C khi giu nguyen nhiet do nhung tang the tich thi ap suat cua chat khi thay doi nhu the nao

Giải đáp C. khi giữ nguyên nhiệt độ nhưng tăng thể tích thì áp suất của chất khí thay đổi như thế nào?

Khi nhiệt độ tăng và nhiệt độ giảm thì thể tích vật thay đổi như thế nào? Bằng thực nghiệm, chúng ta biết rằng khi thể tích của một chất khí giảm thì áp suất tăng, nhưng chúng ta không biết mối quan hệ định lượng giữa áp suất và thể tích của chất khí. […]

Xem chi tiết