A đếm trong dãy số gồm N số nguyên a1, a2 aN có bao nhiêu số hạng có giá trị chẵn

Đánh giá của bạn post
A dem trong day so gom n so nguyen a1 a2 an co bao nhieu so hang co gia tri chan

Xác định một vấn đề mô tả một thuật toán giải quyết các vấn đề sau bằng cách liệt kê hoặc sơ đồ khối:

Cho N và dãy a1, .an, hãy tìm giá trị nhỏ nhất (Min) của dãy này

Cho N và dãy đúng a1, .an, tính tổng các số có giá trị chẵn

Cho N và dãy số nguyên a1, .an, có bao nhiêu số hạng là dãy số chẵn?

Bạn đang xem tài liệu “Dạy học Tin học 10 – Bài tập Toán và Giải thuật”, để tải tài liệu gốc bạn click vào nút Tải xuống ở trên

Bài tập Bài toán và Thuật toán Lớp 10C01Đà Nẵng, 10/2008 Bài tập Xác định một bài toán mô tả một thuật toán giải các bài toán sau bằng cách liệt kê hoặc sơ đồ khối: N cho trước và dãy số a1, …) của dãy này cho trước N và dãy số đúng a1, … a, tính tổng các số có giá trị bằng N cho trước và dãy số nguyên a1, … a, cho biết dãy số có bao nhiêu số Tìm giá trị nhỏ nhất (nhỏ nhất) của dãy số dãy B1: nhập N và dãy a1, aN; B2: nhỏ nhất  a1; I  2; B3: if i> N then B4.2: i  i + 1 rồi quay lại B3, nhập N và dãy a1, aNMin  a1; i  2i> N? cho Min và kết thúc bằng Min  ai; ĐSi  i + 1; Min> ai? Đ Tôi cho giá trị và các giới hạn thấp hơn; B4: B4.1: if ai N then B4.2: i  i + 1 rồi quay lại B3, nhập N và phạm vi a1, aNTong 0; i  1i> n? Cho Tong và endTongTong + ai; ĐSi  i + 1; Chồng tôi là ai? Các số chẵn B1: điền N và dãy a1, aN; B2: dim  0; I  1; B3: if i> N then B4.2: i  i + 1 rồi quay lại B3, nhập N và dãy a1, aNDem 0; i  1i> n? Cho tung và kết thúc DemDem + 1; DSi  i + 1; Chồng tôi là ai? Dist đưa Dem và End; B4: B4.1: Nếu người nào chẵn thì Dem  Dem + 1; Bài tập Bài tập Xác định một bài toán mô tả thuật toán giải các bài toán sau bằng liệt kê hoặc sơ đồ khối: Cho N và dãy số nguyên a1, … a, tính tổng các số có giá trị chẵn và tổng các số có giá trị lẻ số đã cho N và dãy số nguyên a1, …, hãy tính trung bình cộng của các số trong dãy có giá trị là số chẵn? Đếm số có giá trị chẵn và lẻ B1: nhập N và dãy số a1, a, aN; B2: Sc 0; I  1; B3: if i> N then B4.2: i  i + 1 rồi quay lại B3, nhập N và dãy a1, aNDem 0; i  1i> n? Cho Sc và Sl và kết thúc SlSl + 1; Si  i + 1; Chồng tôi là ai? ai; Ngược lại, SlSl + ai; ScSc + 1; Sl  0; TBC các số chẵn B1: điền N và dãy a1, aN; B2: S 0; I  1; B3: if i> N then B4.2: i  i + 1 rồi quay lại B3, nhập N và dãy a1, aNTong 0; i  1i> N? Cho Tong và kết thúc TongTong + ai; Si  i + 1; Chồng tôi là ai? d  0;

Xem thêm  1kg Bánh sữa chua bao nhiêu cái

tệp đính kèm:

  • A dem trong day so gom n so nguyen a1 a2 an co bao nhieu so hang co gia tri chan

    bai_giang_tin_hoc_10_bai_tap_bai_toan_va_thuat_toan.ppt

Bài 4: Bài toán và thuật toán – Câu hỏi 7 Trang 44 SGK Tin học 10. Cho N và dãy số a1… .aN, hãy cho biết có bao nhiêu số hạng trong dãy có giá trị 0.

Cho N và dãy a1… .aN, xác định số hạng trong dãy có giá trị 0.

Chọn vấn đề

– Dữ liệu vào: dãy A gồm các số nguyên N, a1, a2..aN;

Dữ liệu ra: số hạng trong phạm vi A có giá trị bằng 0.

Ý tưởng: Tìm kiếm tuần tự được thực hiện một cách tự nhiên. Ta sử dụng biến đếm k để đếm số số hạng trong dãy A có giá trị là 0. Bắt đầu với i = 7 và mỗi khi tăng i lên 1, ta so sánh lần lượt từ = 0 ?, nếu ai = 0 thì ta tăng k đến 1, tiếp tục quá trình cho đến khi i> N sau đó đưa ra kết quả k và kết thúc.

– thuật toán

Làm thế nào để bạn liệt kê

Bước 1. Nhập N, các số hạng a1, a2..aN

Quảng cáo

Bước 2. I <- k, k <- 0,

Bước 3. Nếu ai = 0 thì k <- k + 1;

Bước 4. i <- i + 1

Bước 5: Nếu i> N, cho giá trị của k, rồi kết thúc;

Bước 6. Quay lại bước 3.

sơ đồ khối

A dem trong day so gom n so nguyen a1 a2 an co bao nhieu so hang co gia tri chan ahr0chm6ly9iywl0yxbzz2suy29tl3dwlwnvbnrlbnqvdxbsb2fkcy8ymde3mtewode3mjuwmgm3lmpwzw==

Cho dãy số nguyên a1, a2 ….. Tính số lượng các số chẵn trong dãy

  • học thuyết
  • Nhiều lựa chọn
  • Câu hỏi và trả lời
  • bài tập sgk

Cho dãy A gồm N số nguyên với các giá trị a1, a2, … và a và 1 số nguyên k. Tính số phần tử trong dãy A có giá trị bằng k

Câu hỏi tương tự

Chọn vấn đề

– Dữ liệu vào: dãy A gồm các số nguyên N, a1, a2..aN;

Đầu ra: số hạng trong dãy A có giá trị chẵn

Ý tưởng: Tìm kiếm tuần tự được thực hiện một cách tự nhiên. Ta sử dụng biến đếm k để đếm số số hạng trong dãy A có giá trị là 0. Bắt đầu với i = 7 và mỗi khi tăng i lên 1, ta so sánh lần lượt từ = 0 ?, nếu ai = 0 thì ta tăng k đến 1, tiếp tục quá trình cho đến khi i> N sau đó đưa ra kết quả k và kết thúc.

– thuật toán

Làm thế nào để bạn liệt kê

Bước 1. Nhập N, các số hạng a1, a2..aN

Bước 2. I <- k, k <- 0,

Bước 3. Nếu ai = 0 thì k <- k + 1;

Bước 4. i <- i + 1

Bước 5: Nếu i> N, cho giá trị của k, rồi kết thúc;

Bước 6. Quay lại bước 3.

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Xem thêm  Đáp An modul 3 môn Công nghệ THPT
Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>