Cho hàm số y = ax^2 hàm số đồng biến khi

Đánh giá của bạn post

Đặc tính :

Hiệp phương sai – Nghịch đảo:

Nếu a> 0 thì hàm số nghịch biến khi x <0 ، تكون الوظيفة معكوسة عندما x> 0.

Nếu giá trị <0 thì hàm số nghịch biến khi x <0 ، فإن الوظيفة تكون معكوسة عندما تكون x> 0.

Giá trị nhỏ nhất – Giá trị lớn nhất:

a> 0 thì y 0 với mỗi x; y = 0 khi x = 0.

=> Giá trị nhỏ nhất của hàm số: y = 0.

a <0 thì y ≤ 0 với mỗi x; y = 0 khi x = 0.

=> Giá trị lớn nhất của hàm số là: y = 0.

Đồ thị:

Đồ thị của hàm số y = ax2 (a ≠ 0) là một đường cong parabol (P) đi qua gốc tọa độ và lấy trục tung Oy làm trục đối xứng.

  • Nếu đồ thị> 0 thì đồ thị nằm trên trục hoành và O là điểm cực tiểu.
  • Nếu giá trị <0 thì đồ thị nằm dưới trục hoành và O là điểm cực trị.

giải toán lớp 9 và ôn tập đại số lớp 9

Kiến thức đầu tiên về trí nhớ

  • Nếu a> 0 thì hàm số y = ax2 nghịch biến khi x <0 ، ومتغير مشترك عندما x> 0.
  • Nếu a <0 thì hàm số y = ax2 nghịch biến tại x <0, nghịch biến tại x> 0.
  • Nếu a> 0 thì y> 0 với mỗi x ≠ 0, y = 0 khi x = 0 và y = 0 là giá trị nhỏ nhất của hàm số.
  • Nếu a <0 thì y <0 với mỗi x ≠ 0, y = 0 khi x = 0 và y = 0 là giá trị lớn nhất của hàm số.

Cho ham so y ax2 ham so dong bien khi
Cho ham so y ax2 ham so dong bien khi
Cho ham so y ax2 ham so dong bien khi
Cho ham so y ax2 ham so dong bien khi
Cho ham so y ax2 ham so dong bien khi

Nguồn trang web giabai5s.com

Ví dụ 1: Hình vuông các cạnh bằng ô tô
a) Biểu thị diện tích S của hình vuông theo x;
b) Tính giá trị của S tương ứng với các giá trị của x cho trong bảng dưới đây rồi điền vào ô trống: x 0,25 0,5 1 1,5 L 3 S

c) Khi cạnh hình vuông tăng lên 3 lần thì diện tích hình vuông tăng hay giảm bao nhiêu lần? d) Khi diện tích hình vuông giảm đi 25 lần thì cạnh của hình vuông đó tăng hay giảm bao nhiêu lần?

e) Tính cạnh của hình vuông khi: S = 20, 25 cm; S = 12 cm.

phần thưởng:
a) Diện tích hình vuông: S = x ^ (đơn vị).
b) với x = 0,25 thì S = 0,25 = 0,0625 (4đvdt); với x = 0,5 thì S = 0,5 ° = 0,25 (đvC);
với x = 1 thì S = 1 ^ = 1 (với điều kiện);
với x = 1,5 thì S = 1,5 ^ = 2,25 (đơn vị);
với x = 2 thì S = 2 ^ = 4 (giới thiệu);
Với x = 3 thì S = 3 ^ = 9 (cho trước).
Chúng tôi có bảng sau:
XL 0,25 0,5 1 1,5 | 2 3 1 Miền Nam 0,0625 | 0,25
2,25 | 4 9
c) Giả sử cạnh của hình vuông sau khi tăng lên 3 lần là x, và diện tích là S thì s? = x ^ = (3x) ^ = 9x ^ = 9s, tức là diện tích hình vuông tăng lên 9 lần.
d) Giả sử khi giảm diện tích hình vuông đi 25 lần thì diện tích là S và cạnh tương ứng của hình vuông là xo, khi đó:
. S x2 x2 = S ‘=> =
Mặt, suy ra 25x ^ 2 = x2 ha>, suy ra
Vậy x = 25 25 nghĩa là cạnh của hình vuông đã giảm đi 5 lần.
Trả lời: Khi diện tích hình vuông giảm đi 25 lần thì cạnh hình vuông giảm đi 5 lần.
e) Khi S = 20, 25 ta có: x = 20, 25 x 2 = 4,5 + x = 4,5 (cm).
Khi 2 s
X
2
– 3 ex-3-1.4 (cm).
Vậy khi diện tích hình vuông là 20,25 cm x 2 cm thì cạnh hình vuông lần lượt là 4,5 cm và 1,4 cm.
25
thứ hai. Chơi thể thao
Đầu tiên.
Cho hàm số y = -5x?
a) Lập bảng tính giá trị của y với giá trị của x nhân với 1
-2; -1; 1; 2.
b) với giá trị nào của x thì hàm nhận giá trị tương ứng với:
0; -7,5; -0,05; 50; -120 cho trước ba vị trí: y = 0,5x; y = x; y = 2 x ^
a) Tính giá trị của mỗi hàm số khi x cho trước các giá trị sau:
-2; -1,5; -Đầu tiên; -0,5; 0; 0,5; 1; 1,5; 2
2.
b) tìm x khi mỗi hàm số lần lượt nhận giá trị: 0; Đầu tiên; 3.
3. Một ô tô đang chuyển động với vận tốc đều. Quãng đường đi được liên hệ với thời gian theo công thức y = “, trong đó t là thời gian tính bằng giấy, a là gia tốc tính bằng m / s2 và y là quãng đường đi được tính bằng mét. Cho rằng a = 0,8 m / s2.
a) Điền giá trị thích hợp vào ô trống trong bảng sau:
1 2 3 4 | 58 | 10 năm TTT
b) Sau bao nhiêu giây kể từ khi bắt đầu chuyển động, ô tô có thể xuất phát
Khoảng cách là 176,4 m 360 m?
4. Cho hàm số y = (m “- m) x ^. Tìm giá trị của m để:
a) Hàm số đồng biến với mọi x> 0;
b) Hàm số nghịch biến với mọi x> 0.
5. Cho hàm số y = (m + 2m + 3) x ^. Giá trị của x là bao nhiêu:
a) một hàm số đồng biến?
b) hàm số nghịch biến?
c) Cho x = + 1 và y = 6, tìm m.
Ngày thứ ba. Hướng dẫn – Đáp án
1. a)
|
tr -20 1 -5 | -1,25 0 -1,25 -5 -20 b) Với y = 0, ta có J5x ^ = 08 x 2 = 0x = 0;
Với y = -75, ta có -5x = -75 + x = 25 + x = + 5; Với y = -0,05, ta có J5x = -0,05 = x ^ = 0,01 + x = 0,1;
Với y = 50, ta có J5x ^ = 50 = x ^ = – 10; Không có giá trị nào của x thỏa mãn điều kiện này.
Với y = -120, ta có J5x = -120ex – 24 = 0 = (x – 2/6) (x + 2/6) = 0e x = 2/6 hoặc x = -2/6. Vậy với x = + 26 thì y = -120.
2 a)
× -2 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 | 2 | y | 2 | 1.125 | 0,5 0,125 0 0,125 0,5 1,125 2 | y2 | 4 | 1,25 | 1 | 0,25 0 0,25 | 1 | 2,25 4 | yz | 8 | 4,5 2 0,50 0 0,50 | 2 4,50 8
b) khi x = 0 thì: y = y = y = 0; khi x = 1 thì: y = 0,5; y = 1; y = 2; khi x = 3 thì: y = 0,5,3 ° = 0,5,9 = 4,5; y = 3 = 9;
yz = 2,32 = 2,9 = 18. 3. a) NETOTI 2 T3 T4 T5 T 8 T 107 0,4 1,6 3,6 6,
4 10 25,6 40 b) trong đó y = 176,4; chúng ta có:
y
0,8 tấn 2
= 176,4 = 0,8 tấn = 352,8
t = 441 t = 21.
Với y = 360, ta có:
0,01 = 360 – 0,8 tấn 2 = 720
t = 900
t = 30.
4. a) một công việc có thể thay đổi khi và chỉ khi:
M2 – M> M (M-1)> 0
am <0
. M <0[م>+ m> 1[m>+m>1[m>+m>1
sm <0 hoặc
m <0
* 1m-150 mci vì vậy khi m <0 أو m> 1, hàm số đã cho là một đồng biến.
b) một hàm là khả nghịch khi và chỉ khi:
M? – m <0 ôm (m -1) <0 أولم> S
m <0

Anh ấy là
Im-cou
M <0 م -1> 0 m> 1 Không có giá trị m nào thỏa mãn điều kiện này.
Vì vậy, khi nó là 0 0 cho tất cả a.
Vậy: a) hàm số đồng biến tại x> 0; b) Hàm số nghịch biến khi x <0; c) với x = + 1 thì y = 6, do đó:
m 2 + 2 m + 3. (+1) 2 = 66 m 2 + 2 m + 3–6 = 0
M2 + 2 M-3 = 0 EUR (M + 1) 2-4 = 0
= (m – 1) (m + 3) = 0 = m = 1 hoặc m = -3. Vì vậy, với x = + 1, y = 6 khi m = -3 hoặc m = 1.

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Xem thêm  Trường học viện bưu chính viễn thông
Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>