Giải đáp Nhiệt độ có ảnh hưởng như thế nào đến quá trình trao đổi nước ở thực vật

phân tích ảnh hưởng của nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm, dung dịch khoáng đến quá trình trao đổi nước? – Ánh sáng + Quang hợp tạo ra năng lượng và lực khử và liên quan đến quá trình hấp thụ, vận chuyển và trao đổi khoáng, nitơ. + Sự thoát hơi nước liên quan […]

Xem chi tiết