Bai thu hoach nghị quyết đại hội đảng lần thứ xii

Đánh giá của bạn post

sau khi thu hoạch

Nghiên cứu và nắm vững các quyết định của Đại hội đại biểu toàn quốc

bữa tiệc thứ mười ba

– Họ và tên:

Hoạt động chi nhánh:

Sau khi tiếp thu những nội dung cơ bản của nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt Nam, tôi viết tóm tắt những nội dung sau:

I. Các vấn đề cơ bản của quyết định

1. Về kết cấu

Quyết định bao gồm hai phần chính, bao gồm:

+ Phần 1: Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII.

+ Phần 2. Tầm nhìn và Định hướng phát triển

(Tải bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, gồm 73 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án)

2. Về nội dung

+ Các văn kiện được thông qua tại Đại hội lần thứ XIII được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn; Nó kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Các văn kiện đã tổng kết, đánh giá việc thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với tổng kết 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991; tổng kết 10 năm thực hiện IPBES (hoàn thành và phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2011-2020; Xác định phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025; Xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045.

Bai thu hoach nghi quyet dai hoi dang lan thu

Tìm hiểu và nắm vững nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

+ Mục tiêu tổng thể được xác định: Nâng cao năng lực lãnh đạo, khả năng phán đoán và sức chiến đấu của đảng. Xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện. Củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và hệ thống xã hội chủ nghĩa; – Khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương ấm no, hạnh phúc, củng cố ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng thời sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Kiên quyết xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; Với mục tiêu phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta đã trở thành một nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

+ Mục tiêu của các chi tiếtNghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đề ra ba mục tiêu cụ thể như sau:

– Đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước: là nước phát triển, có nền công nghiệp hiện đại, vượt lên trên mức thu nhập trung bình thấp.

– Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng: là nước đang phát triển, có nền công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.

– Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng cộng sản Việt Nam.

+ Nghị quyết nêu rõ phương hướng mục tiêu chủ yếu phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025; Định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 và 6 nhiệm vụ chính trong chương trình kỳ họp thứ mười ba của Hội nghị.

các chi tiếtTiếp tục củng cố và đổi mới Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh. Đổi mới phương thức lãnh đạo và phương thức điều hành của Đảng. Xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị nhanh nhẹn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “lợi ích tập thể”, “tự diễn biến” và những biểu hiện “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Xây dựng đội ngũ đảng viên, cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực, uy tín và bình đẳng. Củng cố lòng tin, sự gắn bó của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và hệ thống xã hội chủ nghĩa.

Xem thêm  Sản phẩm dưỡng da dành cho da thường

Bên cạnh đó, tập trung khống chế đại dịch COVD-19 và tiêm chủng đại trà cho cộng đồng bằng vắc xin COVID-19; Phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đồng thời xây dựng và hoàn thiện thể chế phát triển phù hợp với nền kinh tế thị trường bao trùm và hiện nay. phát triển đồng thời và tạo sự liên kết giữa các vùng, miền, các thành phần kinh tế, các loại hình sản xuất kinh doanh; Có chính sách hỗ trợ đắc lực cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp; Đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng phát triển, đổi mới khoa học, công nghệ, nhất là thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thực hiện chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế. số, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực phát triển kinh tế nhanh và bền vững; Hoàn thiện hệ thống pháp luật, đặc biệt là pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ và giải quyết tranh chấp dân sự, tháo gỡ những nút thắt cản trở sự phát triển của đất nước.

Giữ vững độc lập tự chủ, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; Tăng cường khả năng quốc phòng, an ninh, xây dựng Quân đội nhân dân, An ninh tổng hợp cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, tạo tiền đề vững chắc phấn đấu đến năm 2030 xây dựng chính quy. , quân đội nhân dân, công an nhân dân cách mạng tinh nhuệ, hiện đại; kiên quyết, kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo và vùng trời; Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

khơi dậy khát vọng phát triển đất nước ấm no, hạnh phúc; Phát huy các giá trị văn hóa, nhân lực Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế; có chính sách đặc thù cho phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số; Thực hiện tốt các chính sách xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh con người, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong quản lý phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của người dân Việt Nam.

Hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách nhằm tăng cường dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền chủ quyền của nhân dân; Đồng thời xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong sạch, vững mạnh; Cải cách tư pháp, củng cố hệ thống pháp luật, bảo đảm kỷ cương xã hội, trước hết là tấm gương tuân theo pháp luật và thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Việt Nam, tổ chức chính trị – xã hội các cấp, cán bộ, đảng viên; Tăng cường đoàn kết dân tộc.

Xem thêm  Mở ngoặc 128,6 - 54,48 đóng ngoặc chia 3,4 + 42,7

quản lý chặt chẽ, hợp lý, hiệu quả tài nguyên đất đai; bảo vệ và cải thiện môi trường; Chủ động, triển khai có hiệu quả các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu và thiên tai khắc nghiệt.

+ 3 bản hack chiến lược

Nghị quyết đưa ra ba đột phá chiến lược, được xác định như sau: hoàn thành đồng thời Nền tảng phát triển, trước hết là Nền tảng phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nâng cấp nền quản trị quốc gia theo hướng hiện đại và cạnh tranh hiệu quả.

Tập trung ưu tiên hoàn thiện đồng thời, nâng cao chất lượng và điều hành tốt việc thực hiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, bình đẳng cho các thành phần kinh doanh. kinh tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo; huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển, nhất là đất đai, tài chính và hợp tác công tư; Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền hợp lý, hiệu quả, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực bằng hệ thống pháp luật.

phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; Ưu tiên phát triển nguồn nhân lực lãnh đạo, quản lý và các lĩnh vực then chốt trên cơ sở nâng cao và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, cơ bản về chất lượng giáo dục và đào tạo gắn với doanh nghiệp. nhân tài, khuyến học, chuyển giao, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Điều đó làm dấy lên khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy các giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, tinh thần đoàn kết và lòng tự hào dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại về kinh tế, xã hội; Ưu tiên phát triển một số dự án trọng điểm quốc gia về giao thông và thích ứng với biến đổi khí hậu; Tập trung phát triển hạ tầng thông tin và truyền thông, tạo cơ sở cho chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển nền kinh tế số và xã hội số.

thứ hai. Giao tiếp thực tế

Sau khi nghiên cứu và tìm hiểu nghị quyết của Đại hội lần thứ mười ba Đảng Cộng sản Việt Nam, cá nhân tôi liên tưởng đến tình hình như sau:

1. Về địa phương cư trú

2. Về phía đơn vị

3. Về bản thân tôi

Ngày thứ ba. gợi ý, đề nghị

1- Đề xuất, kiến ​​nghị các giải pháp thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt Nam gắn với nghị quyết của Hội nghị cơ quan, đơn vị.

+ Ban hành kế hoạch, chương trình hành động nhằm chuẩn hóa các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với nhiệm vụ, công tác của cơ quan.

+ Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ.

+ Kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ được giao thường xuyên.

+ Kịp thời biểu dương, động viên những cán bộ, đảng viên đạt thành tích tốt trong thực hiện nhiệm vụ cũng như phê bình, kiểm điểm những cá nhân thực hiện chưa tốt.

2. Đề xuất, kiến ​​nghị với cấp trên

Thường xuyên điều tra, giám sát các tổ chức, cơ quan, đảng bộ nhân dân được giao nhiệm vụ thực hiện quyết định để chỉ đạo, giải quyết tại chỗ những vấn đề nảy sinh, tìm giải pháp khắc phục phù hợp từng thời điểm.

Xác nhận đại lý Địa điểm, ngày 2021

viết chỉ viết

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>