Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số y = 1/3x^3 mx^2

Đánh giá của bạn post

một. 5

câu trả lời:Hướng dẫn giải pháp:
Hàm số đã cho là đồng biến trên R ℝ⇔b2−3ac≤0⇔m2−4≤0⇔ – 2≤m≤2 → m∈ℤm∈ – 2; −1; 0; 1; 2.
Đáp án A

 • Xem thêm  Kể một vài ví dụ vệ di sản văn hóa phi vật thể
 • Cô gái đó đã cố gắng tránh _______ một số câu hỏi của tôi.

 • Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

  Blog khác

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.

  You may use these HTML tags and attributes:

  <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>