Biện pháp để bảo vệ rừng hiệu quả hiện nay ở nước ta là

Đánh giá của bạn post

(Moitruong.net.vn) – Tăng cường tuyên truyền, giáo dục tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, cơ sở và cộng đồng dân cư; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng; Khẩn trương rà soát, đánh giá, theo dõi các quy hoạch, dự án phát triển kinh tế …

Trong thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền đã quan tâm đến công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng và đạt được những kết quả đáng kể. không ngừng tăng diện tích rừng và độ che phủ của rừng; sắp xếp lại ba loại rừng cơ bản theo yêu cầu thực tiễn; Việc giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp được tập trung bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.

Hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách liên quan đến quản lý, bảo vệ và phát triển rừng từng bước được hoàn thiện, có nhiều cơ chế, chính sách liên quan đến bảo vệ và phát triển rừng liên quan đến xóa đói giảm nghèo đã giúp ích cho người dân. Làm nghề rừng, nhất là những gia đình nghèo để cải thiện đời sống và thu nhập.

Tuy nhiên, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém. Tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác lâm sản trái phép, nhất là rừng tự nhiên vẫn còn diễn biến phức tạp; Diện tích rừng được bảo vệ liên tục giảm qua các năm.

Bien phap de bao ve rung hieu qua hien nay o nuoc ta la

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho người dân về bảo vệ rừng

Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế, yếu kém nêu trên là do nhận thức, ý thức, trách nhiệm của nhiều cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và cá nhân trong công tác quản lý, bảo vệ Đảng. Lợi ích kinh tế trước mắt, chưa coi trọng phát triển bền vững.

Bộ máy điều hành và quản lý nhà nước không đồng thời; Công tác phối hợp giữa các bộ, ngành Trung ương và địa phương chưa thường xuyên, chưa chặt chẽ; Tinh thần trách nhiệm, năng lực, trình độ của lực lượng Kiểm lâm, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng còn yếu, tình trạng buông lỏng quản lý, kích động đối tượng vi phạm còn tồn tại.

Để sớm khắc phục những hạn chế, yếu kém nêu trên, đồng thời tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Ban Bí thư Trung ương Đảng yêu cầu cấp ủy các cấp . Các tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội và các đoàn thể thực hiện toàn diện, nghiêm túc và có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công ty, cộng đồng, gia đình và cá nhân đối với công tác bảo vệ và phát triển rừng; Rõ ràng rừng có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái và giảm thiểu tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu. Trách nhiệm quản lý, bảo vệ và phát triển rừng thuộc về toàn bộ hệ thống chính trị, các cơ quan, tổ chức, gia đình và cá nhân, nhất là đối với lâm phận; Tăng cường sự giám sát của người dân, cộng đồng, các tổ chức đoàn thể và các cơ quan truyền thông đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

2- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng. thống nhất, thống nhất bộ máy quản lý, điều hành nhà nước, làm rõ chức năng, nhiệm vụ của các ngành, các cấp từ Trung ương đến cơ sở trong lĩnh vực lâm nghiệp; Xây dựng lực lượng bảo vệ đủ mạnh để thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Rà soát, cập nhật, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách liên quan đến quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, khắc phục chồng chéo, bảo đảm đồng bộ, hiệu quả và khả thi; Thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Đồng chí gắn mục tiêu bảo vệ và phát triển rừng với hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, nâng cao thu nhập, bảo đảm đời sống, việc làm, an sinh xã hội cho người dân địa phương và đồng bào các dân tộc miền núi, biên giới, nhất là đối với đồng bào công việc rừng. Đẩy mạnh xã hội hóa, tạo cơ chế, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, mọi thành phần kinh tế tham gia quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Xem thêm  Cách làm sạch máy android

Tăng cường phối hợp có hiệu quả giữa các Bộ, ngành Trung ương và địa phương để thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật một cách triệt để, hiệu quả, thiết lập trật tự, kỷ cương trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Nâng cao hiệu quả năng lực, giải quyết nhanh, hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và sạt lở đất rừng nhằm giảm số vụ cháy rừng và thiệt hại do cháy rừng gây ra. Quản lý chặt chẽ tình trạng người di cư tự do cả nơi đi và nơi đến.

3- Rà soát, đánh giá, giám sát các quy hoạch, dự án phát triển kinh tế, xã hội có ảnh hưởng xấu đến diện tích, chất lượng rừng, nhất là rừng tự nhiên và rừng phòng hộ. Có cơ chế quản lý, giám sát chặt chẽ các dự án chuyển mục đích sử dụng rừng, nhất là đối với các dự án phát triển thủy điện, khai thác khoáng sản, xây dựng khu công nghiệp, dịch vụ du lịch, v.v. Rà soát, đánh giá lại tình hình thực hiện, kết quả kinh tế, xã hội. hiệu quả môi trường của các dự án cải tạo rừng tự nhiên; Dự án chuyển rừng sang trồng cao su và sản xuất nông nghiệp.

Kiên quyết đình chỉ, thu hồi đất đối với các dự án chuyển mục đích sử dụng rừng có hành vi vi phạm, có nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng đến rừng và môi trường sinh thái, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất và đời sống. Những người sống trong khu vực dự án; Đồng thời, xử lý nghiêm minh, công khai, minh bạch các tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm trong công tác thẩm định, phê duyệt và cấp phép đầu tư.

4- Đẩy nhanh công tác điều tra, đo đạc, lập hồ sơ quản lý, phân giới, xác định các loại rừng trên bản đồ và thực địa cho các đơn vị hành chính thành phố, tỉnh, thị xã. Giới hạn rừng quốc gia và giới hạn quản lý rừng của các chủ rừng. Khắc phục và giải quyết dứt điểm các vụ tranh chấp, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật; Hoàn thành việc giao đất, giao rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho tổ chức, cá nhân, gia đình và cộng đồng dân cư trong năm 2018. Tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty lâm nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 30-NQ / TW. của Bộ Chính trị khóa XI.

5. Trách nhiệm xác định rõ công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng thuộc về các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức và địa phương. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận T ổ quốc và các đoàn thể nhân dân cần coi đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đã được xác định trong các quyết định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, địa phương phải chịu trách nhiệm chính về việc để xảy ra phá rừng, cháy rừng trong phạm vi lĩnh vực, địa bàn quản lý hoặc để tổ chức, cá nhân thực hiện theo quy định của Luật Quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

thâm canh rừng ngập mặn, rừng phòng hộ ven biển, ven sông, rừng đầu nguồn; trồng rừng mới và trồng lại rừng sau khai thác; Khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh, phục hồi, tái sinh rừng, nâng cao giá trị đa dạng sinh học, khả năng cung cấp lâm sản, khả năng bảo vệ và các giá trị khác của rừng. quản lý bảo vệ chặt chẽ cùng với việc đẩy mạnh các biện pháp nông nghiệp mới và phục hồi, tái sinh rừng tự nhiên; có cơ chế quản lý, giám sát chặt chẽ việc chuyển diện tích rừng phòng hộ ở những vùng ít nguy hiểm sang rừng sản xuất, tránh khai thác để trục lợi; Không chuyển diện tích rừng tự nhiên hiện có sang mục đích sử dụng khác (trừ các dự án phục vụ quốc phòng, an ninh, dự án đặc biệt, cấp bách do Chính phủ quyết định); Dừng khai thác rừng tự nhiên trên toàn quốc; nâng cao hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường của sản xuất rừng; Ngăn chặn hiệu quả và kịp thời tình trạng suy thoái rừng.

Xem thêm  Lịch thi đấu u23 châu a 2022

6- Hợp tác và hội nhập quốc tế có hiệu quả trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Thực hiện có trách nhiệm các nghĩa vụ quốc tế phù hợp với lợi ích quốc gia và thông lệ quốc tế. Tăng cường hợp tác song phương với các nước láng giềng nhằm tăng cường trao đổi thông tin, bảo đảm quản lý, bảo vệ và phát triển rừng và các sản phẩm của rừng một cách hiệu quả, chặt chẽ. Khai thác tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài trợ nước ngoài (hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi và hỗ trợ quốc tế …) để quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Tổ chức thực hiện

Bien phap de bao ve rung hieu qua hien nay o nuoc ta la

Tổ chức, nắm vững và xây dựng kế hoạch chỉ đạo bảo vệ rừng

Cấp ủy các cấp, các tổ chức và chính quyền Đảng cần được tổ chức để quán triệt và xây dựng kế hoạch, chương trình công tác thực hiện Chỉ thị này một cách chính xác; bổ sung ngay nội dung chỉ thị vào kế hoạch công tác năm và nội dung của cơ quan, đơn vị, địa phương mình; Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện hàng năm.

Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo việc rà soát, sửa đổi, hoàn thiện, hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng và quản lý ngành lâm nghiệp, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, thống nhất cho phát triển lâm nghiệp. Chúng tôi sẽ sớm ban hành Đạo luật Bảo vệ và Phát triển rừng (Sửa đổi) phù hợp với Luật và Chương trình phát triển pháp luật năm 2017.

Ban Cán sự Chính phủ tập trung chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành, địa phương liên quan thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng theo quy chức năng, nhiệm vụ được giao; Sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các văn bản dưới luật; Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện và khẩn trương điều chỉnh các chương trình, kế hoạch, giải pháp đã xác định cho phù hợp với yêu cầu thực tế của công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội, đoàn thể nhân dân, các hội, hiệp hội tăng cường công tác vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các hoạt động quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và giám sát việc thực hiện Chỉ thị. Thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng” và phong trào “Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác”.

Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, tiếp thu đầy đủ các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của mọi cán bộ, Đảng viên, doanh nghiệp, cộng đồng. , gia đình và mọi cá nhân để quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Giao Ban Kinh tế Trung ương chịu trách nhiệm chính cùng các cơ quan có liên quan, phối hợp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết thường xuyên và định kỳ báo cáo Tổng Bí thư về kết quả thực hiện Chỉ thị này.

PV

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>