Cho hình hộp ABCD A BCD chọn mệnh đề sai trong các mệnh đề sau

Đánh giá của bạn post

Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D ‘. Câu nào sau đây không đúng?

một. m “// BC”

B. AC // A’C ‘

c. BB “// quảng cáo”

D. BD // B’D ‘

Câu hỏi tương tự

Trong hình hộp ABCD.A’B’C’D ‘có tất cả các cạnh bằng nhau. Câu nào sau đây không đúng?

một. BB ‘BD

B. a ‘c’ b

c. A ‘B DC’

Tiến sĩ .. BC ‘A’ D

Cho tứ diện đều ABCD. Giả sử E, F và G lần lượt là ba điểm trên các cạnh AB, AC và BD sao cho EF cắt BC tại M và EG cắt AD tại N.

A (EFG) (ACD) = FN

B (EFG) ∩ (BCD) = MG

C. Các đường thẳng đồng thời CD, MG, FN

D. Bốn điểm M, G, F, G không cùng hoành độ.

Nhìn hình chóp S.ABCD, đáy là hình thang ABCD có đáy là AD lớn. Câu nào sau đây không đúng?

một. SAC và SBD cắt nhau

B. Hai mặt phẳng cắt nhau (SAB) và (SCD)

SAD và SBC không cắt nhau

d Bốn điểm S, A, C, D nằm trong cùng một mặt phẳng

Cho tứ diện đều ABCD. Gọi M và K là trung điểm của. , Dài BC và AC. N là một điểm trên cạnh BD sao cho BN = 2. Giả sử F là giao điểm của AD và mp (MNK). Khẳng định nào sau đây là đúng?

một. AF = 3FD

B. AF = 2FD

C. AF = FD

Tiến sĩ .. FD = 2AF

Nhìn vào hình chóp S.ABCD. Mặt phẳng không đi qua đỉnh nào của hình chóp cắt các cạnh SA, SB, SC, SD lần lượt tại A ‘, B’, C ‘, D’. Gọi O là giao điểm của AC và BD. Tìm cụm từ đúng trong các câu sau:

A. Các dòng A’C ‘, B’D’, SO được đồng bộ hóa

B. Hai đường thẳng A’C ‘và B’D’ cắt nhau và hai đường thẳng A’C ‘và SO cắt nhau

C. Các đường A’C ‘, B’D’, SO Coplanar

D. Các đường thẳng A’C ‘, B’D’, SO là hai đường chéo

Cho hình thoi ABCD có tâm O. Giả sử E, F, M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, CD, BC, AD. P là phép đồng dạng biến tam giác OCF thành tam giác CAB. Tìm câu sai trong các câu sau:

A. P gồm phép đối xứng tâm O và phép đối xứng tâm A với tỉ số k = 2

BP gồm phép đối xứng trục AC và điểm C với tỉ số k = 2

C. P gồm phép đối xứng tâm C tỉ số k = 2 và phép đối xứng tâm O.

D. P tạo thành bởi phép đối xứng trục BD và phép đo tâm O với tỉ số k = -1

Xem thêm  Cách chạy xe MSX 125

Cho tứ diện đều ABCD. Giả sử M, N, P, Q, R và S lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA, AC và BD. Mục nào sau đây? Đúng?

Các đường RA và PQ cắt nhau

B. Hai đường thẳng NR và PQ song song với nhau

C- Hai đường thẳng MN và PQ song song với nhau

Các đường RA và MP cắt nhau

Cho tứ diện đều ABCD. Giả sử M, N, P và Q lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, AD, CD và BC. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. MN // BD và MN = 1 2 BD

B. MN // PQ và MN = PQ.

C. MNPQ là hình bình hành.

D. MP và NQ cắt nhau.

Cho hai đường thẳng A và B song song. Mục nào sau đây? sai – sai – sai ?

A Nếu mặt phẳng (P) cắt thì nó cũng giao với

Nếu mặt phẳng (P) song song với a thì nó cũng song song với b

Nếu mặt phẳng (P) song song với a thì mặt phẳng (P) hoặc song song với b hoặc mặt phẳng (P) chứa b

Nếu mặt phẳng (P) chứa dòng a thì nó cũng có thể chứa dòng b

Các câu hỏi nóng cùng chủ đề

A.M, F, R, A

B. M, R, S, C

C. P, Q, R, EASY

DM, F, Q, nữ

Xem câu trả lời ” 08/01/2020 780

Ngày 19 tháng 6 năm 2021 2.203

một. BB’⊥BD

Câu trả lời chính xác

Chọn A Vì hình vuông ABCD.A’B’C’D ‘có tất cả các cạnh bằng nhau nên các tứ giác ABCD, A’B’BA, B’C’CB đều là hình thoi nên ta có

Các câu hỏi nóng cùng chủ đề

Chọn Xác nhận Đúng Trong dữ liệu sau:

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 4.329

Trong không gian, mệnh đề nào sau đây? sai – sai – sai.

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 3,258

Cho Tứ diện ABCD là tứ diện đều có AB, AC và AD đôi một vuông góc với nhau, cho rằng AB = AC = AD = 1. Số đo của góc giữa hai đường thẳng AB và CD là

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 2450

Xem thêm  Từ các chữ số 123456 có thể lập bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số

Cho tứ diện đều ABCD. Có bao nhiêu vectơ khác 0 → vectơ là điểm đầu và điểm cuối của tứ diện ABCD?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 1.363

Trong cho các câu sau, câu nào đúng?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 1.255

Cho tứ diện đều ABCD có hai mặt phẳng (ABC) và (ABD). Vuông góc với (DBC). Giả sử BE và DF là đường cao của tam giác BCD và DK là đường cao của tam giác ACD. Chọn Xác nhận sai – sai – sai Trong các dữ liệu sau đây?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 1.158

Cho hai đường thẳng phân biệt a, b và mặt phẳng (P) trong đó a⊥P. Câu nào sau đây là sai – sai – sai?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 1.115

Giả sử S. ABCD là hình chóp có đáy là hình vuông và cạnh a. SA = a2 và SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Góc giữa cạnh bên SC và mặt phẳng là

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 1,065

Chọn cụm từ đúng trong số các câu sau:

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 884

Cho hình vuông ABCD là hình chữ nhật. A B C D’. Khoảng cách giữa hai mặt phẳng (ABCD) và (A’B’C’D ‘) là

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 555

Giả sử hình chóp lượng giác S. ABC có SA vuông góc với mặt phẳng (ABC), AB = 6, BC = 8, AC = 10. Tính khoảng cách d giữa hai đường thẳng SA và BC.

Cho hinh hop abcd a bcd chon menh de sai trong cac menh de sau

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 431

Cho hình lập phương ABCD. A B C D’. Góc giữa hai đường thẳng BA ‘và CD là

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 273

Chọn cụm từ đúng trong số các câu sau:

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 267

Giả sử hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với AB = a, AD = 2a, SA = 3a và SA vuông góc với mặt đáy. Góc giữa đường thẳng SD và mặt phẳng (ABCD) là

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 244

Mục nào sau đây? sai – sai – sai

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 218

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>