Ch3 ch2 nh2 có tên gọi là

Đánh giá của bạn post

chọn

Amin CH3CH2NH2 có tên là etylamin

Câu hỏi trên thuộc dạng câu hỏi trắc nghiệm bên dưới!

Số lượng câu hỏi: 744

Cách đặt tên amin bằng tên thay thế: Tên hiđrocacbon + số vị trí NH2 + amin

→ Tên: Itanamin

Câu trả lời để chọn là: A

Câu hỏi trên thuộc dạng câu hỏi trắc nghiệm bên dưới!

Số lượng câu hỏi: 70

Tên của hợp chất CH3CH2NH2 là gì?

một.

B.

c.

Tiến sĩ ..

Dãy gồm tất cả các amin là

Công thức chung của một amin mạch hở là:

Công thức tổng quát của amin no mạch hở là:

Chất nào sau đây là amin thiết yếu?

Chất nào sau đây là một amin stearic?

Vật liệu nào sau đây? không đúng Bí thư phụ?

Tên của hợp chất CH3-CH2-NH-CH3 là

Những chất có công thức chung CnH2n + 3N có thể là:

Amin X có công thức đơn giản nhất là CH5N. Công thức phân tử của X là:

Ancol và amin nào sau đây cùng bậc?

Dãy gồm tất cả các amin bậc hai là

Dãy gồm các chất không chứa amin bậc một là

Hợp chất CH3-CH2-NH2 có tên khác là

Công thức phân tử của đimetylamin là

Tên gọi amin nào sau đây không đúng về công thức cấu tạo tương ứng?

Amin nào sau đây là amin bậc hai?

Methylamine có thể được coi là có nguồn gốc từ:

Trong những tuyên bố sau đây? không đúng Đúng ?

Mệnh đề nào sau đây luôn đúng?

Xem thêm  Gai gót chân chữa bằng cách gì

Amin có công thức cấu tạo CH3CH2CH2NHCH3 là các amin:

28 tháng 3 năm 2022 45

Câu hỏi, câu trả lời và giải pháp

Câu trả lời và giải pháp

Câu trả lời đúng: không hợp lệ

Công thức cấu tạo là CH3-CH2-NH2 được gọi là Etylamin.

Chu Xuan (nhân tạo)

Chọn câu trả lời A

CH3CH2NH2 có tên gọi theo gốc – chức là etylamin.

Các câu hỏi nóng cùng chủ đề

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>