwbg9hzhmvmjaymc8wmy9zby1kby1tywnolwrpzw4tbwfjlxnvbmctc29uzy1oaw5oltvfmtu4nde1mtkwmc5qcgvn

Sơ đồ đoạn mạch song song Hình 5.1 SGK Vật lý 9

* Hướng dẫn giải câu C1 trang 14 SGK Vật Lý 9:

° Sơ đồ đoạn mạch 5.1 SGK cho biết:

– R1 mắc song song với R2. Một ampe kế đo cường độ dòng điện chạy trong mạch chính.

– Vôn kế đo hiệu điện thế ở hai đầu mỗi điện trở, đồng thời là hiệu điện thế trong toàn mạch.

* Câu C2 trang 14 sgk Vật Lý: Chứng minh rằng đối với đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song thì cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở tỉ lệ nghịch với điện trở đó:

Xem thêm  So sánh sự tương tự nhưng bộ phần của mắt và máy ảnh về mắt quang học

* Hướng dẫn giải bài C2 (Trang 14 SGK Vật Lý 9):

– Ta có: U1 = I1R1 và U2 = I2R2.

– Mặt khác, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch song song bằng hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi đoạn mạch: U = U1 = U2

⇒ U = I1R1 = I2R2 (Đpcm).

thứ hai. Điện trở tương đương trong một đoạn mạch song song

1. Điện trở tương đương

Công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm các điện trở R1 và R2 mắc song song là:

* Câu C3 trang 15 sgk Vật Lý: Chứng minh rằng công thức tính điện trở tương đương đối với đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song là:

Và sau đó suy ra:

* Hướng dẫn giải bài C3 trang 14 SGK Vật Lý 9:

Chúng ta có:

– Mặt khác, đối với đoạn mạch song song: I = I1 + I2 nên:

– một lần nữa, đối với mạch song song: U = U1 = U2, do đó:

(Đây R≡Rtđ).

2 – Kết luận:

– Đối với đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song, nghịch đảo của điện trở tương đương bằng tổng nghịch đảo của các điện trở thành phần.

Cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở tỉ lệ nghịch với điện trở đó:

• NB:

– Vôn kế có điện trở R rất lớn so với điện trở của đoạn mạch cần đo và mắc song song với đoạn mạch đó nên cường độ dòng điện chạy qua vôn kế không đáng kể, do đó khi tính điện trở đoạn mạch này tương đương chẳng hạn. (1 / Rv) có thể được bỏ qua.

Ngày thứ ba. Áp dụng tính cường độ dòng điện, hiệu điện thế và điện trở trong đoạn mạch song song

* Câu C4 trang 15 SGK Vật Lý: Trong phòng học người ta dùng một đèn dây và một quạt trần có cùng hiệu điện thế định mức là 220V. Điện áp nguồn là 220 vôn. Mỗi thiết bị có công tắc và cầu chì an toàn riêng.

Đèn và quạt được nối với nguồn như thế nào để hoạt động tốt?

Vẽ sơ đồ mạch điện. Cho kí hiệu sơ đồ của quạt điện là: – (M) –

Nếu đèn không sáng thì quạt có hoạt động không? tại sao?

* Hướng dẫn giải câu C4 trang 15 SGK Vật Lý 9:

Đèn và quạt được mắc song song nguồn 220V để hoạt động tốt.

– Nếu đèn không hoạt động thì quạt vẫn hoạt động vì quạt vẫn được nối với hiệu điện thế đã cho.

* Câu C5 trang 16 SGK Vật Lý: Cho hai điện trở R1 = R2 = 30Ω mắc nối tiếp như hình 5.2a (SGK).

Cuong do dong dien trong mach mac song song duoc tinh

Sơ đồ các điện trở mắc song song hình 5.2 A

Tính điện trở tương đương của đoạn mạch đó.

– Nếu mắc thêm vào đoạn mạch trên một điện trở R3 = 30Ω (Hình 5.2b SGK) thì điện trở tương đương của đoạn mạch mới là bao nhiêu?

Cuong do dong dien trong mach mac song song duoc tinh

Sơ đồ các điện trở mắc song song hình 5.2 b

So sánh điện trở này với từng phần tử điện trở

* Hướng dẫn giải bài C5 trang 16 SGK Vật Lý 9:

Chúng ta có:

Điện trở song song của đoạn mạch là:

⇒ Điện trở tương đương Rtd nhỏ hơn mỗi điện trở thành phần.

Xem thêm  Quyết định thành lập Hội đồng kỷ luật trường THCS

Dòng điện (I), hiệu điện thế (U) và điện trở (R) trong một đoạn mạch song song – Bài 5 SGK Vật Lý 9 được biên soạn theo sách mới nhất và được các thầy cô giáo giỏi hướng dẫn và sưu tầm, nếu thấy hay các bạn hãy chia sẻ và bình luận để nhiều bạn khác cùng học nhé.

Mạch nối tiếp và song song Hai dạng mạch cơ bản thường thấy trong các thiết bị điện và điện tử …

Đối với đoạn mạch gồm hai điện trở R1 và R2 mắc nối tiếp thì hiệu điện thế giữa các đầu của mỗi điện trở tỉ lệ với điện trở đó.

R td = R 1 + R 2 + ⋯ + R n {\ displaystyle R _ {\ mathrm {td)) = R_ {1} + R_ {2} + \ cdots + R_ {n))

 • Dòng điện giống nhau ở tất cả các điểm:

  I = I 1 = I 2 =. . . = Tôi n {\ displaystyle I = I_ {1} = I_ {2} = … = I_ {n))

 • Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế trên mỗi điện trở:

  U = U 1 + U 2 +. . . + U n {\ displaystyle U = U_ {1} + U_ {2} + … + U_ {n))

 • Điện trở tương đương của đoạn mạch bằng tổng các điện trở thành phần:

  R td = R 1 + R 2 +. . . + R n {\ displaystyle R_ {td} = R_ {1} + R_ {2} + … + R_ {n))

 • Hiệu điện thế giữa các cực của mỗi điện trở tỷ lệ với các điện trở:

  UR td = U 1 R 1 = U 2 R 2 =. . . = U n R n {\ displaystyle {\ frac {U} {R_ {td)))) = {\ frac {U_ {1)) {R_ {1))) = {\ frac {U_ {2)) {R_ {2}}} = … = {\ frac {U_ {n}} {R_ {n}}}}

Trong đoạn mạch gồm hai điện trở R1 và R2 mắc song song, cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở tỉ lệ nghịch với điện trở đó.

1 R td = 1 R 1 + 1 R 2 + ⋯ + 1 R n {\ displaystyle {\ frac {1} {R _ {\ mathrm {td)))) = {\ frac {1} {R_ {1}} } + {\ frac {1} {R_ {2}}} + \ cdots + {\ frac {1} {R_ {n}}}}

.

 • Cường độ dòng điện chạy qua mạch chính bằng tổng cường độ dòng điện chạy qua các đoạn mạch nhánh:

  I = I 1 + I 2 +. . . + I n {\ displaystyle I = I_ {1} + I_ {2} + … + I_ {n))

 • Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch song song bằng hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi đoạn mạch riêng biệt:

  U = U 1 = U 2 =. . . = U n {\ displaystyle U = U_ {1} = U_ {2} = … = U_ {n))

 • Điện trở tương đương có công thức:

  1 R td = 1 R 1 + 1 R 2 + ⋯ + 1 R n {\ displaystyle {\ frac {1} {R _ {\ mathrm {td)))) = {\ frac {1} {R_ {1}} } + {\ frac {1} {R_ {2}}} + \ cdots + {\ frac {1} {R_ {n}}}}

 • Cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở tỉ lệ nghịch với điện trở đó:

  I R = I 1 R 1 = I 2 R 2 =. . . = I n R n {\ displaystyle IR = I_ {1} R_ {1} = I_ {2} R_ {2} = … = I_ {n} R_ {n))

 • Ưu điểm: Mỗi thiết bị điện hoạt động độc lập với thiết bị khác. Vì vậy, các mạch điện trong nhà, phòng, văn phòng… đều là mạch điện song song để các thiết bị an toàn hơn.

Lấy từ “https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Circuit_serial_and_song_song&oldid=66161393”

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>