2 metylpentan 3 ol có Công thức cấu tạo là

Đánh giá của bạn post

một. 3-Isopropylpentane

c. 3-etyl 2-metylpentan

Tiến sĩ .. 3-etyl-4-metylpentan

Cho ancol E có công thức cấu tạo là CH3CH (C2H5) CH (OH) CH3. Tên E trong danh pháp thay thế là

một. 4-etylpentan-2-ol.

B. 2-etylbutan-3-ol.

c. 3-etylhexan-5-ol.

Tiến sĩ .. 3-metylpentan-2-ol.

một.

CH3CH2CHC1CHCH32.

B.

CH3CHC1CHCH3CH2CH3.

Tiến sĩ ..

CH3CHC1CH3CHCH3CH3.

 • Đốt 5 cm 3 hiđrocacbon no X bằng 40 cm 3 O2 (lấy dư). Sản phẩm thu được sau khi cho hơi nước ngưng tụ thành 32,5 cm 3 trong đó có 12,5 cm 3 là oxi (các thể tích đo ở cùng điều kiện). Công thức phân tử của X là công thức nào sau đây?

 • Ankan có tỉ khối hơi đối với hiđro là 29 và mạch cacbon phân nhánh. Tên của A là:

 • Hợp chất hữu cơ X có tên gọi: 2-clo-3-metylpentan. Công thức cấu tạo của X là:

 • Brom trong ankan tạo ra một dẫn xuất brom có ​​tỉ khối hơi bằng 5,207. Alkan này là:

 • Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon thuộc cùng dãy đồng đẳng cần 6,16 lít O2 và 3,36 lít khí cacbonic. Giá trị của m là:

 • Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol 2 ankan X, Y thu được 9 (g) H2O. Nếu cho hỗn hợp sản phẩm sau phản ứng vào dung dịch nước vôi trong dư thì khối lượng kết tủa thu được là bao nhiêu (trong các số cho dưới đây)?

 • Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C6H14.?

 • Phản ứng clo hoá metan dưới ánh sáng được thực hiện theo cơ chế nào?

  CH4 + Cl2

  Chat co ten goi la 2 metylpentan 3 ol co cong thuc cau tao la

  CH3Cl + HCl

 • Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp khí X gồm 2 hiđrocacbon A, B là đồng đẳng kế tiếp cần dùng 85,12 lít O2 (đktc), thu được 96,8 gam CO2 và m gam H2O. Công thức phân tử của A và B là:

 • Hợp chất 2-amino-3-clo-butan-1-ol có công thức cấu tạo thu gọn là:

 • Tên chất hữu cơ X có CTCT:

  Chat co ten goi la 2 metylpentan 3 ol co cong thuc cau tao la

  được :

 • Các nguyên tố P và Q2 phản ứng để tạo thành hợp chất R theo phương trình sau: 4P + 3Q2

  Chat co ten goi la 2 metylpentan 3 ol co cong thuc cau tao la

  2R. Có đủ P và Q để phản ứng xảy ra hoàn toàn nên:

 • Hợp chất hữu cơ (CH3) 2CHCBr (C2H5) có tên là CH2CH2CH3:

 • Xiclodimetylpropan có bao nhiêu đồng phân mạch hở?

 • Đốt cháy hoàn toàn 10 cm3 hiđrocacbon X bằng 80 cm3 oxi (dư). Sản phẩm thu được sau khi cho hơi nước ngưng tụ còn 65 cm3 trong đó 25 cm3 là oxi (các thể tích ở cùng điều kiện). Phương trình nào sau đây là của X?

 • Đốt cháy hỗn hợp X gồm 2 ankan đơn chức cần 1 lít O2 và thu được 3,36 lít CO2. Các thể tích khí đều đo ở dtc. Giá trị của:

 • Metylcyclopropan phản ứng với dung dịch Br2 tạo ra hai sản phẩm có công thức cấu tạo là:

  Xem thêm  Thời tiền sử Quảng Ninh có nền văn Hoa nào

 • Cho pentan mới phản ứng với Cl2 theo tỉ lệ mol 1: 1 thì số sản phẩm đơn chức tối đa thu được là:

 • Đốt cháy hoàn toàn 8,8 (g) hỗn hợp 2 ankan X, Y ở thể khí thu được 13,44 lít khí cacbonic (đktc), cho rằng thể tích 2 ankan trong hỗn hợp bằng nhau. X và Y có công thức phân tử là:

 • Khi thực hiện phản ứng hiđro hoá hợp chất X có CTPT C5H12, thu được hỗn hợp 3 anken đồng phân. Vậy tên của X là:

 • Phần trăm khối lượng của cacbon trong phân tử ankan Y là 83,33%. Công thức phân tử của Y là

 • Ankan tan được trong dung môi nào sau đây?

 • Đốt cháy hoàn toàn một thể tích của hiđrocacbon Y cần 8,96L khí O2. Sản phẩm cháy cho qua bình nước vôi trong dư thu được 25 gam kết tủa. Công thức nào sau đây là công thức y?

 • Hợp chất X có công thức cấu tạo thu gọn nhất là:

  Chat co ten goi la 2 metylpentan 3 ol co cong thuc cau tao la

  Xác định số electron hóa trị mà nguyên tử C của phân tử X đã dùng để tạo liên kết C-H.

 • Cho hỗn hợp gồm iso-hexan và Cl2 theo tỉ lệ mol 1: 1, để ngoài ánh sáng thu được sản phẩm chính là monoclorin có công thức cấu tạo là:

 • Tỉ khối của hỗn hợp khí C3H8 và C4H10 so với hiđro là 25,5. Thành phần% theo thể tích của hỗn hợp là:

 • Cracking đồng phân của pentan chỉ thu được metan và 2-metylpropene. Xác định tên đúng của đồng phân đã dùng, giả sử rằng sự phân cắt là tùy ý và không có đồng phân nào.

 • Đốt cháy 16,4 (g) hỗn hợp các hiđrocacbon sau đây trong dãy đồng đẳng thu được 48,4 (g) CO2 và 28,8 (g) H2O. Các hiđrocacbon có công thức phân tử:

 • Đốt 1,12 lít khí thiên nhiên gồm CH4, N2, CO2 cần 2,128 lít oxi. Các thể tích khí đo ở cùng điều kiện t và p. Phần trăm thể tích của metan trong khí thiên nhiên (trong các số dưới đây) là?

 • Tỉ lệ thể tích của hiđrocacbon thuộc dãy đồng đẳng của metan với thể tích oxi cần dùng để đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon là 1: 6,5. Hiđrocacbon là:

 • Các ankan bị phát âm sai thành 2,3,4-triethylpentan. Cách đọc đúng theo danh pháp IUPAC là:

 • Đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon a. Sản phẩm thu được cho hấp thụ hoàn toàn vào 200 ml dung dịch CaOH2 0,2M thì thu được 3 gam kết tủa. Lọc kết tủa rồi cân lại dung dịch thì thấy khối lượng bình tăng so với ban đầu 0,28 g. Hiđrocacbon trên có CTPT từ:

 • Nó tạo ra ankan đơn chức clo hóa trong đó clo chiếm 55% khối lượng. Ankan này có công thức phân tử là:

  Xem thêm  Foxpro có phải là hệ quan trị Cơ sở dữ liệu quan hệ không

 • Công thức đơn giản nhất của hiđrocacbon M là CnH2n + 1. M thuộc dãy đồng đẳng nào?

 • Đốt cháy hết V lít metan (dktc) rồi cho sản phẩm cháy hấp thụ hết vào 200 (ml) dung dịch Ca (OH) 2 1M thì thu được 10 (g) kết tủa. Thể tích x lít khí metan cần đốt có thể như sau:

 • Một hỗn hợp gồm hai ankan liên tiếp trong dãy đồng đẳng có tỉ khối hơi so với H2 là 24,8. Công thức phân tử của ankan là:

 • Đốt 0,01 mol ankan X thu được 3,28 (g) hỗn hợp CO2 và H2O. X có công thức phân tử là:

 • Tỉ lệ khối lượng của cacbon trong phân tử ankan thay đổi như thế nào khi số nguyên tử cacbon trong dãy đồng đẳng tăng lên?

 • X là hỗn hợp 2 ankan. Để đốt cháy 10,2 gam X cần 25,76 lít O2 (đktc). Cho toàn bộ sản phẩm cháy hấp phụ được kết tủa vào nước vôi trong dư được m gam. Công thức phân tử của A và B là:

 • Ankan

  Chat co ten goi la 2 metylpentan 3 ol co cong thuc cau tao la

  tên, có tên là:

 • Đại từ tồn tại trong hai trường hợp:

 • Chat co ten goi la 2 metylpentan 3 ol co cong thuc cau tao la

  Quả bóng có bán kính

  Chat co ten goi la 2 metylpentan 3 ol co cong thuc cau tao la

  hai phần của khối cầu bị cắt bởi hai mặt phẳng song song có cùng đường kính và cách tâm một khoảng bằng

  Chat co ten goi la 2 metylpentan 3 ol co cong thuc cau tao la

  Tạo một bình đựng nước (như hình minh họa). Tính thể tích cái lọ đựng được.

 • một nhóm

  Chat co ten goi la 2 metylpentan 3 ol co cong thuc cau tao la

  Bao gồm học sinh

  Chat co ten goi la 2 metylpentan 3 ol co cong thuc cau tao la

  sinh viên nữ và

  Chat co ten goi la 2 metylpentan 3 ol co cong thuc cau tao la

  sinh vien. Chọn ngẫu nhiên từ tổ này

  Chat co ten goi la 2 metylpentan 3 ol co cong thuc cau tao la

  Học sinh. xác suất ở lại

  Chat co ten goi la 2 metylpentan 3 ol co cong thuc cau tao la

  Các sinh viên được chọn có nhiều sinh viên nam hơn sinh viên nữ thông qua:

 • Phương trình

  Chat co ten goi la 2 metylpentan 3 ol co cong thuc cau tao la

  được:

 • Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

  Blog khác

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.

  You may use these HTML tags and attributes:

  <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>