Bản tự kiểm điểm Đảng viên năm 2022 hưu trí

Đánh giá của bạn post

Mục lục của bài báo

  • 1. Danh sách kiểm tra đảng viên
  • 1.1 Nguyên tắc, mục đích của việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại đảng viên:
  • 1.2 Căn cứ để nhận xét, đánh giá, xếp loại đảng viên
  • 2. Mẫu Bản kiểm điểm Đảng viên và hướng dẫn cách viết như sau:
  • 3. Mẫu cho điểm cá nhân để tự đánh giá
  • 4. Đường dây nóng tư vấn pháp luật cho đảng viên

1. Danh sách kiểm tra đảng viên

1.1 Nguyên tắc, mục đích của việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại đảng viên:

a) mục đích của việc kiểm tra đảng viên

Tự phê bình, phê bình, đánh giá, đánh giá chất lượng hàng năm của các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và cá nhân tự kiểm điểm, tự sửa mình, về những chủ trương, giải pháp được xây dựng để nêu ưu điểm, khắc phục. những hạn chế, khiếm khuyết trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ; làm cơ sở cho việc thực hiện các nội dung công việc của người lao động; Góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và Đảng viên.

– Trong sửa đổi, cần khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy cái đúng không bảo vệ, thấy cái sai không đấu tranh; Phải nhận diện, chỉ rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để sửa chữa, khắc phục; Lấy kết quả nhận xét của nhóm làm cơ sở cho việc kiểm điểm của từng cá nhân, đồng thời lấy kết quả kiểm điểm của cá nhân để bổ sung, hoàn thiện nhận xét của nhóm.

Tiến hành đánh giá liên tục, đa chiều, dựa trên tiêu chí, sản phẩm cụ thể với việc so sánh các tình huống tương đương và công bố kết quả; Gắn việc đánh giá, xếp loại chất lượng của cá nhân với tập thể và với kết quả thực hiện nhiệm vụ ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Cấp ủy các cấp, các tổ chức Đảng, lãnh đạo các tổ chức, cơ quan, đơn vị, nhất là chủ tịch nước và mỗi cán bộ, đảng viên cần nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá, đánh giá chất lượng hàng ngày.

b) Nguyên tắc thẩm tra đảng viên:

– Theo chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của đất nước.

– Đề cao nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Đoàn kết và thống nhất. trung thực, khách quan và toàn diện; công bằng, công khai và minh bạch; Quyền hạn và trách nhiệm phù hợp.

Đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và liên thông trong toàn bộ hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.

Lấy phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống làm gốc; Kết quả và hiệu quả công việc làm thước đo chủ yếu trong đánh giá xếp loại hàng năm.

gắn trách nhiệm cá nhân với tập thể; Người đứng đầu, cá nhân lãnh đạo, quản lý được bổ nhiệm phụ trách lĩnh vực, địa bàn có kết quả hoạt động, hiệu quả công việc ở địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị.

1.2 Căn cứ để nhận xét, đánh giá, xếp loại đảng viên

– vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của tập thể; Nghĩa vụ, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cá nhân.

Cơ chế vận hành và các hệ thống làm việc theo nhóm. Các quy định liên quan đến việc chấp hành Điều lệ, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tu dưỡng, rèn luyện chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hóa giao tiếp, phong cách công tác của cá nhân.

Chương trình, kế hoạch công tác, mục tiêu, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt hàng năm.

Cam kết chăm sóc, rèn luyện và phấn đấu của cá nhân hàng năm.

– Môi trường, điều kiện làm việc, đặc thù công việc và giới tính.

2. Mẫu Bản kiểm điểm Đảng viên và hướng dẫn cách viết như sau:

Luật Minh Khuê cung cấp mẫu bản kiểm điểm đảng viên theo quy định tại Điều lệ ĐCSVN và hướng dẫn cách viết cụ thể. Nếu cần, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách gọi:1900.6162đượcLuật sư hướng dẫn cách viết bản tự kiểm tra đảng viên

Xem thêm  Việc làm Công nghệ Thực phẩm Quận 9

Tham khảo mẫu bản tự kiểm điểm đảng viên

>> Tải xuống Mẫu: Bản kiểm điểm đảng viên tại đây.

Đảng bộ …………

——————————

Đảng Cộng sản Việt Nam

——————————

Bộ: ………… Hà Nội, lịch sử…. mayo… ..

Đảng viên cầm quyền

năm…

Họ và Tên: Nguyễn Văn A Ngày sinh: 01/08/1990

Chức vụ trong Đảng: Đảng viên (nếu có người giữ chức vụ thì ghi rõ chức vụ)

Chức vụ chính quyền: (nếu có) …

Chức vụ của tổ chức: (nếu có) …

Đơn vị kinh doanh: (Ví dụ: ABD High School)

Chi nhánh: (Ví dụ: ABD High School)

Về tư tưởng chính trị:

Có chính kiến ​​vững vàng, luôn trung thành với đường lối của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Trung thành và tin tưởng vào Chủ nghĩa Mác – Lê-nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tuân thủ vĩnh viễn quan điểm, chủ trương, quyết định của đảng và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật;

Bản thân luôn có ý thức tự giác cao trong học tập và công tác, không ngừng học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị chuyên môn nghiệp vụ, cũng như năng lực công tác.

Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

Anh luôn có ý thức tái sản xuất và vận động gia đình, nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng. phổ biến pháp luật, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật;

– Là Đảng viên, tôi luôn trung thực, tốt bụng với mọi người, thẳng thắn, có ý thức xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất của Đảng;

– Luôn lắng nghe ý kiến ​​đóng góp của nhân dân, gần gũi, gắn bó với nhân dân, tôn trọng và phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân;

– Đấu tranh kiên quyết chống những biểu hiện sai trái, chia rẽ, chia rẽ, coi thường, có thái độ thù địch với người bình luận, luôn có thái độ tôn trọng, lắng nghe ý kiến, góp ý, ý chí sửa đổi lời nói, hành động của mọi người;

thực hiện lối sống trong sạch, điển hình, lành mạnh, không mê tín dị đoan; Cấm uống rượu, cờ bạc và quan hệ bất chính giữa nam và nữ; kê khai trung thực, chính xác số lượng tài sản, thu nhập của cá nhân hàng năm; Không tham ô, không lãng phí, không tiếp tay, bao che cho tham ô, lãng phí; Không nhận hối lộ, đưa hối lộ, không trốn chạy / không nhận chạy chức, chạy quyền.

Về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

Tinh thần trách nhiệm cao, đạt kết quả cao trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, cụ thể:

* Về công tác chuyên môn: …………………………………

* Về công tác chi bộ: … (nếu có thành tích cụ thể ghi rõ như: bằng khen của đảng bộ địa phương, bằng khen của đảng bộ khu vực, …)

– thực hiện các nghĩa vụ của công dân nơi cư trú; Thực hiện tốt nhiệm vụ chi nhánh giao.

Về ý thức tổ chức kỷ luật:

– Việc vận dụng nghiêm túc các nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức, công tác và sinh hoạt Đảng, tuân thủ nghiêm túc nhiệm vụ, điều động của chi bộ và đoàn kết công tác;

Luôn chấp hành tốt điều lệ đảng và đóng đảng phí đúng quy định;

Tham gia đầy đủ sinh hoạt đảng, sinh hoạt chính trị theo quy định của địa phương và điều lệ đảng.

Chấp hành tốt nội quy, quy chế của huyện, đơn vị công tác và chi bộ;

Có vị trí khắt khe trong việc tiếp nhận sửa chữa và khắc phục các khiếm khuyết.

Kết quả củng cố những ưu điểm trước đây và khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, yếu kém:

Luôn giữ vững lập trường vững vàng trong giảng dạy tư tưởng chính trị. Chấp hành tốt các quy chế, quy định của Đảng viên, tích cực trau dồi kiến ​​thức, học tập và tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng Đảng viên theo quy định;

– Xây dựng Đảng bộ, chi bộ, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức, đơn vị, cơ quan, đoàn thể nhân dân trong sạch, vững mạnh và ngày càng tiên tiến;

– Thực hiện tốt mọi nguyên tắc do Đảng ủy và chi bộ đề ra;

– Giải quyết vấn đề hiệu quả, biết linh hoạt và mềm dẻo trong giải quyết công việc.

Hạn chế, nhược điểm và lý do:

– Kiến thức chuyên môn còn hạn chế, chưa có nhiều thời gian nghiên cứu, làm quen sâu với các chủ trương, chính sách, quyết định, quy định của Đảng. hiểu biết pháp luật hạn chế;

Xem thêm  Biến trở là có thể thay đổi giá trị và có thể sử dụng điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch

– Chưa dám đề xuất, tham mưu những giải pháp phù hợp nhằm thúc đẩy tốt hơn nữa hoạt động của chi bộ, đảng bộ cũng như trong công tác chuyên môn của mình;

– Còn ngại ngùng, chưa dám đưa ra những ý kiến, đề xuất mới trong sinh hoạt chi bộ vì còn thiếu tự tin, còn tâm lý e ngại, nể nang trong công tác phê bình và tự phê bình của cấp ủy viên, đồng chí, đồng nghiệp.

Chủ trương, biện pháp khắc phục những yếu kém, tồn tại và sửa chữa trong thời gian tới:

– Thời gian tới chúng tôi sẽ cố gắng phát huy những ưu điểm, vượt lên phê bình và tự phê bình của đồng nghiệp, đồng thời sẽ mạnh dạn, tích cực tham gia đóng góp nhiều ý kiến ​​hơn nữa cho hoạt động của chi bộ. Trong quá trình giải quyết công việc cần linh hoạt, chủ động, thận trọng, thể hiện thái độ kiên định, vững vàng trong đấu tranh làm giảm tình trạng tham ô, tham nhũng và những hành vi sai trái của đồng chí, đồng nghiệp, góp phần xây dựng chi bộ vững mạnh. và chính phủ;

– tự học tập, tích cực nghiên cứu, cập nhật kiến ​​thức, cập nhật nội dung mới, văn bản pháp luật mới để không ngừng nâng cao trình độ, khả năng công tác, tạo cơ sở cho việc phổ biến kiến ​​thức pháp luật, chính sách của Đảng và Nhà nước cho mọi người dân;

Tự nhận thức bản thân bằng cách rèn luyện đức tính vô tư, khách quan, trung thực, mạnh dạn, nói thẳng, nói thật, chân thành;

Xây dựng và rèn luyện đạo đức, lối sống thường xuyên, có hiệu quả để nâng cao trình độ lý luận chính trị và kinh nghiệm nghề nghiệp.

Bản tự nhận xét xếp loại chất lượng đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức:

+ Phân loại đảng viên: đủ tư cách, hoàn thành tốt công việc.

+ Phân loại cán bộ, công chức: hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ.

Tính cách con người

(chữ ký và họ tên)

Đánh giá chất lượng, xếp loại chất lượng đảng viên

1. Nhận xét và xếp loại chi bộ:

………………………………………………………………

………………………………………………………………

Tiểu mục xếp hạng chất lượng: …………………………

Hà Nội, ngày … tháng … năm 20 …

Chi nhánh T / M.

Sự an toàn

2. Đảng bộ, chi bộ nhân dân xếp loại chất lượng:…………

Hà Nội, ngày … tháng … năm 20 …

T / M BAN ĐẢNG

3. Mẫu cho điểm cá nhân để tự đánh giá

Ngoài ra, ngoài mẫu bản kiểm điểm đảng viên, quý khách hàng có thể tham khảo thêm mẫu bản kiểm điểm cá nhân áp dụng cho mọi đối tượng được đội ngũ luật sư, chuyên gia tại Công ty Luật Minh Khuê biên soạn, cụ thể như sau :

>> Tải ngay: Mẫu bản tự kiểm điểm cá nhân

Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Ngày tháng Hà Nội …

Tính cách con người

Tên tôi: (ghi rõ họ và tên người viết bản tự kiểm điểm) ……

Sinh ngày: … tháng … năm …

Căn cước công dân / Số thẻ căn cước quốc gia: …

Ngày phát hành: … tháng … năm … giờ …

Hiện đang cư trú tại Địa chỉ (ghi rõ địa chỉ nhà, khu phố / phường, quận / huyện, quận / thành phố): …

Tôi hiện đang làm việc tại bộ phận: …

Địa điểm:…

Bây giờ, tôi đang tự kiểm tra cụ thể từng sự việc như sau: (Cung cấp nội dung sự việc)

Trong sự việc trên, tôi thấy mình đã sai (nêu rõ lý do) ………

…………………………

Lý do của lỗi / lỗi trên: ……

…………………………

Hậu quả: ……………………………………………

…………………………

Trước lời đề nghị trên, cá nhân tôi xin nhận hình thức kỷ luật: …

Em xin hứa lần sau không vi phạm: ……

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là hoàn toàn chính xác và nếu có sai sót tôi xin chịu trách nhiệm.

…………., ngày tháng năm…….

người viết đánh giá

(Ký, ghi rõ họ tên)

4. Đường dây nóng tư vấn pháp luật cho đảng viên

Mọi vướng mắc pháp lý của đảng viên hoặc cá nhân liên quan đến pháp luật như:

+ Điều kiện nhận vào viện;

+ Kỷ luật khen thưởng đảng viên;

+ khai trừ đảng viên;

+ Thủ tục ra khỏi tiệc.

+ Các vấn đề liên quan đến đảng phí..v … v … hãy liên hệ ngay với tổng đài luật sư trực tuyến của chúng tôi, và liên hệ: 1900.6162đội ngũ luật sư, luật sư và cố vấn pháp luật luôn sẵn sàng lắng nghe và giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng.

Mong sớm nhận được sự hợp tác của Quý khách hàng, xin chân thành cảm ơn!

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>