Cho cấp số nhân có u1 3, q Tính u5

Đánh giá của bạn post

phương pháp

Sử dụng công thức để tính số hạng tổng quát cho số mũ un = u1.qn-1

Giải pháp:

Ta có: u4 = u1.q3 = -24

Chọn B.

Các câu hỏi nóng cùng chủ đề

Đối với số mũ có u1 = -3, q = 2/3. Tính u5

Câu hỏi tương tự

Lập dãy (un) thành số mũ với số hạng đầu u 1 = 1 và bội q = 2. Tổng của T = 1 u 1 – u 5 + 1 u 2 – u 6 + 1 u 3 – u 7 + . . . + 1 u 20 – u 24

một. 1 – 2 19 15. 2 18

B. 1 – 2 20 15. 2 19

c. 2 19-1 15. 2 18

Tiến sĩ .. 2 1-20 15. 2 19

Cho số mũ (un) có số hạng đầu u 1 = 2 và bội q = – 2. Giá trị u 5 là

một. 32

B. -16

c. -6

Tiến sĩ .. -32

Cho số mũ u 2 = 1 4 ; sh 5 = 16 . Tìm q và u1

a q = 1 2; u 1 = 1 2.

b q = – 1 2; u 1 = – 1 2.

C. P = 4; u 1 = 1 16.

d q = – 4; u 1 = – 1 16.

Cho cấp số cộng (un) có số hạng đầu u 1 = 3 và công sai d = 2. Tính u 5

một. 11

B. Ngày 15

c. thứ mười hai

Tiến sĩ .. 14

Cho cấp số nhân (uN) không có giới hạn 0, tìm u 1 Tôi biết:

u 1 + u 2 + u 3 + u 4 + u 5 = 11 u 1 + u 5 = 82 11

A 1 11

B. 81 11

c. 21 11

D. Tất cả đều sai

Cho số mũ (un) thỏa mãn u 1 + u 2 + u 3 + u 4 + u 5 = 11 u 1 + u 5 = 82 11.Tổng S 2011

a q = 1 3; s 2011 = 243 22 1 – 1 3 2011

bq = 3; s 2011 = 1 22 3 2011 – 1

c. Cả a và b đều đúng

Tiến sĩ .. Cả A và B đều sai

Cho số mũ (UN) Có u 1 = – 3 và q = – 2 . Cộng 10 số hạng liên tiếp đầu tiên của cấp số nhân

một. s 10 = – 511

B. s 10 = 1023

c. s 10 = 1025

Tiến sĩ .. s 10 = – 1025

Tìm giữa chữ số 3 và chữ số 768 có 7 chữ số để được số mũ có u 1 = 3. Khi đó u 5 bằng:

một. 72

B. -48

c. ± 48

Tiến sĩ .. 48

Cho cấp số nhân, cou1 = -3; q = 23. Tính 5. Kết quả đúng là

một.

u5 = -2716.

B.

u5 = -1627.

c.

u5 = 1627.

Tiến sĩ ..

Một kết quả khác.

Câu trả lời và giải pháp

Câu trả lời:Loại bỏ

câu trả lời:

u5 = u1.q4⇒u5 = (- 3) .234 = -1627.

Câu hỏi từ kỳ thi tiếp theo. Bạn có muốn kiểm tra không?

Đề kiểm tra 40 phút môn Toán lớp 11 – Chủ đề Số, Phép cộng và phép nhân – Đề 10

Làm bài tập về nhà đi

Có liên quan

Một số câu hỏi khác từ cùng một kỳ thi.

 • Cho một dãy trong đó các số hạng đầu tiên là: 8, 15, 22, 29, 36, …

  Thuật ngữ chung cho thuật ngữ này là:

 • Cho dãy số (un) với: un = 7-2n

  Khẳng định sai là

 • Cấp số cộng thỏa mãn các điều kiện sau: u3 + u5 = 5 và u3. u5 = 6. Giá trị của u1 là

 • Trong số các câu sau, câu sai là

 • Cho dãy số (un) với un = an2n + 1 (a: hằng số), thì un + 1 là số hạng

 • Cho cấp số cộng (un) với các số hạng dương thỏa mãn điều kiện:

  Cho cap so nhan co u1 3 q tinh u5

  Số hạng đầu tiên u1 và công sai d trong cấp số cộng là

 • Cho một bội số vô hạn (un) với hệ số là q:
  Chúng tôi xem xét các đề xuất sau:
  1. Dãy (wn) trong đó wn = un2 là một cấp số nhân của q2.
  2. Dãy (sn) trong đó sn = un3 là một lũy thừa với hệ số q3.
  3. Dãy số (tn) với tn = un + 1.un là một cấp số nhân của q2.
  Trong các mục trên:

 • Cho cấp số nhân, co1 = 3; q = 23. Kết quả đúng là

 • Một số mũ với các điều kiện dương thỏa mãn điều kiện:

  Cho cap so nhan co u1 3 q tinh u5

  Số hạng đầu tiên u1 và bội q là

 • Trong dãy số (un) với số hạng tổng quát sau đây un, dãy số là một tiến hóa số học của

 • Công thức đúng cho cấp số cộng với số hạng đầu tiên là u1, hiệu số d là

 • Đối với cấp số cộng: -2, -5, -8, -11, -14, …

  Khi đó hiệu của d và tổng của 20 số hạng đầu tiên của cấp số cộng là

 • Khẳng định nào sau đây là đúng?

 • Cho cấp số nhân, cou1 = -3; q = 23. Tính 5. Kết quả đúng là

 • Cho dãy số (un) với (un) = – 1n.

  Khẳng định sai là

 • Nếu có ba số

  Cho cap so nhan co u1 3 q tinh u5

  Theo thứ tự tạo thành một phép cộng, giá trị của x bằng:

 • Cho dãy số u1 = 1un + 1 = un + (- 1) 2n, số hạng tổng quát của dãy số trên là

 • Cho bội số 1, u2, u3, … với bội q (q ≠ 1). SetSn = u1 + u2 + u3 + … + un

  Vì vậy chúng tôi có:

 • Tổng của n số hạng đầu tiên của cấp số cộng được cho bởi sn = 2n2 – n. Số hạng đầu tiên u1 và công sai d trong cấp số cộng là

 • Cho một cấp số vô hạn (un) với các bội của q: u1, u2, u3, u4, u5, u6, ….., un, …

  Trong số các phát biểu sau, phát biểu đúng là

 • Cho dãy số: -1,13, -19,127, -181 phát biểu sai là

 • Viết 3 số từ 2 đến 22 để được cộng 5 số hạng.

 • Cho cap so nhan co u1 3 q tinh u5

 • Cho một cấp số nhân hữu hạn với công q ≠ 0: u1, u2, …., um-1, um
  Chúng tôi xem xét các đề xuất sau:

  Cho cap so nhan co u1 3 q tinh u5

  Trong các mục trên:

 • Cho cap so nhan co u1 3 q tinh u5

 • Cho cấp số cộng có u1 = -1, d = 2; sn = 483. Số cấp số cộng có điều kiện là

 • Cho dãy unithu1 = 2un + 1-un = 2n-1

  Thuật ngữ chung cho một dãy là biểu thức:

 • Ba số a, b, c (a

 • Cho tứ giác ABCD; Tìm bốn góc của một tứ giác từ phép cộng và A = 30o. Số đo các góc còn lại là.

 • Tổng của S (n) = 11,2 + 12,3 + 13,4 + …. + 1n (n + 1). Khi đó công thức của S (n) là

Một số câu hỏi khác mà bạn có thể quan tâm.

 • ** Cho F1 tự thụ phấn với 3 cặp gen dị hợp, thu được F2 xuất hiện 5445 cây thân cao, quả đỏ: 743 cây thân cao, quả vàng: 2805 cây ngắn, quả đỏ: 2008 cây ngắn, quả vàng.

  Tần số chuyển gen F1, nếu có, sẽ là:

 • ** Khi cho F1 tự thụ phấn giữa các cặp gen dị hợp, F26188 thu được bí trắng, bí: 2063 bí trắng, chiều dài: 1403 bí vàng, bí: 659 bí vàng, dài: 661 bí, bí: 0,25 bí, dài.

  Quy ước nào sau đây về tính trạng màu sắc vỏ quả là hợp lý, cho rằng B quy định quả màu vàng?

 • ** Khi cho F1 tự thụ phấn giữa các cặp gen dị hợp, F26188 thu được bí trắng, bí: 2063 bí trắng, chiều dài: 1403 bí vàng, bí: 659 bí vàng, dài: 661 bí, bí: 0,25 bí, dài.

  Khi xét sự di truyền của cả hai tính trạng, phát biểu nào sau đây đúng?

 • ** Khi cho F1 tự thụ phấn giữa các cặp gen dị hợp, F26188 thu được bí trắng, bí: 2063 bí trắng, chiều dài: 1403 bí vàng, bí: 659 bí vàng, dài: 661 bí, bí: 0,25 bí, dài.

  Nếu ở F1 xảy ra hoán vị gen thì tần số sẽ là:

 • ** Cho F1 phân tích với kiểu hình hoa kép, đài hoa ngả, kết quả xuất hiện 245 cây hoa kép, đài hoa ngả: 637 cây hoa kép, đài hoa thẳng: 1519 cây hoa đơn, đài hoa ngả: 1127 cây hoa đơn, đài hoa thẳng đứng. Biết rằng hình dạng đài hoa do một cặp gen quy định trong đó lá đài thẳng trội so với lá đài thẳng.

  Quy luật di truyền chi phối hai đặc điểm:

 • ** Cho F1 phân tích với kiểu hình hoa kép, đài hoa ngả, kết quả xuất hiện 245 cây hoa kép, đài hoa ngả: 637 cây hoa kép, đài hoa thẳng: 1519 cây hoa đơn, đài hoa ngả: 1127 cây hoa đơn, đài hoa thẳng đứng. Biết rằng hình dạng đài hoa do một cặp gen quy định trong đó lá đài thẳng trội so với lá đài thẳng.

  Nếu tính trạng dạng lá đài do cặp gen Dd quy định. Kiểu gen của F1 sẽ là:

 • ** Quy ước gen: A: quả ngọt B: quả tròn D: quả trắng

  A: quả chua B: bí đỏ D: quả vàng.

  Các cặp gen liên kết hoàn toàn với nhau. Cặp bố mẹ có kiểu gen

  Cho cap so nhan co u1 3 q tinh u5

  .

  Kết quả phân li kiểu hình của phép lai là:

 • ** Khi lai chuột F1 lông xám, xoăn với chuột lông xám, lưng thẳng được F2 105 lông xám, xoăn: 105 lông xám, duỗi thẳng: 28 lông nâu, duỗi thẳng: 28 lông đen, xoăn: 7 nâu, xoăn lông vũ: 7 Bộ lông đen, thẳng. Kiến thức về các gen trên tự ngẫu, hình dạng lông do một gen duy nhất quy định, kiểu hình lông thẳng đen mang cặp gen lặn đồng hợp tử.

  Tính trạng màu lông chuột được di truyền như thế nào?

 • Quy ước gen: A: quả ngọt B: quả tròn D: quả trắng

  A: quả chua B: bí đỏ D: quả vàng.

  Các cặp gen liên quan hoàn toàn, hai cặp bố mẹ có kiểu gen là

  Cho cap so nhan co u1 3 q tinh u5

  .

  Số loại nhóm giao tử xuất hiện trong phép lai trên là:

 • ** Khi lai chuột F1 lông xám với chuột xám, F2 thẳng, 105 lông xám, lưng xoăn: 105 xám, thẳng: 28 nâu, thẳng: 28 đen, xoăn: 7 nâu, xoăn: 7 đen, lông thẳng . Kiến thức về các gen trên tự ngẫu, hình dạng lông do một gen duy nhất quy định, kiểu hình lông thẳng đen mang cặp gen lặn đồng hợp tử.

  Nếu ở F1 có hoán vị gen thì tần số sẽ bằng:

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Xem thêm  Câu hỏi về chất lượng dịch vụ du lịch
Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Copyright © caigiday.com