Cho 11 2 lít hỗn hợp khí A gồm clo và oxi phản ứng vừa hết với 16 , 98 g hỗn hợp B

Đánh giá của bạn post
Cho 11 2 lit hon hop khi a gom clo va oxi phan ung vua het voi 16 98 g hon hop b

60 điểm

Nguyenchi Hue

11,2 lít hỗn hợp khí A gồm clo và oxi phản ứng với 16,98 gam hỗn hợp B gồm Mg và Al tạo ra 42,34 gam hỗn hợp clorua và oxit của các kim loại. Tính thành phần phần trăm khối lượng của magie trong b? A 56,54% B 76,46% C 22,26%

77,74% d.

tóm tắt câu trả lời (1)

77,74% d.

Câu hỏi hay nhất về cùng chủ đề

  • Câu 205. Cho phức đồng phản ứng hoàn toàn với dung dịch HNO3, thu được 8,96 lít (dktc) hỗn hợp NO và NO2 có khối lượng là 15,2 gam. Giá trị của m là A. 25,6. B.16 C 2,56. D 8.
  • Đốt 12,8 gam đồng trong không khí. Hòa tan hết chất rắn thu được trong dung dịch HNO3 0,5M thấy thoát ra 448 mL khí NO (dktc) duy nhất. Thể tích dung dịch HNO3 tối thiểu cần dùng để hoà tan hoàn toàn chất rắn là A. 420 mL. B 840 ml. C. 480 ml. 240 ml.
  • Cho 2 ion Xn + và Yn- đều có cấu hình điện tử là 1s22s22p6. Tổng số hạt mang điện tích của Xn + nhiều hơn Yn- là 4 hạt. Vị trí của X và Y trong bảng tuần hoàn là A. X ở chu kì 3, nhóm IIIA; Y ở chu kỳ thứ hai của nhóm VA. B – X ở tiết 3, nhóm IIA; Y ở chu kì 2 nhóm VIA. (c) X ở chu kì 3, nhóm IIA; Y ở khóa thứ hai của nhóm IVA. D. X ở chu kì 2, nhóm VIA; Y ở chu kì 3 nhóm IIA.
  • Ở trạng thái cơ bản, nguyên tố X có tổng số 11 electron trong lớp vỏ con p của nó. Nguyên tố Y có tổng số hạt proton, nơtron và electron là 10. Mệnh đề nào sau đây là sai? A. Hợp chất giữa X và Y là hợp chất ion. b- Trong tự nhiên, nguyên tố Y tồn tại ở cả dạng cơ bản và dạng hợp chất. c. Công thức phân tử của hợp chất tạo thành giữa X và Y là XY. D. X có bán kính nguyên tử nhỏ nhất trong các nguyên tố cùng chu kì.
  • Nhúng một thanh sắt nặng 100 g vào 100 mL dung dịch hỗn hợp gồm Cu (NO3) 2 0,2M và AgNO3 0,2M. Sau một thời gian, lấy thanh kim loại ra, rửa sạch, sấy khô, cân nặng 101,72 gam (giả sử tất cả các kim loại tạo thành đều bám vào thanh sắt). Khối lượng sắt đã phản ứng là 1,40 gam. Với 2,16 gam. C 0,84 gam. 1,72 gam.
  • Câu 176- Hoà tan 16,4 gam hỗn hợp gồm sắt và sắt O trong dung dịch dư chỉ thu được Fe (NO3) 3 và sản phẩm khử là 0,15 mol NO. Số mol mỗi chất trong hỗn hợp lần lượt là 0,1 mol và 0,15 mol. b 0,15 mol và 0,11 mol. C là 0,225 mol và 0,053 mol d. 0,02 mol và 0,03 mol.
  • Câu 210. Đun nóng hỗn hợp gồm 5,6 gam sắt với 4 gam bột S trong bình kín một thời gian thu được hỗn hợp X gồm FeS, FeS2, Fe và S. Cho X tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng. dung dịch thu được V lit khí (dktc). Giá trị của V là A. 8,96. B 11,65. C 3,36. D 11,76.
  • Câu 285. Đốt cháy 8,9 gam hỗn hợp gồm magie và kẽm bằng 2,24 lít khí O2 (vừa đủ) thu được hỗn hợp gồm auxin. Khối lượng magie và kẽm a. Lần lượt là 2,4g và 6,5g. B 4,8 gam và 4,1 gam C 1,2 gam và 7,5 gam D 2,7 gam và 6,2 gam
  • Hòa tan hết 24 gam hỗn hợp X gồm MO, M (OH) 2, MCO3 (M là kim loại có hóa trị không đổi) trong 100 gam dung dịch H2SO4 39,2% thu được 1,12 lít khí (dktc). Dung dịch Y chỉ chứa một chất tan có nồng độ 39,41%. Khoáng chất M là A.Mg. B. C. Zn. D. Ca.
  • Oxit cao nhất của nguyên tố R có công thức R2O5, trong hợp chất với hiđro R chiếm 82,35% khối lượng. Vậy R là A. 14N. B 122 c 31 tr. D 75 S.
Xem thêm  Tìm những từ ngữ thích hợp để nói về đặc điểm của nhân vật trong các bài tập đọc dưới đây

Kiểm tra giải pháp tập luyện tốt nhất

bộ truyện lớp 10 hay nhất

xem thêm

Câu trả lời:

một.

$ \ begin {collect} {V_ {C {l_2}}} = 5,376 \, \, l \ hfill \\ {V _ {{O_2}}} = 5,824 \, \, l \ hfill \\ \ end {collect} $

B.

$ \ begin {collect} {m_ {Mg}} = 13,2 \, \, gram \ hfill \\ {m_ {Al}} = 3,78 \, \, gram \ hfill \\\ end {collect} $

Giải thích các bước:

sơ đồ phản ứng:

$ \ left \ {\ begin {call} C {l_2} \ hfill \\ {O_2} \ hfill \\\ end {collect} \ right. + \ left \ {\ begin {call} Al \ hfill \\ Mg \ hfill \\ \ end {collect} \ right. \ to \ left \ {\ begin {sưu tầm} A {l_2} {O_3}; \, \, AlC {l_3} \ hfill \\ MgO; \, \, MgC {l_2} \ hfill \\ \ end {collect} \ right

$ {n_A} = \ dfrac {{11,2}} {{22,4}} = 0,5 \, mol

Gọi số mol Cl2 và O2 trong hỗn hợp lần lượt là x và y mol

$ \ đến x + y = 0,5 \, \, (1) $

Bảo quản toàn diện:

$ {m_A} + {m_B} = {m_ {hh}} đến {m_A} = 42,43 – 16,98 = 25,45

$ \ đến 71x + 32y = 25,45 \, \, (2) đô la

Từ (1) và (2) kết luận: $ a \ khoảng 0,24; \, \, b \ khoảng $ 0,26

Thể tích mỗi khí trong A:

$ \ begin {collect} {V_ {C {l_2}}} = 0,24.22,4 = 5,376 \, \, l \ hfill \\ {V _ {{O_2}}} = 11,2 – 5,376 = 5,824 \, \, l \ hfill \\ \ end {collect} $

B.

Gọi số mol của Mg và Al trong B lần lượt là a và b mol

$ \ đến 24a + 27b = 16,98 \, \,

$

Bảo toàn electron: 2 {n_ {Mg}} + 3 {n_ {Al}} = 2 {n_ {C {l_2}}} + 4 {n_ {O_2}}}

$ \ đến 2a + 3b = 2.0.24 + 4.0.26 = 1.52 \, \, (**) $

Từ

và (**) kết luận: $ a = 0,55; \, \, b = 0,14 đô la

Xem thêm  Tải nhạc beat bài chú thỏ con

Khối lượng vật liệu trong B là: $ \ begin {collect} {m_ {Mg}} = 0,55,24 = 13,2 \, \, gram \ hfill \\ {m_ {Al}} = 0,14,27 = 3,78 \, \, gram \ hfill \\ \ end {pool} $

phần thưởng:

Đặt nCl2 = a và nO2 = b ta có hệ: $ \ left \ {\ begin {array} {l} a + b = 0.5 \\ 71a + 32b = 25.36 \ end {array} \ right. \ Rightarrow \ left \ {\ begin {array} {l} ^ nC {l_2} = 0.24 \\ ^ n {O_2} = 0.26 \ end {array} \ right. $

⇒ ∑ người ta nhận = 2nCl2 + 4nO2 = 1,52 mol.

Tiếp tục đặt nMg = a và nAl = b

Ta có hệ thống: $ \ left \ {\ begin {array} {l} 24a + 27b = 16,98 \\ 2a + 3b = 1,52 \ end {array} \ right. \ Rightarrow \ left \ {\ begin {array} {l} ^ nMg = 0.55 \\ ^ nAl = 0.14 \ end {array} \ right. $


⇒% mMg / hh = \ 0,55.24.100 {16,98} ≈ 77,74%

Chọn DỄ DÀNG Trang 2

độ phân giải cao:

PTPƯ: Zn + Cl2 → ZnCl2; Al + 1,5Cl2 → AlCl3. Gọi số mol của Zn và Al lần lượt là x và y (mol). Ta có hai phương trình: 65x + 27y = 11,9 và 136x + 133,5y = 40,3. Giải tìm x = 0,1; y = 0,2.

⇒% nZn = 0,10,1 + 0,2 = 33,33%.


Chọn A. *** Ngoài cách viết PTPU,

Ta có thể dùng bảo toàn nguyên tố Zn và Al để tính số mol các muối ZnCl2 và AlCl3.Trang 3

【C2】 Lưu Đốt cháy 5,64g hỗn hợp Mg và Al trong Cl2 dư. Sau khi các phản ứng xảy ra xong, thu được 25,52 gam hỗn hợp muối. Thể tích khí Cl2 (dktc) đã phản ứng là một. 3136 lít. B. 4928 lít. c. 12544 lít.


Tiến sĩ ..

6272 lít.

trang 4

Gọi số mol của Cu và Al lần lượt là x, x mol.

Hỗn hợp 2 oxit gồm CuO: x mol và Al2O3: 0,5x mol


Có 80x + 0.5x. 102 = 13,1 → x = 0,1 mol → m = 0,1. 64 + 0,1. 27 = 9,1 gam

Đáp án c.Trang 5

【C5】 Lưu Đốt cháy hoàn toàn 3 gam hỗn hợp gồm Mg và Al cần vừa đủ V lít khí O2 (dktc), thu được 5,4 gam hỗn hợp oxit. Giá trị V. một. 1120. B. 1.680. c. 1,344.


Tiến sĩ ..

1.792. Trang 6
độ phân giải cao:
Các phản ứng hóa học diễn ra:
Fe + S ––– to– → FeS || 2Al + 3S ––– to– → Al2S3.
Gọi số mol Fe, Al lần lượt là a, b mol thì: m gam hỗn hợp = 56a + 27b = 2,2 gam.


Số mol S đã phản ứng là ∑nS = a + 1,5b = 0,08 mol dung dịch: a = 0,02; b = 0,04.

% mFe trong hỗn hợp đầu = 0,02 x 56 2,2 x 100% ≈ 50,9%.Trang 7

【C7】 Lưu Cho 2,88 gam hỗn hợp gồm đồng và kim loại M (tỉ lệ mol 1: 1) phản ứng hoàn toàn với khí Cl2 (dư), thu được 7,14 gam muối clorua. kim loại m là một. mg. B. Sắt. c. Các.


Tiến sĩ ..

Sự biến đổi. Trang 8 độ phân giải cao: độ phân giải cao:

Đồ thị

Cho phản ứng: X (Mg, Cu, Zn) + O2 → Y (MgO, CuO, ZnO). Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng:

mX + mO2 = mY ⇔ mO2 = mY – mX = 20,1 – 15,3 = 4,8 gam.

⇒ nO2 = 0,15 mol ⇒ VO2 = 22,4.nO2 = 3,36 L. Chọn C.
Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>