Có điểm trong đó có đúng điểm thẳng hàng số đoạn thẳng được tạo thành tự điểm trên là

Đánh giá của bạn post

Xin hãy giúp tôi giải quyết vấn đề này

Cho 20 điểm phân biệt, 7 điểm trong số đó nằm chính xác trên một dòng và không có điểm nào trong số 3 điểm còn lại nằm trên một dòng. Qua hai điểm ta kẻ được một đường thẳng. Có thể vẽ được bao nhiêu đoạn thẳng từ 20 điểm đó?

Các bước toán học: cho n số điểm mà k điểm nằm trên một dòng. Đếm số đoạn thẳng đi qua các cặp điểm.

Bước 1: Đếm xem có bao nhiêu đường thẳng đi qua các cặp điểm khi không có 3 điểm trên một đường thẳng tại n điểm.

Bước 2: Đếm xem có bao nhiêu đường thẳng đi qua các cặp điểm khi có đúng k mà không có 3 điểm nào trùng nhau.

một) Nếu ba trong số bảy điểm được đánh dấu không nằm trên một dòng, thì số dòng được vẽ sẽ là A7.7−12 = 21 (Đường thẳng).

Hãy xem xét ba điểm đường thẳng chồng lên nhau, từ đó chỉ có thể vẽ một đường thẳng. Nếu ba điểm này không nằm trên một đường thẳng thì có thể vẽ ba đường thẳng.

Số đoạn thẳng được làm nhẵn là: 3-1 = 2 (đoạn thẳng)

Vì vậy, vẽ mỗi 21-2 = 19 (dòng).

b) Lập luận tương tự như a), với 12 điểm có đúng ba điểm trùng nhau, ta vẽ được 12.12−12−2 = 64 (đoạn thẳng)

c) Lập luận tương tự như a), từ n điểm có đúng ba điểm trùng nhau, ta vẽ được nn – 12−2 (đoạn thẳng).

Xem thêm  Cách làm khô gà xé cay bằng chảo

Trang 2

Số đoạn thẳng được vẽ qua các cặp điểm nguyên tố là nn – 12.

Nếu bỏ đi một điểm thì số đoạn thẳng vẽ qua các cặp điểm sau là n – 1.n – 22.

Theo bài toán ta được: nn – 12 – n – 1.n – 22 = 10

⇔n – 1.n – n – 2 = 20⇔n – 1.2 = 20⇔n – 1 = 10⇔n = 11

Vì vậy, kết quả ban đầu là 11.

Cho 100 điểm phân biệt, trong đó có 10 điểm nằm trên một dòng. Các điểm còn lại không có 3 điểm trùng nhau. Cứ hai điểm ta vẽ một đường thẳng. Đếm số dòng thành phần.

  • học thuyết
  • Nhiều lựa chọn
  • Câu hỏi và trả lời
  • bài tập sgk

Cho 29 điểm, trong đó 3 điểm nằm đúng trên một dòng. Hỏi có bao nhiêu đoạn thẳng được tạo thành, bao nhiêu đoạn thẳng và bao nhiêu tia được tạo thành.

Câu hỏi tương tự

3

khách thăm quan

Vui lòng nhập câu hỏi của bạn ở đây

Đây là một số câu hỏi có thể liên quan đến câu hỏi bạn đã đăng. Có lẽ có câu trả lời bạn cần!

Tiêu đề

Cho 20 điểm phân biệt, trong đó có 6 điểm trên một đoạn thẳng, ngoài ra không có 3 điểm nào trên một đoạn thẳng. Qua hai điểm ta kẻ được một đường thẳng. Có thể vẽ được bao nhiêu đoạn thẳng từ 20 điểm đó?

Phương pháp giải – xem chi tiết

Với m điểm phân biệt, không có điểm nào trong ba điểm nằm trên một dòng, số đoạn thẳng được vẽ là \ (\ frac {{m. (M – 1)}} {2} \)

Xem thêm  So sánh s450 luxury và s450 maybach

Qua n điểm trùng nhau chỉ có một đường thẳng

Giải thích chi tiết

Với 20 điểm phân biệt, nếu không có điểm nào nằm trên đường thẳng thì số đường thẳng được vẽ là \ frac {{20. (20 – 1)}} {2} = 190

Nếu không có điểm nào trong sáu điểm nằm trên một dòng thì số dòng thành phần là: \ (\ frac {{6.5}} {2} = 15 \)

Nếu sáu điểm này nằm trên một dòng thì số dòng thành phần là: 1

Vậy từ 20 điểm phân biệt, trong đó có 6 điểm trùng nhau, số đoạn thẳng tạo thành là:

\ (190-15 + 1 = 176 \) (đường thẳng)

Có bao nhiêu đường thẳng đi qua các điểm phân biệt A và B?

dùng để vẽ. Hãy chọn câu trả lời đúng.

Co diem trong do co dung diem thang hang so doan thang duoc tao thanh tu diem tren la

Cho điểm M nằm giữa hai điểm N và P như hình vẽ bên. Kết luận nào sau đây là đúng?

Co diem trong do co dung diem thang hang so doan thang duoc tao thanh tu diem tren la

dùng để vẽ:

Co diem trong do co dung diem thang hang so doan thang duoc tao thanh tu diem tren la

Có bao nhiêu tia có chung gốc tọa độ B trong hình trên?

Cho hình sau. Chọn một câu Đúng.

Co diem trong do co dung diem thang hang so doan thang duoc tao thanh tu diem tren la

Cho hình sau. Chọn một câu Đúng.

Co diem trong do co dung diem thang hang so doan thang duoc tao thanh tu diem tren la

dùng để vẽ. Chọn câu sai:

Co diem trong do co dung diem thang hang so doan thang duoc tao thanh tu diem tren la

Cho tôi nằm trên đoạn thẳng AB. Biết rằng $ AI = 5 cm, AB = 8 cm. $ Tính độ dài $ BI. $

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>